KASVU-tutkimus

Kasvatusalan soveltuvuuskokeessa opiskelijaksi valittujen seurantatutkimus (KASVU) liittyy valtakunnallisessa Kasvatusalan valintayhteistyöverkostossa ja OKM:n rahoittamassa OVET-hankkeessa tehtyihin opettajankoulutuksen opiskelijavalinnan uudistuksiin ja tarpeeseen seurata niiden vaikutuksia. Tutkimuksessa selvitetään kasvatusalalla opintonsa aloittaneiden oppimista, motivaatiota ja sitoutumista kasvatusalan opintoihin sekä opettajan työn että kasvatusalan opintojen kannalta keskeisten osaamisalueiden kehittymistä. Lisäksi selvitetään kuinka menestys aikaisemmissa opinnoissa ja opiskelijavalinnassa ennakoi näitä kehityspolkuja.

Seurantatutkimus toteutetaan kahdeksan opettajankoulutusta järjestävän yliopiston yhteistyönä (TY, JY, HY, ISY, LY, OY, TAU, ÅA). Se sisältää aineistonkeräyksen (ns. Uuden opiskelijan kysely) kaikille kasvatusalan kaksivaiheisen yhteishaun kautta opiskelijaksi valituille opettajaopiskelijoille, minkä lisäksi toteutetaan seurantakyselyt 3. ja 5. opintovuoden aikana sekä kahdesti työelämäsiirtymän jälkeen. Kerättäviä aineistoja täydennetään opiskelijavalintaa ja opintosuorituksia koskevalla rekisteriaineistolla. Tutkimusaineisto kerätään vuosina 2019 (pilotti)–2025 opintonsa aloittavilta opettajaopiskelijoilta. Aineistoa kerätään viimeisen kerran viisi vuotta työelämään siirtymisen jälkeen, jolloin viimeinen aineistonkeruu tapahtuu vuonna 2035 (2025 opintonsa aloittavien osalta). Lisätietoa KASVU-tutkimuksessa kerättävästä aineistosta löytyy kohdasta: keräysaikataulut ja käytettävät mittarit 

Vuonna 2021 on toteutettu pilottitutkimus ”Opettajankoulutuksen valinnoissa arvioitujen kompetenssien tutkimus koulutuksen aikana”, jonka aikana solmittiin KASVU-aineistoja koskevat yliopistojen väliset yhteistyösopimukset sekä yhdistettiin yliopistoissa kerätyt kysely- ja rekisteriaineistot 2020 opintonsa aloittaneilta opettajaopiskelijoilta. Pilottisopimuksen puitteissa järjestettiin lisäksi vuoden 2021 KASVU-aineistonkeruut, ja aloitettiin kahden artikkelikäsikirjoituksen työstäminen pohjautuen KASVU2020-aineistoon.

Kasvatusalan soveltuvuuskokeessa opiskelijaksi valittujen seurantatutkimus (KASVU) osapuolet

Mukana KASVU-yhteistyössä ovat kaikki Suomen yliopistot, joissa on opettajankoulutusyksikkö: Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Lapin yliopisto sekä Åbo Akademi.

KASVU-hankkeen yhteyshenkilöt

Helsingin yliopisto: Anu Laine, anu.laine@helsinki.fi ja Päivi Virtanen, paivi.s.virtanen@helsinki.fi
Itä-Suomen yliopisto: Katariina Waltzer, katariina.waltzer@uef.fi
Jyväskylän yliopisto: Riitta-Leena Metsäpelto, riitta-leena.metsapelto@jyu.fi
Lapin yliopisto: Outi Kyrö-Ämmälä, outi.kyro-ammala@ulapland.fi
Oulun yliopisto: Sari Harmoinen, sari.harmoinen@oulu.fi
Tampereen yliopisto: Mika Koponen, mika.a.koponen@tuni.fi
Turun yliopisto: Anu Warinowski, anuwar@utu.fi
Åbo Akademi: Anna Widlund, anna.widlund@abo.fi