Vastuullisen yrityksen brändin rakentaminen ja viestintä fokusryhmätapaamiset

Hankkeesta

Mistä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä on kysymys?

Turun yliopiston ja Oulun yliopiston yhteisen Hybridi-hankkeen tavoitteena on tukea satakuntalaisia mikroyrittäjiä yrityksensä vastuullisuuden kehittämisessä. Aihepiirin kysymykset koetaan yhä tärkeämmiksi kansalaisten ja asiakkaiden keskuudessa, ja niillä on yhä suurempi vaikutus yrityksen menestykseen ja lopulta taloudelliseen tulokseen. Vastuullisuus käsittää kolme isoa aihealuetta: sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen vastuu.

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu erityisesti henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen. Tutkimusten mukaan tyytyväinen työntekijä on tuottava ja aidosti sitoutunut yrityksen menestykseen.

Ympäristölliseen vastuuseen kuuluu luonnosta ja luonnonvaroista huolehtiminen kestävällä tavalla. Asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia siitä, miten yritykset ottavat huomioon esimerkiksi hiilijalanjäljen omassa yritystoiminnassaan, mikä usein vaikuttaa lopullisiin ostopäätöksiin.

Taloudelliseen vastuuseen kuuluu paitsi hyvän liiketuloksen tekeminen myös eri sidosryhmien odotuksien huomioiminen. Yrityksen sidosryhmät arvostavat muun muassa palvelun laatua, hinnoittelun oikeudenmukaisuutta, verojen ja maksujen asianmukaista suorittamista, lain hengen mukaan toimimista, hyväntekeväisyyttä, lahjoituksia ja niin edelleen.

Hankkeen aluksi ja lopuksi yrittäjien kanssa tehdään yksilöllinen tilannekartoitus. Alkukartoituksessa kerätään tietoa yrittäjien tarpeista ja toiveista, loppukartoituksessa kerätään palautetta ja tarkastellaan yrittäjän ja yrityksen osaamisen ja toiminnan kehittymistä hankkeen aikana.

Yksin- ja mikroyrittäjille järjestetään kuukausittain tapaamisia.  Tapaamiset ovat vertaisryhmätapaamisia, jotka perustuvat yrittäjien vertaistukeen. Vertaisryhmä kokoontuu tietyn yritysvastuullisuuteen linkittyvän aiheen tai ongelman ympärille. Vertaisryhmätapaamisissa nousevien teemojen ympärille perustetaan fokusryhmiä, joissa syvennytään tarkemmin tiettyyn aiheeseen. Jokainen osallistuja työstää teemaa oman yrityksensä näkökulmasta, jota voi testata omassa fokusryhmässä. Tapaamiseen voi sisältyä aiheeseen liittyviä asiantuntija-alustuksia.