Tutustu kansalaiskeskusteluun

Monet kansalaiset kokevat, ettei heidän ääntään kuulla. Luottamus politiikkaan ja päättäjiä kohtaan on heikentynyt. Julkinen keskustelu on usein kärjistynyttä, ja ihmisillä on harvoin mahdollisuus puntaroida poliittisia kysymyksiä ajan kanssa ja luotettavan tiedon valossa.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi on kehitetty sellaisia osallistumismuotoja, jotka edistävät oppimista, vuoropuhelua ja harkittua mielipiteenmuodostusta. Yksi lupaavimmista uusista osallistumismuodoista ovat puntaroivat kansalaiskeskustelut. Ne auttavat tutkitusti vastaamaan demokratian haasteisiin, kuten polarisaatioon ja epäluottamukseen.

Kansalaiskeskustelujen tarkoitus on koota yhteen eri taustoja ja näkemyksiä edustavia tavallisia kansalaisia, jotka keskustellen ja eri näkökulmia puntaroiden pyrkivät löytämään yhteisesti hyväksyttyjä ratkaisuja johonkin päätöksenteon kysymykseen. Osallistujat valitaan satunnaisotannalla.

Kansalaiskeskustelut tuottavat kannanottoja tai perusteltuja ehdotuksia päätöksenteon tueksi. Ne auttavat päättäjiä ja äänestäjiä tekemään huolellisia ja perusteltuja päätöksiä ja lisäävät näin päätöksenteon hyväksyttävyyttä.

 

Puntaroiva kansalaiskeskustelu

hyödyttää kansalaisia. Ihmiset saavat punnittua tietoa politiikkakysymyksistä ja mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

hyödyttää päättäjiä. He saavat tietoa ja näkemyksiä ihmisiltä, joita asiat koskettavat.

hyödyttää yhteiskuntaa. Ihmisten luottamus demokratiaan vahvistuu.