Hankkeesta

PREDLIFE-hankkeessa kehitämme simulointityökalun, jonka avulla voimme kuvata ja ennustaa lakiuudistusten moninaisia vaikutuksia ihmisten ja perheiden elämänkulkuun pitkällä aikavälillä. Voimme esimerkiksi arvioida miten perhevapaauudistus todennäköisesti vaikuttaisi vanhempien työ- ja perhe-elämän tapahtumiin, jotka vuorostaan vaikuttavat taas toisiinsa ja ovat muovaamassa koko perheen ja sen jäsenten elämän suuntaa. Työkalun avulla on aiempaa helpompaa hahmottaa suunnitellun uudistuksen kokonaisvaikutuksia.

Hankkeen lähtökohtana toimivat koko Suomen ja Ruotsin väestöt kattavat ainutlaatuiset rekisteriaineistot. Näiden aineistojen analyysi ja vertailu tuo meille uutta tietoa perhevapaauudistusten pitkän aikavälin vaikutuksista ja on samalla avuksi työkalun suunnittelussa. Kehitystyössämme hyödynnämme ns. mikrosimulointimalleja, kausaalipäättelyä sekä Bayes-analyysia, joiden avulla voimme käyttää tilastollisissa malleissamme hyväksemme myös aiempia tutkimustuloksia ja muuta asiantuntijoiden tietoa.

Projekti edistää avointa tiedettä, päätöksenteon vaikutusten arviointia sekä näiden myötä yhteiskunnan hyvinvointia

  1. tuomalla käyttöön aiempaa läpinäkyvämpiä ja toimivampia menetelmiä monimutkaisten elämänkulkuaineistojen analyysiin,
  2. tuottamalla avoimia ja ilmaisia analyysiohjelmistoja edellämainittujen menetelmien käyttöön sekä
  3. arvioimalla menneiden ja suunnitteilla olevien vanhempainvapaauudistusten suoria ja epäsuoria vaikutuksia vanhempien työ- ja perhe-elämän tapahtumiin pitkällä aikavälillä.

PREDLIFE käynnistyi syyskuussa 2020 ja se toteutetaan Turun yliopiston (UTU) sosiaalitieteiden laitoksella sekä Jyväskylän yliopiston (JYU) matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Hanke yhdistelee sosiologista tutkimusta, kausaalipäättelyä, ennustamista, tilastollisten menetelmien ja ohjelmistojen kehitystä sekä tulosten esittämistä ja popularisointia tehokkaiden visualisointimenetelmien avulla.

Konsortiohankkeen vastaavana tutkijana ja sosiologian osahankkeen johtajana toimii Satu Helske (UTU) ja tilastotieteen osahankkeen johtajana Jouni Helske (JYU). Koko tutkimusryhmän löydät täältä. PREDLIFE-hanketta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2020–2024 ja se on osa Eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan lippulaivahanketta (INVEST). Hanke on myös vahvasti kytköksissä Jyväskylän yliopiston päätösanalytiikan profilointialaan (DEMO).