TRYGG i skolan-projektet söker samarbetsskolor

TRYGG i skolan-projektet söker samarbetsskolor för läsåret 2022-2023. Projektet har som mål att hitta gemensamma strategier och mångsidiga hjälpmedel, som skolorna kan använda för att förbättra tryggheten i skolan. Åbo Universitets lärarutbildning (Turun Yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Opettajankoulutuslaitos) har startat ett nationellt TRYGG i skolan-projekt. Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

De skolor som deltar i projektet kommer att få en grundlig forskningsbaserad kartläggning av sin egen skolas trygghetsplan och miljö. De skolor som dessutom vill utveckla sitt trygghetstänkande kan anmäla sitt intresse för att delta i ett trygghetsutvecklande program, som bygger på skolans egna behov. Med detta skräddarsydda program har skolan möjlighet att i samarbete med en mentor utveckla och organisera sitt trygghetsfrämjande arbete.   I det trygghetsutvecklande programmet ingår olika slag av fortbildning, som är gratis för skolans personal. Deltagande i projektet förutsätter att skolpersonalen engagerar sig och att eleverna ges möjlighet att delta i utvecklingen av en trygg skola. Projektet medför ytterst lite rapporteringsarbete. De deltagande skolorna ges möjlighet att samarbeta med de övriga pilotskolorna. Projektet avslutas med en forskningsbaserad slutrapport över den egna skolans trygghetsfrämjande arbete samt rekommendationer för fortsatt uppföljning.

De skolor som deltar i projektet TRYGG i skolan bör ta med projektet i sin läsårsplanering för år 2022-23.

Allmänt om projektet

Resultatet från pilotskolornas trygghetsutvecklande försök kommer att ha en stor betydelse i framtiden, då lyckade lösningar kommer att presenteras på nationell nivå.

Projektet har som mål att ge information och kunskap om hur man kan utveckla tryggheten i skolan; utveckla kriterier, metoder och redskap för att kunna utvärdera tryggheten i skolan, ge konkreta lösningar och handlingsmodeller för att upprätthålla och förbättra tryggheten i skolorna samt ge rekommendationer om hur man ska hantera osakligt beteende. Bl.a. kommer ett dokument att utarbetas, för att förenhetliga bestraffningen för olika våldsförseelser och annat oönskat beteende. De svenska pilotskolorna väljs i månadsskiftet mars-april.

Tilläggsuppgifter:

Svenska skolornas mentor Helga Rajala (tel. 050-57 33 486, helga.rajala@utu.fi)

Projektiasiantuntija Matti Waitinen (puh.050 3645374, matti.waitinen@utu.fi)

Projektiasiantuntija Tuomo Myllö (puh. 050 395 6665, tuomo.myllo@utu.fi)

Projektikoordinaattori Emilia Luukka (emiluu@utu.fi)

Hankkeen johtaja professori Eila Lindfors (eila.lindfors@utu.fi)