Tietosuojailmoitus

​Käsittelyn tarkoitus
Medimerc-johtamiskoulutus järjestää yliopistollista ammatillista jatkokoulutusta ja maksullista täydennyskoulutusta, ja tätä tarkoitusta varten käytössä on Medimerc-johtamiskoulutuksen kurssinhallinta‐ ja opiskelijarekisteri (=palvelu). Medimerc-johtamiskoulutuksen kurssinhallinta‐ ja opiskelijarekisteriä käytetään opiskelijaluettelona, johon liittyy kursseille ilmoittautuneiden opiskelijoiden ilmoittautumistietojen, kurssimaksujen ja opintosuoritusten arkistointi, seuranta ja käsittely sekä todistusten laadinta. Lisäksi rekisteristä laaditaan yhteenvetoja sekä tilastoja ja sen tietoja käytetään suunnittelun ja seurannan apuvälineenä.

Käsittelyperuste
Käsittely perustuu yliopistolaissa asetettuun yliopiston tehtävään ja sen toteuttamiseen yleisen edun nimissä.

Yhteystiedot
Medimerc-johtamiskoulutus, Kansanterveystiede, Turun yliopisto, 20014 Turun yliopisto; Puh. 029 450 2893, medimerc@utu.fi

Henkilötietoryhmät
– kurssilaisen henkilö‐ ja yhteystiedot
– kurssilaisten työnantajan yhteystiedot
– kurssilaisen ammattitiedot
– kurssilaisen erikoistumiskoulutustiedot
– kurssilaisen mentorin nimi ja yhteystiedot
– ilmoittautumistiedot
– kurssilaisen maksutiedot
– opintosuoritukset

Henkilötietolähteet
ilmoittautumistiedot Medimerc-johtamiskoulutuksen sähköisistä kurssien ilmoittautumislomakkeesta Webropolista, sekä johtamis- ja laatukoulutuksiin rekisteröitymislomakkeesta
ilmoittautumistiedot työnantajan sähköpostitse tekemästä ilmoituksesta koulutukseen osallistujista
kurssilaisen opintosuoritustiedot toimiston kokoamana tietona läsnäololistoista, Moodle-oppimisympäristöstä tai sovituista suorituksista sekä opettajilta kurssilaisen yhteystietojen muutokset kurssilaisen oman ilmoituksen mukaan kursseille ilmoittautuneiden Turun yliopiston opiskelijoiden opiskeluoikeus tarkistetaan yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä

Säilytysaika
Henkilötietojen säilytysajassa noudatamme yliopiston arkistonmuodostussääntöä.

Henkilötietojen vastaanottajat
tietoja opintosuorituksista työnantajalle silloin, kun työnantaja on koulutuksen maksaja
opintorekisteriote opiskelijalle itselleen pyydettäessä
osallistumistieto ja laskutustieto Certialle, joka suorittaa laskutusoperaatiot yliopiston alihankkijana
tilastotietoja opetusministeriölle Kota‐tietokantaan
tilastotietoja tilastokeskukselle
tilastotietoja Turun yliopistolle ja koulutuksen maksajalle

Mahdolliset siirrot kolmansiin maihin
Ei luovuteta.

Tietojen julkisuus ja salassapito
Tietojen salassapito määräytyy opintotietojen tietosuojakäytännesääntöjen mukaisesti. https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Korkeakoulujen+opintotietojen+tietosuojan+kaytannesaannot

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet
Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla: http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx