Projektgruppen

Vi undersöker Livets ö som ett samarbete mellan biologer, arkeologer och historiker vid Åbo Universitet. Projektet leds av Åbo universitets biodiversitetenhet (sidorna tillsvidare på finska/engelska). Att använda arkeobiologiska metoder så mångsidigt, genom att betrakta både djur- och växtfynd, makro- och mikrofossiler, och fytoliter, är exceptionellt.

Mer information om projektet kan fås av projektets vetenskapliga ledare, professor Ilari Sääksjärvi och projektchefen Annika Saarto. Hela projektgruppen och deras kontaktuppgifter presenteras nedan.

Ilari Sääksjärvi

Bild: Vesa-Matti Väärä.

Professor i biodiversitetforskning Ilari Sääksjärvi studerar naturens mångfald i särskilt Amazonas. Han har redan i flera år besökt skolor och daghem för att berätta om naturens mångfald, och skrivit böcker om ämnet för allmänheten. Sääksjärvi är projektets vetenskapliga ledare.

Mia Lempiäinen-Avci

Bild: Vesa-Matti Väärä.

Fil. dr, arkeolog Mia Lempiäinen-Avci är en expert i arkeobotanik, som specialiserat sig på makrofossiler. Hon disputerade våren 2019 i Åbo universitets biodiversitetsenhet om medel- och nyare tidens nyttoväxter i Östersjöområdet.

Heta Lähdesmäki

Bild: Vesa-Matti Väärä.

Fil. mag., kulturhistoriker Heta Lähdesmäki har specialiserat sig på den historiska växelverkan mellan människor och andra djur och har även studerat finländarnas relation till naturen och miljön på en bredare skala. Hon disputerar hösten 2019 inom kulturhistorian i Åbo universitet om människans och vargens relation i 1900-talets Finland.

Mia Rönkä

Bild: Vesa-Matti Väärä.

Fil. dr, docent i miljöekologi Mia Rönkä är en frilans vetenskapsredaktör och fackliterära författare. Hennes diktsamling Maanalaiset linnut (Sammakko 2016) blev finalist för Tiiliskivi-literaturpriset. Rönkä har specialiserat sig på samarbetet mellan vetenskap och konst.

Janne Rantanen

Bild: Vesa-Matti Väärä.

Fil. mag., arkeolog Janne Rantanen ansvarar för de arkeologiska fältarbeten på Själö och för utgrävningsrapporten. Han har bekantat sig bland annat med forskning i artefakter och Finlands järnålder, men arbetar för det mesta som fältarkeolog.

Annika Saarto

Bild: Vesa-Matti Väärä.

Fil. dr, botaniker Annika Saarto är en expert i aerobiologi med lång erfarenhet av pollenforskning och -igenkänning. Hon leder sammanställningen av Åbo universitets pollenrapporter. Saarto är projektets projektchef.

Sanna Pätsi

Bild: Vesa-Matti Väärä.

Sanna Pätsi håller på att avsluta sina biologistudier vid Åbo universitet. Hennes pro gradu-avhandling förenade arkeologi och pollenforskning, och handlade om växterna i en grav från korstågstiden på basis av pollendata.

Ari Linna

Bild: Vesa-Matti Väärä.

Fil. lic., geolog Ari Linna har i Åbo universitets SUBAMAZON-projekt utvecklat metoder för att separara fytoliter, vilka används för att kartlägga bambuskogars artrikedom och paleoekologi. Han ansvarar för Livets ö-projektets fytolitanalyser.

Vesa-Matti Väärä

Bild: Vesa-Matti Väärä.

Fotograf Vesa-Matti Väärä har fotograferat och tagit videon i över 20 år. Han har bekantat sig med vetenskapskommunikation bland annat när han verkat som fotograf i den av Mia Rönga redigerade videoartikelserien ”Tiedetoimittamisen ääret ja äänet”.

Tapani Hopkins

Bild: Vesa-Matti Väärä.

Tapani Hopkins studerar de tropiska insekternas mångfald. Han doktorerar vid Åbo universitets biodiversitetsenhet om parasitsteklarnas taxonomi och ekologi. Tapani har samlat insektmaterial i Afrika, Grönland och Finland.

Visa Immonen

Bild: Vesa-Matti Väärä.

Visa Immonen är professor i arkeologi vid Åbo universitet. Han har specialiserat sig på den historiska tidens arkeologi och forskning i artefakter. Dessutom har Immonen funderat på tvärvetenskapliga frågor och kulturarvsfrågor.

Maria Louna-Korteniemi

Bild: Vesa-Matti Väärä.

Fil. mag., växtbiolog Maria Louna-Korteniemi drar projektets guidade rundturer. Hon använde i sin pro gradu-avhandling arkeobotaniska metoder för att utforska nutida trädgårdshistoria och fröansamlingar i jorden, och arbetar med Åbo universitets pollenrapportering.