Kontaktinformation

Eila Lindfors Projektledare, professor

Professor Eila Lindfors, pedagogiedoktor, har lett många forsknings- och utvecklingsprojekt kring säkerhetskultur. Hennes forskningsgrupp har givit ut ett stort antal refereergranskade undersökningar och utvecklat definitioner och modeller för säkerkhetskulturen i  undervisningsmiljöer. År 2010 grundades en nätverksorganisation om säkerhet i läroanstalter (Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto, OPTUKE). Lindfors har varit organisationens ordförande ända sedan den grundades. Organisationen arbetar för utveckling av säkerheten i läroanstalter. Organisationen har i Finland ordnat två nationella och ett internationellt forkningssymposium om säkerhet i läroanstalter. Lindfors är ledare för projektet TRYGG i skolan.

Brita Somerkoski Specialforskare

Brita Somerkoski (FD) har ett brett forskningsområde. Hon forskar kring småbarnspedagogik, säkerhet i läroinrättningar, läroplansärenden, digitala säkerhetsspel, utslagning och inlärningsresultat.
Brita har doktorerat i ämnet barns lek med elden. I projektet TRYGG i skolan handhar Brita forskningsverksamheten och kontakterna med olika intressegrupper.

Matti Waitinen Ledande projekt sakkunnig, FD

Matti Waitinen är Filosofiedoktor och Pedagogiemagister. Han har även avlagt Master of Security och givit ut faktaböcker. Waitinen har arbetat 15 år som grundskolklasslärare och rektor. Inom vuxenpedagogiken har han arbetat sedan 1991. Åren 2001-2022 har han varit rektor för Helsingin Pelastuskoulu. Waitinen har doktorerat vid Helsingfors universitet år 2011. Hans avhandling beskrev faktorer som inverkar på säkerheten i skolor. Waitinen har lång erfarenhet av att undervisa såväl  grundskolelever som universitetssuderande. I projektet TRYGG i skolan ansavarar Matti för pilotskolornas fortbildning och samarbetet med myndigheterna och intresseorganisationerna.

Tuomo Myllö Ledande projektsakkunnig

Tuomo Myllö har arbetat 25 år som klasslärare i grundskolor och som rektor i en enhetsskola. Myllö har enfarenhet av säkerhetsarbete och planering av säkerhet i skolor. Han har även medverkat som säkerhetsspecialist i olika arbetsgrupper. Man kan vända sig till honom i frågor som gäller säkerheten i skolor. I projektet TRYGG i skolan handhar Myllö pilotskolornas interventioner och utvecklingsstrategier samt uppgörande av de skolvisa avtalen.

 

 

Helga Rajala Mentor för de svenskspråkig skolorna, pedagogiemagister

Helga Rajala har 30 års erfarenhet av att arbeta som klasslärare och specialklasslärare i Helsingforsregionen. I projektet TRYGG i skolan handhar Rajala kontakten till de svenska pilotskolorna.

Emilia Luukka Projektkoordinator, doktorand vid Tammerfors Universitet

Emilia Luukka är filosofiemagister och ämneslärare i engelska och spanska. Luukka har undervisat flerspråkiga elever i såväl grundskolan som i vuxeninstitut. Luukka är doktorand i Tammerfors universitet där hon skriver en avhandling om litteraturens betydelse i språkundervisningen. Luukka har tidigare ansvarat för olika projekter i vetenskaplig föreningar och vetenskaplig fackförening. Luukka är projektkoordinator för projektet TRYGG i skolan. Du kan kontakta henne angående praktiska frågor.

Arttu Korkeaniemi Pedagogiemagister, klasslärare och handarbetslärare, projektforskare

Arttu Korkeaniemi börjar som doktoran vid Turku universitet i höst. Han forskar skolsäkerhet och slöjdundervisning. I ONNI-projekt utföra han kvalitativ forskning som projektforskare.

Marleena Pälijärvi Pedagogie kandidat, lärare i småbarnspedagogik

Marleena Pälijärvi kommer att bli färdig Pedagogie magister i vår. Hon specialiseras på småbarnspedagogik. I ONNI-projekt jobbar hon som forskningassistent.

Jussi-Pekka Peltola Slöjdlärare, klasslärare, forskningsassistent och projektforskare

I vår blir Jussi-Pekka Peltola färdig slöjdlärare och klasslärare. I ONNI-projekt jobbar han som en forskningsassistent och projektforskare.

Anu Orvasto-Helin Student i Pedagogik, forskningsassistent

Anu Orvasto-Helin studerar Pedagogik i Raumo kampus lärarutbildningsanstalten vid Turku universitet. I ONNI-projekt jobbar hon som forskningsassistent.

Juuso Virta Student i slöjdpedagogik, forskningsassistent

Juuso Virta blir nästan färdig som kandidat i slöjdpedagogik, med biämnesstudier i i grundskolans ämnen och ämneshelheter för klasslärare. I ONNI-projekt fungerar han som deltidsanställd forskarassistent med fokus på undersökningsmaterialets analysfas. Säkerhetsutbildning har varit en del av hans liv sedan barnsben genom frivillig brandkår. För tillfället tillbringa Virta hans begränsade fritid i Raumo frivillig brandkår och utför olika uppgifterna för Västra Finlands Räddningsförbund LSPeL.