Tutkimusryhmä

Satu Helske toimii PREDLIFE-konsortion ja sen sosiologian osahankkeen vastuullisena johtajana. Hänellä on tohtorin tutkinto tilastotieteestä ja hän työskentelee sosiologian erikoistutkijana (sr.) INVEST-tutkimuskeskuksessa ja FLUX-konsortiossa Turun yliopistossa. Hän on toiminut tutkijatohtorina Oxfordin yliopiston sosiologian laitoksella ja Linköpingin yliopiston Analyyttisen sosiologian instituutissa. Satu Helske työskentelee sosiologian ja tilastotieteen risteyksessä ja on kiinnostunut erityisesti elämänkulun ja ylisukupolvisten vaikutusten tutkimuksesta. Hän on myös kehittänyt uusia tilastollisia menetelmiä ja työkaluja monimutkaisten elämänkulkuaineistojen analysointiin ja visualisointiin. Lisäksi hän on sekvenssianalyysimenetelmiin keskittyvän Sequence Analysis Association -yhdistyksen johtoryhmän jäsen.

Jouni Helske toimii PREDLIFE-konsortion tilastotieteen osahankkeen vastuullisena johtajana Jyväskylän yliopistossa sekä akatemiatutkijana Turun yliopiston INVEST-tutkimuskeskuksessa. Hän on aikaisemmin työskennellyt tutkijatohtorina Jyväskylän ja Linköpingin yliopistoissa. Jouni Helskeen tutkimuksen painopisteitään ovat tällä hetkellä kausaalipäättely ja Bayes-menetelmien käyttö erityisesti paneeliaineistoille. Hänellä on kokemusta tehokkaiden laskenta-algoritmien kehittämisestä kompleksisten Bayes-mallien yhteydessä ja hän on kehittänyt useita tilastollisia ohjelmistopaketteja R-ohjelmointiympäristölle. Hän toimii myös tilastollisten ohjelmistojen apulaiseditorina rOpenSci-yhteisössä.

Simon Chapman on erikoistutkija INVEST-tutkimuskeskuksessa Turun yliopistossa. Hänellä on tohtorin tutkinto evoluutiobiologiassa, ja väitöskirjassaan hän tutki isoäitien roolia esiteollisessa Suomessa. PREDLIFE-hankkeessa hän tutkii perhevapaauudistuksia ja työhön ja perheeseen liittyviä prosesseja sekä jatkojalostaa perhevapaisiin liittyviä rekisteriaineistoja tutkimuskäyttöön. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat elinkiertojen evoluutio, sukulaisten vaikutus elämänkulkuun sekä vanhempainvapaan käyttäjien demografia.

Milla Salin toimii sosiaalipolitiikan yliopistonlehtorina sosiaalitieteiden laitoksella ja erikoistutkijana INVEST-tutkimuskeskuksessa Turun yliopistossa. Hän on väitellyt sosiaalipolitiikan oppiaineesta ja hän on sosiaalipolitiikan, erityisesti työ- ja perhepolitiikan, dosentti Turun yliopistossa. Salinin tutkimus sijoittuu työelämän ja perhetutkimuksen rajapintaan ja hän on tutkinut äitien työssäkäyntiä ja työaikaa, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä sukupuolirooleja koskevia asenteita. PREDLIFE-hankkeessa hän tarkastelee perhevapaauudistusta ja isien perhevapaiden käyttöä sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion näkökulmista.

Sanni Kotimäki työskentelee INVEST-tutkimuskeskuksessa lehtorina ja erikoistutkijana Turun yliopistossa. Hän on ollut mukana useissa tutkimusprojekteissa, joista viimeisin ”Life experiences, intergenerational processes and children’s well-being and development” oli monitieteinen yhteistyö lääkärien ja psykologien kanssa. Sanni on opettanut tilastomenetelmiä yhteiskuntatieteilijöille sekä kurssiaan sosiaalisista terveyseroista useita vuosia. Hänen asiantuntemuksensa sijoittuu ylisukupolviseen elinkaaritutkimukseen, keskittyen varhaisten elinolosuhteiden rooliin terveydessä ja sosioekonomisessa asemassa. PREDLIFEssa hän jatkaa elämänkaaritutkimusta ja analysoi perhevapaiden pitämiseen liittyviä mekanismeja.

Santtu Tikka toimii yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella osana päätösanalytiikan profilointialaa (DEMO) pääasiallisina tutkimusaiheinaan monimutkaisten järjestelmien simulointi ja kausaalipäättely, joiden parissa hän jatkaa myös PREDLIFE-hankkeessa. Hän on aikaisemmassa tutkimuksessaan keskittynyt erilaisten identifioituvuusalgoritmien kehittämiseen sekä kausaalipäättelyn tulosten yleistämiseen vaihtoehtoisille kausaalimalleille. Hänen väitöskirjansa voitti joka neljäs vuosi jaettavan Suomen Tilastoseuran väitöskirjapalkinnon vuosilta 2017–2020. Hän on myös kehittänyt avoimen lähdekoodin ohjelmistopaketteja kausaalipäättelyyn ja simulointiin.

Tiia-Maria Pasanen on tilastotieteen väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimuskohteenaan ovat spatio-temporaaliset Bayes-menetelmät, joita hän on soveltanut historiallisista kirkonkirjoista digitoituun HisKI-aineistoon tutkiakseen 1860-luvun Suomen nälänhädän aikaisia viljamarkkinoita sekä tartuntatautien dynamiikkaa esiteollisessa Suomessa. PREDLIFE-hankkeessa hän tutkii isien vanhempainvapaiden ajallista ja paikallista vaihtelua nyky-Suomessa.

Sumia Akter on maisteriopiskelija MPINVEST-ohjelmassa Turun yliopistossa. Hän suoritti sosiologian kandidaatin tutkinnon Khulnan yliopistossa Bangladeshissa. Hän on ollut harjoittelijana FLUX-hankkeessa Turun yliopistossa ja työskentelee tällä hetkellä PREDLIFE-hankkeessa tutkimusapulaisena. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsittelee vanhempainvapaauudistuksen vaikutusta perheen seuraavan lapsen syntymisen ajoittumiseen Suomessa. PREDLIFE-hankkeessa hän on mukana tutkimassa isien vanhempainvapaiden käytön vaikutuksia perheisiin.