REACT-intervention uusia tutkimustuloksia (tutkimusjulkaisu)

REACT interventiosta on julkaistu kaksi uutta tutkimusartikkelia. Lue väitöskirjatutkijoiden Sanna Pasasen ja Miika Tuomisen tutkimusten tiivistelmät.

 

Asuinalueen vihreys on yhteydessä reippaan aktiivisuuden lisääntymiseen

REACT-tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia aktiivisuusrannekkeen käytön vaikutusta päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen ja terveyteen juuri eläkkeelle siirtyneillä henkilöillä. Fyysisen aktiivisuuden muutosta eri liikuntaympäristöissä intervention aikana selvitettiin 61 interventioryhmäläiseltä. Päivittäisen fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä ei muuttunut alku- ja loppumittausten välillä, mutta kevyt aktiivisuus väheni ja keskiraskas tai raskas aktiivisuus lisääntyi. Keskiraskaan tai raskaan aktiivisuuden lisääntyminen tapahtui erityisesti kotona sekä aktiivisesti kuljettujen matkojen aikana. Asuinympäristön korkeampi vihreys oli yhteydessä liikunnan muutokseen siten että vihreämmällä alueella asuvat lisäsivät keskiraskasta tai raskasta aktiivisuuttaan enemmän intervention aikana kuin vähemmän vihreällä asuinalueella asuvat.

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että eläkeläisille on mieluisaa lisätä reipasta aktiivisuutta kotona tai aktiivisesti kuljettujen matkojen avulla. Lisäksi tulokset antavat viitteitä siitä, että asuinalueen luontoympäristö voi kannustaa liikkumaan enemmän erityisesti reipasta liikuntaa.

Voit lukea aiheesta lisää Health and Place -lehdessä julkaistusta alkuperäisartikkelista.

 

Aktiivisuusranneke auttoi lisäämään  kevyttä fyysistä aktiivisuutta henkilöillä, jotka ovat lihavia

REACT-interventiotutkimuksessa tarkasteltiin kaupallisen aktiivisuusrannekkeen käytön vaikutusta päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen ja paikallaanoloon 12 kuukauden ajan hiljattain eläköityneiden henkilöiden keskuudessa. REACT tutkimukseen osallistui 231 tutkittavaa, joista 117 satunnaistettiin interventioryhmään ja 114 kontrolliryhmään. Osallistujista 77 oli normaalipainoisia (BMI 18.5-25), 89 ylipainoisia (BMI 25-30) ja 61 lihavia (BMI yli 30). Intervention havaittiin lisäävän kevyttä fyysistä aktiivisuutta ja vähentävän paikallaanoloa kuuteen kuukauteen saakka niiden osallistujien keskuudessa, jotka olivat lihavia. Muutoksia ei havaittu reippaan fyysisen aktiivisuuden osalta eikä normaali- tai ylipainoisten keskuudessa.

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että aktiivisuusrannekkeet saattavat hyödyttää erityisesti korkean painoindeksin omaavia lisäämään päivittäistä fyysistä aktiivisuuttaan. Toisaalta havaitut muutokset olivat lyhytkestoisia viitaten siihen, että muita keinoja alustavien muutosten ylläpitämiseksi tarvitaan.

Tutkimus on julkaistu Journal of Physical Activity & Health lehdessä.