Opintokokonaisuuden esittely

Valitettavasti: OPINTOJAKSOLLE EI TULE JATKOA RESURSSIPULAN VUOKSI SYKSYLLÄ 2024
– ne jotka ovat aloittaneet kokonaisuuden, voivat suorittaa kokonaisuuden loppuun vuoden 2024 loppuun saakka !!!

* osa kokonaisuuden opintojaksoista on jatkossa mahdollistaa suorittaa KTL:sen opiskelijoilla erillisinä vapaasti valittavina
opintojaksoina !!!!
*****

Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus (25 op)

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus on tarkoitettu suoritettavaksi yhden lukuvuoden aikana, ja rakentuu seuraavista opintojaksoista:

  1. Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen, 4 op
  2. Kestävän kasvatuksen horisontti, 4 op
  3. Kestävän muutoksen mahdollisuudet, 4 op
  4. Kestävän pedagogiikan perusteet, 4 op
  5. Valinnaiset opintojaksot, 6 op
  6. Kestävä tulevaisuus ja kasvatus, 3 op

Opintokokonaisuuden ensimmäinen opintojakso Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen toteutetaan MOOC-kurssina. MOOC on avoin kaikille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen omaehtoisesti ja maksutta. Tutustu Moociin, löydät sieltä johdanto-opintojakson Mooc-sivut !

Jos sinulla on UTU- tai HAKA-tunnus, voit katsoa tarkemmin opintokokonaisuuden sisällöstä ja toteutustavoista Kasvatustieteiden laitoksen opinto-oppaasta ja oppintokokonaisuuden Moodle-sivuilta
 

Opintokokonaisuuden yleisen tavoitteen voi kiteyttää seuraavasti:

  • Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hahmottaa sekä teoreettisella että käytännöllisellä tasolla sen, miten nykyisten ja tulevaisuuden ihmisten kaikki toiminta on tärkeä tekijä elämän eri osa-alueiden hyvinvoinnille ja kukoistukselle.
  • Opintokokonaisuus antaa välineitä myös sen tarkastelemiselle, millaisia muutoksia nykyiseen elämänorientaatioomme tarvitaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi sekä käsityksen siitä, millainen asema kasvatuksella ja koulutuksella on tässä ja miten näiden välityksellä voidaan edistää hyvän ja kestävän elämän todentumista.
  • Opintojakso antaa omalta osaltaan meille toivoa siitä, että voimme edistää omilla ja yhteisillä ponnistuksilla näiden kaikkien tekijöiden ja ulottuvuuksien hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa.

Opintokokonaisuuden luomiseen ovat vaikuttaneet monet asiat:

Keskeisin perusta opintokokonaisuudelle tulee siitä, että kaikkien vakavasti otettavien ennusteiden ja tutkimusten mukaan ihmiskunnan nykymallinen toiminta vaikuttaa elinympäristöömme varsin negatiivisesti ja tuhoavasti. Kysymys siitä, miten turvata tulevien sukupolvien elämänmahdollisuudet ja luonnon monimuotoisuuden kukoistus, haastaa meitä ajattelemaan elämäntapaamme ja myös taloudellisen toimintamme doktriineja ja toimintatapoja uudella tavalla. Vaikka vielä ei ole syytä ”heittää kirvestä kaivoon”, tiettyjä suuriakin korjausliikkeitä näihin on kuitenkin saatava aikaiseksi, jos haluamme turvata elämän kukoistuksen täällä sinisellä planeetallamme jatkossakin. Kyseessä ei ole yksinomaan ekologisista ja taloussektoriin liittyvistä uhista ja haasteista, vaan myös monet sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset kysymykset odottavat ratkaisuaan. Näihin liittyvät ratkaisut edellyttävät meiltä aktiivista uudistumishalua ja uutta luovaa ajattelua nyt ja tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen ja kasvatuksen viitekehys tarjoaa tietyistä heikkouksistaan huolimatta yhden kattavan tarkastelukulman näihin.

Toiseksi opintokokonaisuuden luomista vauhditti se, että Suomessakin ollaan vahvasti sitouduttu tähän tulevaisuuskehykseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Tämä koskee myös kasvatusinstituutioita aina päiväkodeista korkeakouluihin saakka. Jotta nämä linjaukset myös konkretisoituisivat arjessa, alalla toimivat tarvitsevat kestävästä kehityksestä ja kasvatuksesta sekä näihin liittyvien uudistuksien toteuttamisesta paitsi tietoa niin myös uusia virikkeitä ajatuksilleen ja keinoja uudistusten läpiviemiseksi.

Kolmas konkreettinen kimmoke kokonaisuuden rakentamiselle tuli siitä suosiosta, jonka ensimmäinen kestävän kasvatuksen opintojakso sai aikanaan opiskelijoiden piirissä ja tästä heiltä saatu positiivinen palaute.

Opetuskokonaisuuden vastuuopettajina toimivat Rauno Huttunen ja Juhani Tähtinen Turun yliopiston kasvatustieteiden laitokselta.

 

Kiinnostaako sinua kuulla asiasta enemmän?

Tutustu opintokokonaisuuden taustoihin videolla, jossaTurun ylioppilaslehden KATKOn Wirike-vastaava Elina Sorsa haastattelee Rauno Huttusta ja Juhani Tähtistä.