Tutkimuksen esittely

Nuorten arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -tutkimusaineiston avulla on tarkoituksena  tutkia lasten ja nuorten kokemuksia köyhyydestä. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, millaista köyhyys on 15-23 -vuotiaiden kokemana, miten nuoret määrittelevät köyhyyden ja minkälaisia merkityksiä köyhyydellä on heidän arkipäiväisessä elämässään. Tutkimuksen keskeisenä käsitteellistyksenä on koettu köyhyys, joka sisältää erilaisia yksilöllisiä, aikaan ja paikkaan sidonnaisia kokemuksia.

Tutkimuksessa kerätään kirjoituksia (5.10.2022-9.12.2022) ja haastatteluja (1.9.2023 –30.6.2024) 15-23 -vuotiailta lapsilta ja nuorilta. Nuoret kutsutaan aktiivisiksi kumppaneiksi tutkimukseen. Aineistonkeruut tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia: Kirjoittaessaan nuoret saavat aikaa miettiä, mitä haluavat kertoa. Haastatteluissa kokemuksistaan voi kertoa vapaamuotoisesti. Aineistonkeruun menetelmä noudattelee aikaisempia Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -aineistonkeruiden käytäntöjä. Aineiston analysoimisessa hyödynnetään sisällönanalyyttisia, narratiivisia ja fenomenologis-hermeneuttisia menetelmiä.

Aikaisempaa laadullista tutkimustietoa lasten ja nuorten köyhyyskokemuksista on olemassa vähäisesti verrattuna määrälliseen tutkimustietoon. Tutkimuksella pyritään saamaan uutta tietoa lasten ja nuorten kokemasta köyhyydestä ja köyhyyden kokemukseen liittyvistä asioista. Tutkimustuloksia tullaan myös hyödyntämään vertailussa historiallisiin aineistoihin liittyen lasten ja nuorten köyhyyskokemuksiin.

Tutkimusryhmään kuuluvat:

professori Johanna Kallio (tutkimuksen johtaja)

VTT, dosentti Anna-Maria Isola (vastuullinen tutkija)

VTM, väitöskirjatutkija Toni Rajala

VTM, väitöskirjatutkija Helena Hautala ja

VTT, Enna Toikka.

Nuorten arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -osatutkimus kuuluu Turun yliopiston historia- ja sosiaalitieteiden yhteiseen ja Koneen säätiön rahoittamaan tutkimuskokonaisuuteen “Lasten ja nuorten arjen kokemukset köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kriisien jälkeisessä Suomessa 1800-luvulta nykypäivään”.

 

Tutkimussuunnitelmamme on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.