Tutkimusluvat ja tutkimusetiikka

Tietosuojaan liittyvät seikat hoidetaan tietosuojasäädösten vaatimalla tavalla: Osallistuminen aineistonkeruuseen ja tutkimukseen on vapaaehtoista. Aineistonkeruuseen osallistuvilta pyydetään lupa siihen, että heidän tuottamaansa aineistoa voidaan käyttää tutkimuksessa. Tutkimusluvista muodostuu rekisteri, jota Anna-Maria Isola ylläpitää. Rekisteri tuhotaan tutkimuksen päätyttyä mutta viimeistään 31.12.2021. Osallistuja voi keskeyttää prosessin milloin tahansa.

Osallistujia ei voi tunnistaa, kun tutkimuksen löydöksistä raportoidaan. Koska juuritarinat sisältävät yksityiskohtia useammasta sukupolvesta, tunnistettavuus lisääntyy. Huolehdimme aina siitä, että osallistujaa tai hänen sukuaan ei voi tunnistaa. Juuret-tutkimuksen aineistoja ei arkistoida.

Tutkimuksessa on sitouduttu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin ihmistieteiden eettiseen ennakkoarviointiin. Tutkimuseettisessä ennakkoarvioinnissa on tunnistettu seuraavat seikat, joihin kiinnitetään huomiota:

Aineistonkeruun aikana ei käsitellä aktiivisesti osallistujien perhetarinoita tai lapsuutta, vaan aineistonkeruu kohdistuu itseä etäisempään asiaan, edeltäneisiin sukupolviin. Aineistonkeruu voi silti paljastaa haavoittuvuutta ja vaikeita kokemuksia Tutkimuksessa tiedostetaan, että tunnetyöskentelyssä ammattitaito sensitiivisestä kohtaamisesta on sitä olennaisempaa mitä syvemmälle osallistujien kokemusmaailmaan mennään.