Tutkimusryhmä

Satu Helske toimii PREDLIFE-konsortion ja sen sosiologian osahankkeen vastuullisena johtajana. Hänellä on tohtorin tutkinto tilastotieteestä ja hän työskentelee sosiologian erikoistutkijana (sr.) INVEST-tutkimuskeskuksessa ja FLUX-konsortiossa Turun yliopistossa. Hän on toiminut tutkijatohtorina Oxfordin yliopiston sosiologian laitoksella ja Linköpingin yliopiston Analyyttisen sosiologian instituutissa. Satu Helske työskentelee sosiologian ja tilastotieteen risteyksessä ja on kiinnostunut erityisesti elämänkulun ja ylisukupolvisten vaikutusten tutkimuksesta. Hän on myös kehittänyt uusia tilastollisia menetelmiä ja työkaluja monimutkaisten elämänkulkuaineistojen analysointiin ja visualisointiin. Lisäksi hän on sekvenssianalyysimenetelmiin keskittyvän Sequence Analysis Association -yhdistyksen johtoryhmän jäsen.

Jouni Helske toimii PREDLIFE-konsortion tilastotieteen osahankkeen vastuullisena johtajana. Hän työskentelee Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella tutkimusaiheenaan kausaalipäättely ja Bayes-menetelmien käyttö erityisesti aikasarja-aineistojen tutkimuksessa. Jouni Helske on aikaisemmin työskennellyt Linköpingin yliopiston informaation visualisoinnin tutkimusryhmässä kehittäen ja arvioiden erilaisia tilastollisia visualisointimenetelmiä. Hänellä on kokemusta tehokkaiden laskenta-algoritmien kehittämisestä kompleksisten Bayes-mallien yhteydessä ja hän on kehittänyt useita tilastollisia ohjelmistopaketteja R-ohjelmointiympäristölle.

Simon Chapman on erikoistutkija INVEST-tutkimuskeskuksessa Turun yliopistossa. Hän väitteli tohtoriksi evoluutiobiologiasta Turun yliopistossa vuonna 2020. Biologiaa, väestötiedettä, historiaa ja sosiologiaa yhdistelevässä suomalaisista kirkonkirjoista koottuun historialliseen väestöaineistoon pohjautuvassa väitöskirjassaan hän tarkasteli miten isoäidin läsnäolon vaikutukset poikkesivat toisistaan erilaisissa olosuhteissa. PREDLIFE-hankkeessa hän tutkii perhevapaauudistuksia ja työhön ja perheeseen liittyviä prosesseja.

Sanni Kotimäki työskentelee erikoistutkijana INVEST-tutkimuskeskuksessa Turun yliopiston sosiologian oppiaineessa. Hän on osallistunut useisiin tutkimushankkeisiin, joista viimeisin ’Life course experiences, intergenerational processes, and child well-being and development’ oli monitieteinen yhteistyöhanke lääketieteen ja psykologian alan tutkijoiden kanssa. Hän on myös opettanut kvantitatiivisia menetelmiä sosiaalitieteilijöille. Kotimäki on tutkinut ylisukupolvisia prosesseja ja sosioekonomisia terveyseroja, keskittyen lapsuuden kasvuympäristön ja perhetaustan merkitykseen hyvinvoinnin eri osa-alueissa. PREDLIFE-projektissa hän jatkaa elinkaaritutkimuksen parissa ja tulee tutkimaan työhön ja perheeseen liittyviä prosesseja ja mekanismeja.

Santtu Tikka toimii tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella osana päätösanalytiikan profilointialaa (DEMO) pääasiallisina tutkimusaiheinaan monimutkaisten järjestelmien simulointi ja kausaalipäättely, joiden parissa hän jatkaa myös PREDLIFE-hankkeessa. Hän on aikaisemmassa tutkimuksessaan keskittynyt erilaisten identifioituvuusalgoritmien kehittämiseen sekä kausaalipäättelyn tulosten yleistämiseen vaihtoehtoisille kausaalimalleille. Hänen väitöskirjansa voitti joka neljäs vuosi jaettavan Suomen Tilastoseuran väitöskirjapalkinnon vuosilta 2017–2020. Hän on myös kehittänyt avoimen lähdekoodin ohjelmistopaketteja kausaalipäättelyyn ja simulointiin.

Sumia Akter on maisteriopiskelija MPINVEST-ohjelmassa Turun yliopistossa. Hän suoritti sosiologian kandidaatin tutkinnon Khulnan yliopistossa Bangladeshissa. Hän on ollut harjoittelijana FLUX-hankkeessa Turun yliopistossa ja työskentelee tällä hetkellä PREDLIFE-hankkeessa tutkimusapulaisena. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsittelee vanhempainvapaauudistuksen vaikutusta perheen seuraavan lapsen syntymisen ajoittumiseen Suomessa. PREDLIFE-hankkeessa hän on mukana tutkimassa isien vanhempainvapaiden käytön vaikutuksia perheisiin.