LUMODI – Luontosuhde maahanmuuttajien hyvinvoinnin tekijänä fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä

LUMODI-hankeessa kerätään tietoa maahanmuuttajilta (perheiltä ja syrjäytymisvaarassa olevilta) heidän luontosuhteestaan ja sitä heikentävistä tekijöistä. Samalla informoidaan heitä kaupungin tarjoamista luontokohteista ja luontosuhdetta edistävistä palveluista, kuten luontopoluista ja kaupunkiviljelymahdollisuuksista. Digitaalista ympäristöä kehittämällä ja parantamalla sekä kohdentamalla palveluja voidaan lisätä maahanmuuttajien osallistumista ja edistää heidän hyvinvointiaan. Yhteiskehittäminen ja maahanmuuttajien osallistaminen ovat tärkeitä elementtejä hankkeessa.

Menetelminä hankkeessa ovat kyselyt, havainnointi ja haastattelut sekä fokusryhmätyöskentely maahanmuuttajavaltaisissa lähiöissä. Näillä saadaan lisää tietoa maahanmuuttajien luontosuhteesta sekä heidän tarpeistaan luontosuhteen kehittämiseksi ja tätä koskevan digitaalisen ympäristön parantamiseksi niin että se tukee paremmin maahanmuuttajien luontosuhdetta ja hyvinvointia. Teoreettisena viitekehyksenä on digitaalisuuden kokonaisvaltaisuutta rakentava “pervasive information architecture” (PIA) -malli.

LUMODI aloitti toimintansa maaliskuussa 2020.

LUMODI:n parissa työskentelevät tällä hetkellä Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen maantieteen osasto, Turun kaupungin eri osastot ja yksiköt, psykologian asiantuntija Antti Klemettilä, sekä Architecta (”Italian Association of Information Architects”).