Eurooppalaisen valmistustutkimuksen tutkimuslomakkeen 2022 pilotoinnin muutokset ovat valmistuneet

EMS tutkimus käynnistettiin aikaisin alkukeväästä testaamalla uusia väittämiä yritysjohtajilla.

  

Suomen osalta tutkimus käynnistyi Anonyymillä mukavuusotannalla. 15 yritysjohtajaa tavoiteltiin 28.3-15.4.2022 sähköpostitse seuraavanlaisella kutsulla:

 

Hyvä yritysjohtaja,

 

Meillä on ilo kutsua teidät mukaan EU:n valmistusteollisuuden testikyselyyn Suomen osalta. Kyselyn vastausaika on maaliskuun 28. alkaen päättyen 15. huhtikuuta 2022, klo 23:59. Löydät lisää tietoa valmistusteollisuuden konsortiotoiminnastamme:

https://www.isi.fraunhofer.de/en/themen/wertschoepfung/fems.html

 

Kyselyyn vastaaminen on erittäin tärkeää. Turun yliopisto seuraa ja tukee valmistavan teollisuuden yritysten toimintaa sekä suunnitelee ja toteuttaa teollisuus- ja työelämälähtöistä koulutusta ja tutkimusta. Johtajalta edellytetään paneutumista lomakkeeseen; lomaketta täyttäessään hänen on keskusteltava arvioistaan muun liikkeenjohdon kanssa.

 

Jotta valmistavaa teollisuutta voidaan kehittää, on sen pystyttävä tarjoamaan seuraavia tietoja todenmukaisesti:

– Yrityksen toimiala, toimintaympäristö ja yrityksen tuotteet ja/tai palvelut kysyttyjen parametrien edellyttämällä tarkkuudella sekä

-Organisaation toimintakonseptit sekä ohjaustavat sekä

-Tuotteen kilpailu- sekä valmistusteknologiset tekijät ja valmistuksen käyttöaste sekä

-Valmistuksen liiketoiminnalliset avaintuloksen ilmaisevat parametrit sekä

-Tehtaiden mahdolliset sijainnin muutokset

joiden kaikkien kohtien arviot on laadittava annettujen tiukkojen aikamääreiden mukaan.

 

Tutkimus on suunnattu valmistavan teollisuuden ja sille palveluja tuottavien yritysten ja muille tutkimuksessa määritetyille yrityksille. Avaa kysely Webropol-osoitteessa ja vastaa tarkasti käyttäen viimeisintä saatavissa olevaa tietoa.

 

Kyselyssä on käytettävä myös edellisten vuosien tietoja teknologioiden ja organisaatiomallien käyttöönottovuosien osalta, vastaten kysymykseen mistä saakka organisaatio on käyttänyt kyseisiä malleja, menetelmiä ja tekniikoita. Vastaamiseen tarvitaan todennäköisesti tietoja myös muilta tuotannon ja/tai palveluntarjonnan asiantuntijoilta ja johtajilta. Jos kysyttyihin kysymyksiin ei ole tarkkoja hallinnollisia laskelmia, voi vastauksena antaa asiantuntija-arvioina joihin olette päätyneet esim. yrityksesi johtoryhmässä.

 

Huomioithan, että laatimasi raportti on yrityksesi reflektio yritystoiminnastanne eikä pelkästään yhden henkilön henkilökohtainen näkemys yrityksenne kilpailukyvykkyydestä kyseltynä ajanjaksona.

 

Valmistavan teollisuuden tutkimuskysely on osoitteessa:

https://link.webropolsurveys.com/S/EAC0542D43C4821A

Kyselyn levitykseen vastasi 9 vastaajaa kuten kuviossa 1, joista 3 vastasi myös EMS-kyselyn palautekyselyyn parantaen lokaalia kyselyrakennetta ja tiedotusta. Kysely sai paljon huomiota ja keskustelua kattaen palautekäsittelyn koskien kyselyn vastausergonomian parantamista. 

Kuvio 1. Väittämän vastausspektri “Jos tarjoat päätuotteesi muille yrityksille, mitä päätoimialaa toimitat?”

EU-tason konsortion mietinnössä 11.4.2022 tapaamisissa koottiin kyselyyn uudet lainalaisuudet jotka tuli toimittaa koordinaattorille deadlineen 6.4.2022 mennessä. Pulmakohtia jäsenneltiin uudelleen ja kyselyrakenteen sisäistä järjestystä muutettiin melko radikaalisti. Aikaa kyselyn loppuunsaattamiselle annettiin 24.5.2022 jonka aikana tehtiin yksi lisäistunto domestic non-core arguments koontia varten. Viimeinen tutkimusydinkysymysten luokkien jäsentely tuli olla valmiudessa 4.6.2022 jonka jälkeen keräys voidaan aloittaa jos muuttujien koodaus automatisointia varten on suoritettu. 

 

Kuvan lähde: Robottikäsi ja tietokone tuotantolinjalla. Moderni teollisuusteknologia, Andrey Armyagov, 17.05.2018, Turun yliopisto