European Social Survey

ESS:n kansallinen koordinaattori, professori Heikki Ervasti esitteli ESS-aineistoa European Social Surveyn, FIN-CLARINin, SHARE-Finlandin ja Tietoarkiston järjestämässä webinaarissa 4.11.2020.

Katso myös ESS:n kansainvälinen esittelyvideo YouTubessa

European Social Survey on tieteellisistä lähtökohdista toteutettava vertaileva kyselytutkimus, joka kattaa yli 30 Euroopan ja lähialueiden maata. ESS kartoittaa Euroopan maiden yhteiskunnallisen muutoksen ja väestön asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen välisiä suhteita. Kyselylomake koostuu sa​manlaisena toistuvasta ydinmoduulista sekä vaihtuvista moduuleista, jotka suunnitellaan joka kierrokselle erikseen. Lisäksi ns. lisälomakkeen avulla seurataan arvojen muutoksia sekä toteutetaan menetelmällisiä kokeita.

ESS:ssä on kiinnitetty erityisesti huomiota menetelmien korkealaatuisuuteen ja aineiston helppokäyttöisyyteen. Esimerkiksi otannan osalta ESS:ssä käytetään pelkästään yksinkertaista satunnaisotantaa ilman kiintiöintejä ja tiedonkeruu toteutetaan ainoastaan käyntihaastatteluilla. Kyselylomakkeen kääntäminen perustuu tiimityönä toteutettavaan TRAPD -menetelmään. Otosten koot vaihtelevat maittain yleensä 1200 ja 3000 havainnon välillä. Aineisto arkistoidaan helppokäyttöiseen muotoon kaikkien tutkijoiden saataville. ESS –aineisto on kerätty kahden vuoden välein vuodesta 2002 lähtien.  Vuodesta 2013 lähtien ESS on ollut Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio, ESS ERIC.

ESS:n kansainvälisen organisaation johtajana toimii professori Rory Fitzgerald (City, London University). Suomi on osallistunut ESS:ään vuoden 2002 ensimmäisestä kierroksesta lähtien. Suomen osalta ESS:ää koordinoidaan Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella, ja kansallisena koordinaattorina on alusta alkaen toiminut sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti. Kenttätyön Suomessa on jokaisella kierroksella toteuttanut Tilastokeskus, ja Suomen kansallista hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Suomessa on noin 2500 ESS:n käyttäjää. Aineistoa on käytetty lukuisissa suomalaisissa graduissa ja väitöskirjoissa sekä tieteellisissä artikkeleissa.

ESS:n Suomen osuutta koskevat tiedustelut voi osoittaa Suomen ESS-tiimille:

ess-fi@utu.fi.