Tarinoilla lukijaksi

Hankkeen esittely

IKI-TARU-hankkeen tavoitteena on kehittää kirjallisuuslähtöistä kielenopetusta fiktiivisten tekstien ominaisluonnetta kunnioittaen. IKI-TARU yhdistää fiktiivisten tekstien yksilöllisen merkityksenmuodostuksen, taidelähtöiseen toiminnan ja lukukokemusten tuottaman mielihyvän  lukevan yhteisön ja erilaisten merkitysten jakamisen tuottamaan lukemisen iloon ja merkityksellisyyteen. IKI-TARU-hankkeessa taidelähtöinen toiminta ohjaa fiktiivisten tekstien tulkintaa ja merkityksiä eri tavoin sekä yksilöllisiä kokemuksia jakaen että yhteistä tulkintaa tuottaen.  

Fiktiivisten tekstien lukeminen kehittää kielitietoisuutta ja opettaa kieltä. Lukemisesta innostuminen ja fiktiivisten tekstien käytön lisääminen edistävätkin merkittävästi ensi-, toisen ja vieraan kielen oppimista. IKI-TARU-hanke kehittää menetelmiä kaikkien kielten oppimiseen kaikkien oppiaineiden tunneilla. Mielekkäällä tavalla työstetty teksti innostaa kirjallisuuden lukemiseen myös kotona ja näin kielen oppiminen tehostuu. Lisäksi IKI-TARU-menetelmät auttavat opettajia eheyttämään opetustaan ja ottamaan kirjallisuuden osaksi kaikkea oppimista. 

TARU eli Tarinoilla lukijaksi on yhteisöllisen lukemisen teorian mukainen tutkimus- ja kehittämiskokonaisuus, jonka keskiössä on lukemisen ilo ja lukemisen lisääminen. TARU-kokonaisuus alkoi TARU-opettajien verkostona vuonna 2017. Tällä hetkellä TARU on mukana Turun yliopiston Rinnalla- ja POLKU-hankkeissa sekä Jyväskylän IKI-hankkeessa (IKI-TARU). Päättyneitä TARU-hankkeita ovat Rauman normaalikoulun Ytimessä-hanke (2017 – 2020) sekä Turun kaupugin Open the Door for Reading -hanke (2017 – 2019).

Hyvien kirjojen ja tarinoiden jakamista, esittelemistä ja jatkamista perinteisin ja sähköisin välinein.

Yhteisöllisyys: Tavoitteena on synnyttää lukevia yhteisöjä luokkiin, kouluihin, harrastusyhteisöihin ja koulun sidosryhmiin laajemminkin.

Lukijuus: Tavoitteena on edistää opettajien, oppilaiden, vanhempien sekä muiden lähipiiritoimijoiden lukijuttaa ja kiinnostusta kirjoihin.

Kirjallisuus ja kielikasvatus: Erilaisissa verkostoissa jaetaan ja kehitetään lastenkirjallisuuden ja lukemisen hyviä käytäntöjä erilaisista kielen oppimisen konteksteista.

MSM-malli (Aerila & Kauppinen 2019) yhteisöllisen lukemisen ohjaamiseen: lukemisen ja kirjatarjonnan määrän lisäämiseen, yksilöllisiin valintoihin ja monenlaisille lukijoille sopivaan kirjallisuuteen sekä mielekkäisiin lapsen aktiivisuutta ja ryhmätoimintaa edistäviin työtapoihin.

“Lukevia yhteisöjä voi synnyttää paitsi luokkaan, kouluun ja kotiin, myös muualle lapsen lähipiiriin. Harrastusyhteisöt, kuten urheiluseurat, isovanhemmat ja someyhteisöt voivat olla tukemassa lukemisen merkityksellisyyden tunnetta ja lukukokemusten jakamista.”

IKI-TARU-hankkeen asiantuntijat

Juli-Anna Aerila IKI-TARU osahankkeen johtaja
KT, dos.
Yliopistonlehtori
Turun yliopisto
Merja Kauppinen Hankkeen vastuullinen toimija
FT, dos.
Yliopistonlehtori
Jyväskylän yliopisto
Johanna Lähteelä Projektitutkija
KM
Yliopisto-opettaja
Turun yliopisto

Julkaisut

 

Tieteellisiä artikkeleja

Aerila, J.-A., Lähteelä, J., Kauppinen, M. & Siipola, M. (2021). Holistic Literature Education as an Effective Tool for Social-Emotional Learning. Teoksessa Tussey, J. & Haas, L. (Toim.) Handbook of Research on Supporting Social and Emotional Development Through Literacy Education. IGI-Global.

Aerila, J.-A., Lähteelä, J., Mäkelä, T. & Kauppinen, M. (2020). Enhancing the Readership of Teacher Students With Digital Book Subscription Services. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 11(2), 12–27. https://doi.org/10.4018/IJDLDC.2020040102

Kauppinen, M. & Aerila, J.-A. (2020). Kielitietoinen kirjallisuuskasvatus. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(3). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2020/kielitietoinen-kirjallisuuskasvatus

Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2020). StoRe – Stories make readers. Enhancing the use of fictional literature with multilingual students. Teoksessa G. Neuokleous, A. Krulatz. & R. Farelly (Toim.) Handbook of research on cultivating literacy in diverse and multilingual classrooms. (ss. 368–392). IGI-Global.

Kauppinen, M. & Aerila, J.-A. (2019) Luokanopettajien lukijuus ja sen merkitys oppilaiden lukuinnon kasvattamisessa ja kirjallisuudenopetuksen kehittämisessä. Teoksessa M. Rautiainen & M. Tarnanen (Toim.) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Suomen Ainedidaktinen Seura, 144–153. Saatavilla: http://hdl.handle.net/10138/298542

Kauppinen, M. & Aerila, J.-A. (2019): Luokanopettajat kirjallisuuskasvattajin. M. Murto (toim.) Kiinni fiktioon! Kirjallisuuden tutkimuksesta ja opetuksesta. Äidinkielen Opettajien Liitto, 11–30.

Blogitekstit ja muut pienemmät julkaisut

Aerila, J.-A. & Lähteelä, J. (2021). Vieraskynä: Lukuteatteri on lukemisen draamaa ja äänten leikkiä. Erityistä draamaa -blogi.

Kielikukko 1/2020 -lehti on IKI-toimijoiden toimittama ja suurin osa kirjoituksista on IKI-toimijoiden kirjoittamia.

Aerila, J.-A. Inspiroivaa pohdintaa lukemisesta. (2020). Onnimanni 4/2020.

Aerila, J.-A. & Lähteelä, J. (2020). Lukutikku: Hiljaiset kirjat porttina vuorovaikutukseen. Onnimanni 3/2020.

Lähteelä, J. & Aerila, J.-A. (2020). Be Cool – Nolouden multihuipentumaa erittäin hyvällä tavalla. Otava oppimisen palvelut.

Aerila, J.-A. (2019). Kirjallisuus vie lähelle ja kauas. Onnimanni 4/2019.

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (2019) Yhteisöllisyys on voimavara myös lukemisessa. Onnimanni 2/2019.

Aerila, J.-A. (2019) Lukeminen ja jääkiekko – taitolajeja molemmat. Onnimanni 1/2019.

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (2018). TARU – Tarinoilla lukijaksi. Kielikukko 4/2018, 32 – 39.

Esityksiä

Lähteelä, J., Aerila, J.-A., Kauppinen, M. (2021). Kamishibai-theatre: a creative tool for the agency and engagement in reading. NOFA8 – The 8th Nordic Conference on Subject Education 18–20.3.2021. Norwegian Online Conference.

Kauppinen, M. & Aerila, J.-A. (2021). Teachers as meaning makers in aesthetic, empathized reading and writing processes. NOFA8 – The 8th Nordic Conference on Subject Education 18–20.3.2021. Norwegian Online Conference.

Kauppinen, M., Aerila, J.-A. & Luokomaa, S. (2021). Lukumuistot kirjallisuuskasvatusta muotoamassa. Aistit kirjallisuudessa. Kirjallisuuden tutkimuksen päivät 5.5.–7.5.2021

Aerila, J.-A. (2021). IKI-TARU-hanke. InnoPlay-symposium. Kasvatuksen kevätpäivät. Turun yliopisto. 18.4.2021.

Lähteelä, J. Aerila, J.-A., Mäkelä, T. & Kauppinen, M. (2020). Creating communities of readers as an innovative model for language education. NERA – Nordic Educational research association 5.–8.3.2020. Turku.

Aerila, J.-A., Kauppinen, M., Lähteelä, J. & Aaltonen, A. (2020). Kielikasvatusta kirjallisuuden käyttöä ja lukumateriaalia lisäämällä. Kasvatustieteen päivät. Joensuu.

Aerila, J.-A., Kauppinen, M., Hernelahti, S., Hiltunen, L., Aaltonen, A. (2019). Promoting social-emotional skills of children and adolescents from the perspective of the engagement in reading. Open the Doors for Reading. Milano.

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (2018): StoRE – Stories make Readers –project. ARLE. Hikdesheim. Saksa.

Kauppinen, M. & Aerila, J.-A. (2018): Literature discussion in StoRe-project. ARLE. Hildesheim. Saksa.

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (2018): Creating Communities of Readers in Finland. EECERA. BuDapest. Unkari.

Kauppinen, M. & Aerila, J.-A. (2018): TARU-opettajien lukijaprofiilit. AD-symposium. Jyväskylä.

Kandi- ja gradutyöt

Sundberg, R. & Telkki, B. (2021.) Opetuksen kirjallisuuspainotus ja sen vaikutus neljäsluokkalaisten lukijuuteen. Kandidaatintutkielma. Opettajankoulutuslaitos. Jyväskylän yliopisto.

Myntti, I.-M. (tulossa) IKI-TARU-hankkeen luokanopettajaksi opiskelevien lukeneisuus, lasten- ja nuortenkirjallisuuden tuntemus ja niiden vaikutus lukuilon herättämiseen. Pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos. Jyväskylän yliopisto.

Henriksson, K. (2020). ALKUKASVATUSIKÄISTEN LASTEN LUKEMINEN : Iltasatukirjahyllytoiminnan vaikutus lukemiseen ja sen yhteisöllisyyteen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.

Kirjat

IKI-hankkeen yhdessä kokoama opettajille tarkoitettu käsikirja INNOVATIIVISEN KIELIKASVATUKSEN KARTTA & KOMPASSI:KARTTA & KOMPASSI: Askeleita kehittämistyöhön on ladattavissa täältä.

The teacher’s handbook compiled by the IKI project A MAP AND COMPASS FOR INNOVATIVE LANGUAGE EDUCATION: Steps towards development is available here

Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2019). Sytytä lukukipinä : pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn. Jyväskylä, Finland: PS-kustannus. (saatavana myös e-kirjana) Sytytä lukukipinä -kirjan näytesivut

Niinistö, E-M., Aerila, J-A., Sario, S., Kauppinen, M. (toim.) (2019). Ytimessä – kirja kaiken oppimisen keskiöön. Turun yliopisto / Rauman normaalikoulu. Saatavilla sähköisenä.

Podcastit

Yhteistyöhankkeet