Kestämättömän kehityksen kulttuuri

Projekti tutkii nykyisen kestämättömän kehityksen kulttuurin muotoutumista ihmisten ja eläinten vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Eläinteollisuus ja eläinten hyväksikäyttö Suomessa 1800-luvun lopulta lähtien

Projekti tutkii nykyisen kestämättömän kehityksen kulttuurin muotoutumista ihmisten ja eläinten vuorovaikutuksen näkökulmasta. Projektin tavoitteena on selvittää teollisen eläintuotannon historiaa ja kehittymistä Suomessa 1800-luvun loppupuolelta nykypäivään. Tutkimme, miten tänä aikakautena eläintuotanto on kehittynyt nykyiseen teolliseen muotoonsa, missä eläinten arvo nähdään pelkästään kaupallistettuna hyödykkeenä.

Projekti tarkastelee teollista eläintuotantoa kolmen eri osateeman kautta.

  1. Ensimmäisessä teemassa tarkastelemme tiedonmuodostusta, jonka avulla eläinteollisuutta on edistetty ja vastustettu.
  2. Toisessa teemassa tutkitaan teknologisia innovaatioita ja uudenlaisen teknologian käyttöönottoa.
  3. Kolmas teema keskittyy eläintuotannon poliittis-taloudellisiin kytköksiin.

Koko tutkimuksen läpikulkevina teemoina ovat eettisten kysymysten historiallinen tarkastelu ja monilajinen näkökulma, jossa eläimet nähdään elävinä olentoina eikä vain ihmisen toiminnan kohteina.


1.9.2019–31.8.2023