FI/EN/SE SataDiLogis

1.1.2019-31.8.2023

SataDiLogiksen tavoitteena on kuljetuslogistiikan turvallisuuden ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantaminen Satakunnassa maakunnan rajat ylittävän T&K&I-yhteistyön pohjalta hyödyntäen pelillistämistä, digitalisaatiota, automatisaatiota ja tekoälyä. Lisäksi tavoitteena on edistää ja vahvistaa kuljetusturvallisuuteen liittyviä verkostoja ja niiden kansainvälistymistä.

SataDiLogiksen kohderyhmänä ovat meriklusteri- ja logistiikka-alan sekä valmistavan teollisuuden toimijat.

SataDiLogiksessa haetaan ratkaisuja logistiikkatoimintojen riskienhallinnan osaamistarpeeseen vastaamiseen. Osana hanketta selvitetään kuljetusvahinkoja ja -turvallisuutta sekä lisätään henkilöturvallisuutta. Kuljetusmuotokohtaisten informatiivisten ja osallistavien esittelypäivien kautta tuodaan uusinta tietoa ja osaamista hyödyttämään Satakunnan pk-sektoria. Pelillistämisen ja turvallisuussovellusten sekä verkkokurssien pilotointien kautta hyödynnetään uusimman teknologian ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen vahvistamisessa. Verkostojen vahvistamisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta edistetään satakuntalaisten yritysten ja toimijoiden verkostoitumista ja uusimman tiedon hyödyntämistä yritysten innovaatiotoimintojen vahvistamisessa. 

Turun yliopisto on SataDiLogiksen koordinaattori. Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö sr toimivat osatoteuttajina. Yhteistyötä tehdään myös IRU Academy Task Forcen kanssa. SataDiLogis on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoitteinen hanke ja hankekoodi on A74723. Myös Rauman kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen ja muilta osin hankkeen rahoituksesta vastaavat toteuttajaorganisaatiot.

SataDiLogis-info

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi

SataDiLogis project aims to improve safety, security and commercial activities of the logistics and transport industry in Satakunta region. The project also aims to develope national and internatiol R&D co-operation and networks that are related to the cargo securing. Gamification, digitalization, automatization and artificial intelligence are used to reach the objectives of the project. Actors of maritime cluster, logistics and industrial production are core target groups of the project.

The project aims to solve the challenges that are related to knowledge of controlling of risks of cargo transportation. Project SataDiLogis produces a survey about carriage losses and securing of cargo and this way raises the safety of transportation and identifies cargo securing and transportation safety issues that need to be developed further. The project organizes presentations and demonstrations that aim to strengthen know-how of all transportation modes and SMEs in the Satakunta region. Gamification and piloting of safety and security apps as well as e-learning courses and possibilities of new technologies and artificial intelligence are also used to strengthen the knowledge, know-how and operation possibilities of the Satakunta. Stonger national and international networks and closer co-operation also strengthens business and innovation possibilities of the enterprises. The project influences positively to safety, security, effiency, competence, competitiveness and reliability of the transportation and transportation business of the Satakunta region.

The results of the project can be used freely.

Contact: Anne E. Suominen, +358 40 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi

Syftet med SataDiLogis är att genom forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbete förbättra förutsättningar för affärsverksamheten samt transportsäkerheten i Satakunta-regionen. Detta innebär utnyttjandet av digitalisering, automation och artificiell intelligens. Syftet är också att främja internationaliseringen av nätverk, vilket stärker transportsäkerheten.

Målgruppen i SataDiLogis består av aktörer inom det maritima klustret, logistikbranschen samt tillverkande industrin.

I SataDiLogis söker man lösningar för att besvara kunnandebehovet inom riskmanagement. En del av projektet består av en utredning gällande transportskadorna och -säkerheteten. I projektet fokuserar man sig också på personalsäkerheten. Informativa och delaktiggörande evenemang ordnas till olika transportformer. Små och medelstora företag kan utnyttja information och kunskap av dessa evenemang.

Genom att använda spel, applikationer och online-kurser kan ny teknologi och artificiell intelligens utnyttjas för att stärka kunnandet och kompetens. Internationellt nätverkssamarbetet spelar en stor roll i att stärka innovationsaktiviteter och informationsutnyttjande i företagen.

Åbo universitet är projektkoordinator. Stiftelserna Tampereen korkeakoulusäätiö sr och Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö sr är delgenomförarna. Man samarbetar också med IRU Academy Task Force. Landskapsförbundet Satakuntaliitto har godkänt delfinansieringen från Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 -programmet och Pirkanmaan liitto har beviljat ERUF och statens finansiering (Projektkod A74723). Rauma stad tar också del i finansieringen. I andra avseenden tar genomförande organisationerna hand om finansieringen.

Kontakt: Anne E. Suominen, +358 40 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi