Yhteistyökumppanit

Penina Blankett:

 • Penina Blankett toimii neuvottelevana virkamiehenä Suomen ympäristöministeriössä. Hänen vastuullaan on meriluonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvät kysymykset sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kansallisesti Blankettin vastuulla on VELMU (vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) ohjelma ja hän toimii sekä ASCOBANS sopimuksen (pikkuvalassopimus) että kansainvälisen valaanpyyntikomission (IWC) Suomen yhdyshenkilönä. Blankett on ollut myös aktiivisesti mukana HELCOM työssä.

Nora Fagerholm:

Michaela Fenske:

 • Fenske on etnologian ja folkloristiikan professori Würzburgin yliopistosta Saksasta. Hän on erikoistunut monilajiseen etnografiaan, ihmisten ja villieläinten konflikteihin ja kasvien ja ihmisten suhteisiin ympäristökriisien aikana. Hän on muun muassa toimittanut teoksen Managing the Return of the Wild: Human Encounters with Wolves in Europe (2020)

Juha Hiedanpää:

 • Hiedanpää toimii tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksessa (LUKE). Hän on erikoistunut suomalaiseen ympäristöpolitiikkaan, ekosysteemipalveluihin, ympäristöekonomiaan ja päätöksentekoprosesseihin. Hiedanpäällä on pitkä kokemus konfliktinhallinnasta Suomessa eri ryhmittymien kesken liittyen ihmisten ja villieläinten välisiin suhteisiin.

Dolly Jørgensen:

Jussi Lampinen:

 • Lampinen on luonnon ja luontoarvojen suojelusta kiinnostunut kasviekologi ja tohtori Turun yliopiston Biodiversiteettiyksiköstä. Hänen tutkimustyö käsittelee erityisesti perinnebiotooppeja, kuten ketoja ja niittyjä, mutta myös kaupunkiluontoa ja nuoria, ihmisenluomia elinympäristöjä, kuten tienvarsia ja voimajohtoaukeita.

Olli Loisa:

 • Loisa toimii erityisasiantuntijana Turun Ammattikorkeakoulussa. Hän vastaa pyöriäisen (Phocoena phocoena) kansallisesta seurannasta Suomen vesillä ja toimii neuvonantajana kansallisessa sekä kansainvälisessä suojelutyössä.

Mari Pohja-Mykrä:

 • Pohja-Mykrä on ympäristöhistoriasta väitellyt tohtori, ja biodiversiteettitutkimukseen erikoistunut ekologi.  Hän toimii Suomen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattorina. Hänellä on pitkä kokemus luonnonvarakonflikteista ja niiden hallinnasta, ihmisen ja luonnon välisestä vuorovaikutuksesta sekä yhteistoiminnallisesta hallinnoinnista.

Genese Sodikoff:

 • Sodikoff työskentelee kulttuuriantropologian ja sosiologian professorina sekä Rutgersin Afrikantutkimuksen keskuksen johtajana Rutgersin Yliopistossa Yhdysvalloissa. Hän on erikoistunut biodiversiteettikadon poliittiseen ekonomiaan, luonnon suojeluun ja ennalistamiseen sekä sukupuuttoon. Sodikoff on toimittanut muun muassa teoksen The Anthropology of Extinction: Essays on Culture and Species Death (2012).

Karita Suomalainen:

 • Suomalainen on kielentutkija, joka työskentelee Aarhusin yliopistossa Tanskassa. Hän on hyödyntänyt tutkimuksissaan vuorovaikutuksen tutkimuksen, korpuslingvistiikan ja diskurssianalyysin menetelmiä. Suomalainen on tutkinut suomenkielisiä arkikeskusteluja ja verkossa olevan vihapuheen kielellisiä piirteitä.

Ilari Sääksjärvi:

 • Professori Sääksjärvi on tunnettu biologi, joka johtaa myös Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikköä. Hän on erikoistunut biodiversiteettitutkimukseen ja johtaa muun muassa Turun saaristossa sijaitsevan Seilin saaren monilajista menneisyyttä tutkivaa hanketta, jossa tutkimusongelmaa pohditaan myös yhdistelemällä luonnontieteiden ja humanistisen tutkimuksen lähestymistapoja.

Ulla Teräs / Sari Mäenpää:

 • Ulla Teräs toimii Forum Marinumin toimitusjohtajana ja Sari Mäenpää on kokoelma-amanuenssi. Forum Marinum on Turussa sijaitseva merenkulun valtakunnallinen vastuumuseo, jonka yhtenä teemana 2020-luvulla on myös ollut ihmisen ja luonnon välinen suhde Itämerellä ja Turun saaristossa.

Elina Tuomarila:

 • Tuomarila työskentelee kulttuurituottajana John Nurmisen Säätiössä, jonka tavoitteena suojella Itämerta ja vaalia sen kulttuuriperintöä.

Nina Tynkkynen:

Anna Törnroos-Remes:

 • Törnroos-Remes on Åbo Akademin ympäristö- ja meribiologian apulaisprofessori. Hän on erikoistunut meriekologian tutkimukseen keskittyen erityisesti benthisen eläinyhteisön toimintaan. Törnroos-Remes on myös kehittänyt metodista työkalua nimeltä “Biological trait analysis” (BTA) ennakoimaan rannikoalueen ekosysteemin toimintaa. Työkalua voidaan hyödyntää merialuehallinan ja luonnonsuojelun aloilla.

Katja Weiland-Särmälä / Laura-Lotta Andersson:

 • Katja Weiland-Särmälä toimii Hangon museon museoamanuenssin sijaisena ja Laura-Lotta Andersson on museon johtaja. Museon teemoina ovat olleet 2020-luvun alussa ihmisen ja luonnon välinen suhde liittyen Itämereen ja Hangon alueen saaristoon.