Maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat monikulttuurisessa Suomessa

Nuoren lähestyessä aikuisuutta häneltä vaaditaan kykyä ja valmiutta tehdä tulevaisuuteensa vaikuttavia päätöksiä. Koulutusvalintojen tutkimus auttaa ymmärtämään sitä, miten nuoret valintojaan tekevät ja kenellä on todellinen vastuu nuorten päätöksistä. Aihetta kulttuurintutkimuksen näkökulmasta lähestyvä pro gradu -tutkielma perehtyy ennen kaikkea maahanmuuttajataustaisten nuorten tapaan tehdä koulutustaan koskevia valintoja.

Nuoret viettävät suuren osan arjestaan suomalaisessa kouluympäristössä. Koulutusvalinnat johtavat heidät aina erilaisiin koulutusympäristöihin ja lopulta työelämään tai työttömyyteen. Yhteiskunnalliset instituutiot halutaan usein ajatella kulttuurisesti ja historiallisesti neutraaleiksi laitoksiksi. Suomalaisella koulumaailmalla on kuitenkin taustansa ja juurensa suomalaisessa kulttuurissa. Koulussa toimitaan tietyin säännöin ja näiden kirjoittamattomienkin sääntöjen tuntemus auttaa nuorta ymmärtämään ympäristöään.

Pro gradu -tutkielmani ”Tieto on aina omaa – maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutusvalinnat monikulttuurisessa Suomessa” lähestyy perinteisesti varsin yhteiskuntatieteellistä aihetta kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia valintoja nuoret maahanmuuttajat tekevät ja mitkä tekijät näiden valintojen taustalla vaikuttavat. Tilastojen tarkastelun sijaan työ pohjautuu yksittäisten nuorten omiin kokemuksiin ja ajatuksiin. Tutkielman keskiössä on siis nuorten oma ääni.

Tutkielma pohjautuu tekemiini maahanmuuttajataustaisten nuorten teemahaastatteluihin, joissa joko parhaillaan toisen asteen koulutuksessa olevat tai jo loppututkinnon suorittaneet nuoret kertoivat tekemistään valinnoista ja tulevaisuuden suunnitelmistaan. Aineiston analyysissä nostan esiin erilaisia haastatteluissa läpikäytyjä teemoja, joita ovat muun muassa perhe, koulumaailma ja opinto-ohjaus sekä vapaa-aika. Samoin työssä tarkastellaan nuorten käsitystä siitä, kenellä on vastuu valintojen tekemisestä ja mitkä voimat valintojen taustalla heidän mielestään vaikuttavat.

Koulutusvalintojen tekemiseen vaikuttaa suuresti maahanmuuttoikä. Kielen oppiminen ja suomalaiseen koulujärjestelmään sopeutuminen ovat teini-iässä Suomeen muuttaneiden nuorten ensimmäiset päämäärät. Varsinaista haaveammattia lähdetään tavoittelemaan vasta myöhemmin. Varsinkin pakolaisina maahan muuttaneet nuoret haluavat ajaa valinnoillaan myös perheensä tai etnisen yhteisönsä etua. Pieninä lapsina Suomeen muuttaneille nuorille kielitaito ei koidu ongelmaksi. Tästä huolimatta hekin joutuvat usein opettelemaan itse suomalaisen koulujärjestelmän pelisäännöt. He toimivat oman koulumaailmansa asiantuntijoina ja omien vanhempiensa kielellisinä sekä yhteiskunnallisina tulkkeina. Perheen esikoiset usein myös neuvovat ja auttavat nuorempia sisaruksiaan.

Vastuun ja kontrollin kokemukset kuvaavat David ja Gerald Suen mukaan ihmisen käsitystä omasta maailmastaan. Yksilön käsitys omista vaikuttamismahdollisuuksistaan vaikuttaa hänen tekemiinsä päätöksiin. Myös muiden ihmisten mielipiteillä saattaa olla suuri merkitys kun valintoja tehdään. Samoin yhteiskunnalliset laitokset voivat vaikuttaa ihmisten tapaan valita ja kykyyn tehdä elämässään merkittäviä päätöksiä. Erilaiset vastuu- ja kontrollikäsitykset vaikuttavat siis suoraan siihen, millaisiksi nuori valinnanmahdollisuutensa mieltää.

Valintoja tehdessä nuoret kuuntelevat vanhempien ja sisarusten neuvoja, mutta vastuu valinnasta jää haastateltavien mielestä nuorelle itselleen. Opinto-ohjauksen taso vaihtelee suuresti kouluittain ja aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen on hyvin vähän. Tietoa opiskelupaikoista onkin osattava aktiivisesti etsiä itse. Erityisesti maahanmuuttajanuorten kohdalla olisi kuitenkin tarpeellista ottaa huomioon heidän erilaiset lähtökohtansa tehdä valintoja. Ohjaajan ja nuoren tavat katsoa maailmaa saattavat poiketa toisistaan ratkaisevalla tavalla.

Maria Tiilikkala
kansatieteen oppiaineesta valmistunut filosofian maisteri