Pexels

Tutkijat

Minna Maijala hankkeen vastuullinen johtaja,
professori, kielten oppiminen ja opettaminen

FT, KT, dos.

“Tutkimuksessani olen keskittynyt erityisesti kulttuuritietoiseen oppimiseen ja oppimateriaalien tutkimukseen. EKKO-hankkeen kautta olen alkanut entistä enemmän pohtia kestävän kehityksen merkitystä kielten oppimisessa ja opettajankoulutuksessa. Inspiroidun luonnossa siitä, kuinka monikielisesti linnut viestivät toisilleen.

Leena Maria Heikkola tutkijatohtori,
tutkimusjohtaja, yliopistonlehtori, dosentti
suomen kielen didaktiikka/logopedia,
Åbo Akademi

FT, dos.

“Tutkin hankkeessa erityisesti tulevien kieltenopettajien käsityksiä kieli- ja kulttuuritietoisesta opetuksesta ja heidän valmiuksiaan toteuttaa kestävän kehityksen ja kielellisen tasa-arvon periaatteita kielten opetuksessa. On hienoa olla mukana EKKO-projektissa ja antaa panokseni kestävän kehityksen hyväksi. Jokainen yksilö vaikuttaa omilla valinnoillaan yhteiseen tulevaisuuteemme.”

Salla-Riikka Kuusalu projektitutkija,
ekologia,
englannin kieli

FT

“Olen kiinnostunut kielten välisistä rakenne-eroista ja niiden vaikutuksesta oppimiseen. On tärkeää ymmärtää, miten kieli vaikuttaa ajatteluun ja miten eri kulttuureissa kielen kautta opitut ajattelumallit voivat heijastua kielen oppimiseen ja yleisiin asenteisiin eri kieliä kohtaan. EKKO-projektin ekologina kannatan monitieteellistä yhteistyötä kestävän kehityksen ja luonnonsuojelun edistämiseksi.”

Päivi Laine yliopistonlehtori,
suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus,

FT

“EKKO-hankkeessa minulle tärkeitä asioita ovat oppilaiden kielellinen tasa-arvo ja moninaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevuutta lisäävät pohdinnat ja toimintatavat.”

Maarit Mutta yliopistonlehtori,
ranskan oppiaine,

FT, dos.

”Olen kiinnostunut kirjoittamisen ja kielenkäytön sujuvuudesta. EKKO-hankkeessa minua kiinnostavat kielen oppijoiden tasapuolinen kohtelu sekä eettisesti kestävien pedagogisten ratkaisujen ja käytännön opetusmateriaalien laatiminen. Myös eläinten oikeudet ja tasa-arvoinen kohtelu ovat minulle tärkeitä.”

 

Katja Mäntylä yliopistonlehtori,
englannin kielen oppiaine,
Jyväskylän yliopisto

FT, dos.

“EKKO-hankkeessa tutkimukseni keskittyy aineenopettajaopiskelijoiden valmiuksien arviointiin ja eettisen kielenopetuksen määrittelyyn.”

Judi Rose väitöskirjatutkija, tuntiopettaja,
englannin kielen oppiaine

FM

”Erityisosaamisalueeni EKKO-hankkeessa on maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten englannin kielen oppiminen. Tutkin oman kielen lukutaidon tason vaikutusta englannin kielen luetun ymmärtämiseen. Pidän globaalikasvatukseen liittyviä teemoja tärkeinä opettamisessa ja opettajien koulutuksessa.”
Veijo Vaakanainen väitöskirjatutkija,
pohjoismaiset kielet

FM

”Osaamisaluettani EKKO-hankkeessa ovat kielten opetuksen pedagogisten ratkaisujen kehittäminen ja oppimateriaalien tutkimus ja laadinta.”

Soila Merijärvi
Soila Merijärvi projektitutkija,
kieli- ja käännöstieteiden laitos

FM

“Olen EKKO-hankkeessa erityisesti kiinnostunut kielten sosiaalisesta ulottuvuudesta, kielellisestä tasa-arvosta ja kielten monimuotoisuudesta. Tykkään EKKO-hankkeessa siitä, että se korostaa monitieteellisyyden tärkeyttä kielten opetuksessa.