Tietosuojailmoitus

Kyselytutkimuksessa ja kansalaisraadissa (joihin viitataan jäljempänä sanalla tutkimus) selvitetään kansalaisten ilmastonäkemyksiä ja ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta. Tutkimuksen toteuttaa Turun yliopisto Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -tutkimushankkeen yhteydessä.

Tässä tutkimuksen tietosuojailmoituksessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi tutkimukseen. Seloste on laadittu 12.3.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Turun yliopisto hallinnoi ja ylläpitää tutkimukseen liittyvää rekisteriä, jossa henkilötietoja käsitellään. Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteysosoite on dpo(at)utu.fi

2. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Tutkimuksen vastuullinen johtaja:
professori Maija Setälä
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos, Assistentinkatu 7, 20500 Turun yliopisto
Sähköposti: maiset(at)utu.fi

Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa:
projektitutkija Mikko Leino
Osoite: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos, Assistentinkatu 7, 20500 Turun yliopisto
Sähköpostiosoite: molein(at)utu.fi

3. Tutkimuksen suorittajat
Tutkimusta varten kerättyjä tietoja on oikeus käsitellä PALO-hankkeen Turun yliopiston tutkimusryhmällä. Luettelo hankkeen Turun yliopiston henkilöstöstä on saatavilla osoitteessa: http://paloresearch.fi/ota-yhteytta/.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Digi- ja väestötietovirastosta saatuja ja vastaajan itsensä antamia henkilötietoja käytetään kyselytutkimusta ja kansalaisraatia koskeviin yhteydenottoihin ja tutkimustyöhön. Tutkimuksessa selvitetään kansalaisten ilmastonäkemyksiä ja ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta osana laajempaa PALO-tutkimushanketta, joka käsittelee kansalaisosallistumista pitkäjänteisessä päätöksenteossa.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1e eli yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen, Suomen tietosuojalain 4 § 3 -kohdan mukaisesti. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohta 2j eli niin ikään yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen.

6. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää
Tutkimusaineiston sisältämiä henkilötietoja ovat nimi, sukupuoli, äidinkieli, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, syntymävuosi ja sähköpostiosoite. Lisäksi tutkimusaineisto sisältää henkilön äänen ja videokuvan, jotka tallentuvat kansalaisraadin nauhoituksen yhteydessä.

Tutkimuksessa kerättäviä arkaluontoisia henkilötietoja ovat vastaajien poliittiset mielipiteet.

Edellä mainituista tiedoista täysin erillään kerätään niiden kyselytutkimukseen vastaajien nimi- ja sähköpostiosoitetiedot, jotka haluavat osallistua vastaajien kesken arvottavien lahjakorttien arvontaan. Näitä erillisiä aineistoja ei voida yhdistää kyselyn teon jälkeen toisiinsa. Arvontaa varten kerätyt erilliset tiedot hävitetään heti arvonnan jälkeen.

7. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään
Tutkimuksen osallistujan nimi, sukupuoli, äidinkieli, kotiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja kotikunta on saatu Digi- ja väestötietovirastolta Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisella tietoluvalla. Muut henkilötiedot kerätään vastaajalta itseltään sähköisillä lomakkeilla tai tallentuvat kansalaisraadin nauhoittamisen yhteydessä.

8. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja käsittelevät niiltä osin, kun kansalaisraadin osallistujapalkkion maksamisen kannalta on välttämätöntä, Turun yliopiston henkilöstöhallinto sekä palkanmaksusta vastaava Certia oy.

Tutkimukseen kutsumista koskien Digi- ja väestötietovirastolta saatuja nimi- ja osoitetietoja käsittelee painotalo Grano, joka vastaa kutsukortin painamisesta ja lähettämisestä.

Sähköinen kyselytutkimus toteutetaan Qualtrics-yhtiön kyselytyökalulla. Qualtrics ei osallistu tietojen analysointiin.

Kansalaisraadin nauhoitukset, joihin ovat tallentuneet osallistujan ääni ja kasvokuva, voidaan luovuttaa ulkopuoliselle taholle tutkimustarkoituksiin tehtävää litterointia varten. Litteroinnilla tarkoitetaan puhemuotoisen aineiston purkamista tekstimuotoiseksi aineistoksi.

Kaikilta edellä mainituilta tahoilta edellytetään henkilötietojen käsittelyssä ehdotonta luottamuksellisuutta, vastuullisuutta ja tietosuojaperiaatteiden noudattamista. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tutkimusaineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon anonymisoituina.


9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Hankkeessa ei tuoteta manuaalista aineistoa. Sähköisesti saadut ja kerätyt tiedot säilytetään Turun yliopiston käyttämissä tallennuspalveluissa ja järjestelmissä, joiden käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Suorat tunnistetiedot eli henkilön nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite sekä mahdollinen ääni- ja kuvatallenne erotetaan analysoitavasta tutkimusaineistosta analyysivaiheessa.


10.
Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Suorat tunnistetiedot hävitetään, kun tiedot eivät olet enää tarpeellisia tutkimuksen toteuttamiseksi, kuitenkin viimeistään PALO-tutkimushankkeen päätyttyä (28.2.2022).

Kansalaisraadin alkuperäiset nauhoitukset tuhotaan viimeistään tutkimushankkeen päätyttyä (28.2.2022). Kun tutkimushankkeen päättymisestä on kulunut kolme vuotta (28.2.2025), nauhoitusten litteroitu, tekstimuotoinen aineisto arkistoidaan pysyvästi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon anonymisoituna.

Kun tutkimushankkeen päättymisestä on kulunut yksi vuosi (28.2.2023), kyselytutkimusaineisto arkistoidaan pysyvästi anonymisoituna Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.


11. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen
Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista voidaan poiketa tieteellisessä tutkimuksessa seuraavin suojatoimin:
– Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan.
– Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä.
– Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

12. Keneen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä ilmoitusta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle tutkimusrekisterin yhteyshenkilölle molein(at)utu.fi.