Opettaja – turvallisuus- ja vastuuasiat tärkeitä myös etäopetuksessa

Suomi on siirtynyt korona-viruksen vuoksi etäopetukseen. Opettaja: kun annat etäopetusta, varmista vastuuasiat koululta.

Opetushallitus on ohjeistanut opettajia näin:

Perusopetuksen oppilaat ovat opetuksen järjestäjän vastuulla kaikessa toiminnassa, jota tämä järjestää. Vastuu ulottuu kaikkiin opetus- ja toimintapaikkoihin.

Kun oppilaat ovat etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa, ei opettajalla voi olla samanlaista valvontavastuuta heistä kuin lähiopetuksessa. Opettaja on kuitenkin vastuussa antamastaan ohjeistuksesta. Opettajan tulee huolehtia, etteivät oppilaille annetut tehtävät vaaranna heidän turvallisuuttaan ja että heille annetut turvallisuus- ja muut ohjeet ovat riittäviä.

Lähtökohtaisesti opettajan vastuu määritellään samojen periaatteiden mukaisesti myös toisen asteen oppilaitoksissa. Mitä vanhempia oppilaat ovat, sitä enemmän heiltä voi kutenkin edellyttää omaa harkintakykyä ja valmiuksia noudattaa annettuja ohjeita.

Kuka korvaa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana sattuneet tapaturmat?

Myös etäopetuksessa olevalla oppilaalla, jonka läsnäolo on varmistettu, on oikeus maksuttomaan tapaturman hoitoon. Etäopetuksessa oleville oppilaille onkin hyvä tehdä lukujärjestys, jossa näkyy päivittäinen opetuksen alkamis- ja päättymisajankohta. Tällä voidaan todentaa opetuksen aika, jota korvausvelvollisuus koskee. Etäopetusta on opettajan määrittelemä aika, jona oppilaan tulee olla tavoitettavissa opetusta varten. Esim. läksyjen tekemiseen käytetty aika ei ole etäopetusta.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön (29 §). Tämä kattaa sekä fyysisen että psyykkisen ympäristön. Perusopetuslaissa todetaan myös, että koulussa tai muussa opetuksenjärjestämispaikassa, koulumatkalla tai majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta (34 §).

Tapaturman hoidon maksuttomuus perustuu suoraan lakiin eikä edellytä opetuksen järjestäjältä vakuutuksen ottamista, vaikka monet ovat sellaisen korvausriskin varalta ottaneet. Vakuutuksen puuttuminen ei oikeuta kieltäytymään korvauksen maksamisesta. Jos vakuutus on, opetuksen järjestäjän on syytä käydä vakuutusehdot läpi ja tarkistaa, koskeeko vakuutus myös etäopetusta.Opetuksen järjestäjän korvausvelvollisuus koskee kaikkia mainitun säännöksen mukaisia tapaturmia. Se ei siis riipu tapaturman syystä eikä edellytä tuottamusta tai laiminlyöntiä.

 

Opettaja paljon vartijana

Opeturva II -hanke toivottaa innovaatioita, jaksamista ja terveyttä kaikille oppilaitosten turvallisuustoimijoille.  Opettaja – etätehtäviä antaessasi varmistu vastuukysymyksistä. Suurin osa tapaturmista sattuu kotona. Varmistu siis, etteivät oppilaille annetut tehtävät vaaranna oppijoiden turvallisuutta ja että heille annetut turvallisuus- ja muut ohjeet ovat riittäviä.

Näistä linkeistä saat lisätietoja:

OPH-tukimateriaalia opetuksen järjestäjille

Valtioneuvoston suosituksen koulutuksen järjestäjille

Opetus- ja kulttuuriministeriö – Usein kysytyt kysymykset koronavirukseen varautumisesta

Turun yliopiston tiedote koronaviruksen vaikutuksista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – tiedotteet koronaviruksesta