Toimenpiteet ja tulokset

Tulokset

Julkaisu kuljetusalan tuotevahingoista

Pelillistäminen rahtikuljetuksissa -julkaisu

Lisääntyvästä automaation roolista huolimatta ihmisen toiminnalla on suuri vaikutus rahtikuljetusten sujuvuuteen, tehokkuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja turvallisuuteen. Tästä johtuen tutkijat ja logistiikan alan toimijat ovat kiinnostuneet yhä enemmän pelillistämisen hyödyntämisestä mm. ihmisten motivointiin, kouluttamiseen ja logistiikan työtehtävien mielekkyyden parantamiseen liittyen.

Luodakseen kokonaiskuvan pelillistämisen käyttämisestä rahtikuljetuksissa, Klock ja kumppanit kokosivat yhteen aiemman tutkimustiedon aiheeseen liittyen ja laativat siitä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen. Yhteensä neljänkymmenen aiemman tutkimuksen perusteella pelillisyyttä on hyödynnetty kaikissa yleisimmissä kuljetusmuodoissa, ja kaikilla päätöksenteon tasoilla, pääpainon ollessa operatiivisessa toiminnassa. Aiemman tutkimustiedon yhteenkokoamisen lisäksi kirjallisuuskatsauksessa annetaan ohjeita pelillistämisen suunnitteluun kuljetusalalla, sekä suosituksia tulevalle tutkimukselle aiheen piirissä.

Pääset lukemaan koko artikkelin alla olevasti linkistä.

Gamification in freight transportation

Pelillistäminen liikenneturvallisuudessa -julkaisu

Liikenneonnettomuuksissa kuolee maailmanlaajuisesti vuosittain yli miljoona ihmistä. Vaikka mm. teknologiaan ja ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat onnettomuuksien syntyyn, ovat ihmiseen liittyvät tekijät liikenneturvallisuuden hallinnassa keskeisessä roolissa. Perinteisesti turvallisempaan käyttäytymiseen tähtääviin keinoihin ovat kuuluneet etenkin säännöt, määräykset ja niiden valvonta, sekä tiedottaminen ja koulutus. Nämä keinot ovat kuitenkin osin puutteellisia, eivätkä liikenneonnettomuudet ole vähentyneet riittävästi.

Pelillistäminen on lupaava lisäkeino liikenneturvallisuuden parantamiseksi, sillä sen avulla voidaan muuttaa ihmisten käyttäytymistä myönteisiä kokemuksia tarjoamalla, sisäiseen motivaatioon vedoten. Kirjallisuuskatsauksessaan Wallius ja kumppanit kokosivat yhteen aiemman tutkimustiedon liikenneturvallisuuden pelillistämiseen liittyen. Tulosten perusteella pelillistämistä voidaan hyödyntää monipuolisesti liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden vaikutusten minimoimiseksi, sekä kuljetusten ja liikkumisen aikana, että erillisissä oppimistilanteissa. Pelillistämisen suunnittelussa on kuitenkin huomioitava etenkin eri turvallisuuden parantamisen keinojen, sekä eri liikennetoimintojen erityispiirteiden mukanaan tuomat vaatimukset.

Pääset lukemaan englanninkielisen artikkelin alla olevasti linkistä.

Playing it safe

Toimenpiteet

Käytännönläheiset teemalliset työpajat ja -seminaarit

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualankoulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue suunnittelevat ja toteuttaa yhteistyössä verkostokumppaneiden kanssa hankkeen aikana yhdeksän informatiivista ja osallistavaa työpajaseminaaripäivää.

Tilaisuuksien sisältöinä ovat eri kuljetusmuotojen, turvallisuuden ja kuormanvarmistuksen uudet innovatiiviset ratkaisut ja kehittämismahdollisuudet sekä toimiminen erilaisissa onnettomuustilanteissa. Osaan työpaja- ja -seminaaripäivistä sisältyy vierailuja, joiden avulla saadaan uutta osaamista ja innovointia yli Satakunnan maakuntarajojen. Tämän myötä on mahdollista kehittää maakunnan logistiikan turvallisuuteen liittyviä asioita, joita voidaan sitten hyödyntää kansallisestikin.

Jokaisen tilaisuuden sisältö on erilainen, jolloin saadaan mahdollisimman laajasti katettua lasti-, kuljetus- ja henkilöturvallisuuden ja riskien arvioinnin eri osa-alueet eri toimijoiden ja kuljetusmuotojen näkökulmasta ja erilaisissa tilanteissa toimiminen turvallisuutta edistäen ja vahinkoja minimoiden. Esittelypäivien avulla luodaan myös uusia verkostoja ja luodaan pohjaa logistiikan turvallisuuden kehittämiseen.

Toiminnassa varmistetaan tilaisuuksiin osallistuvilta pk-yritykset heidän tietävän osallistuvan hankkeen toimenpiteeseen ja tuottavan indikaattorin. Koska jokainen tilaisuus on erilainen, saattaa eri tilaisuuksiin osallistua samoja yrityksiä. Jokaiseen tilaisuuteen on mahdollista osallistua vähintään 15 osallistujaa. Jos osallistujia on enemmän kuin voidaan ottaa vastaan, varmistetaan että jokaisesta yrityksestä on vain yksi osallistuja. Näin mahdollistetaan mahdollisimman monen eri pk-yrityksen osallistuminen.

Työpajoissa ja seminaareissa esitellään TKI-toimintaa ja luodaan pohjaa TKI-toiminnan ja/tai TKI-yhteistyön käynnistämiseksi satakuntalaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja/tai tutkimuslaitosten kanssa.

Lisätiedot:
Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi
Aleksi Vihtilä, 044 701 8252, aleksi.vihtila@pori.fi

Verkkokurssien pilotointi, testaus ja kehittäminen

IRU Academy Task Forcen verkkokurssien Protect Yourself and Your Cargo ja Safe Loading and Cargo Securing pilotointi, testaus ja kehittäminen yhdessä IRU Academy Task Forcen kanssa ei toteudu alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen toteuttajista johtumattomista syistä. Sen sijaan suunnitellaan pilottiverkkokurssin sisältörunko ja toteutussuunnitelma pohjautuen CARING – Cargo securing to prevent cargo damages on road, sea, rail and air -hankkeessa tuotettuun materiaaliin https://blogit.utu.fi/cargosecuring/.  Yhteistyötä pilottiverkkokurssin suunnittelussa tehdään erityisesti CARING-materiaalin tuottajien ja yhteistyöverkoston kanssa. Pilottiverkkokurssin suunnittelun yhteydessä CARING-materiaalia päivitetään niiltä osin kuin se on tarpeellista.

Turun yliopiston hallitus on 14.2.2023 päättänyt lakkauttaa Turun yliopiston Brahea-keskuksen toiminnot osana yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaa. Brahea-keskuksen lakkauttamisen takia pilottiverkkokurssin sisältörungon ja toteutussuunnitelman varsinainen
pilotointi ja käyttäjäkokemusten kartoittaminen ei ole mahdollista.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

Selvitys kuljetus- ja logistiikka-alan tuotevahingoista

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualankoulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) selvittää kuljetus- ja logistiikka-alan tuotevahinkoja ja tekee riskianalyysiä logistiikkaketjuissa kattaen satamien takamaatutkimuksissa kuvatut satakuntalaisten satamien logistiikkavirrat. Kuljetusvahinkojen minimointi on erityisen tärkeää, kun Suomi lähtee toipumaan Korona-kriisistä ja kilpailukyky on viritettävä äärimmilleen. Kuljetusvahinkoja ja -turvallisuutta selvitetään laajalla kyselyllä, joka kohdistuu kaikkiin kuljetuksiin ja kuljetusmuotoihin.

Selvitys toteutetaan tilastoanalyysin, kyselytutkimuksen ja haastatteluiden avulla. Tuloksista julkaistaan raportti. Haastatteluihin ja kyselyihin osallistuvilta yrityksiltä varmistetaan, että he tietävät osallistuvansa hankkeen toimenpiteeseen. Satakunnan alueen haastatteluihin osallistuvat yritykset myös tuottavat indikaattorin.

Lisätiedot: Pekka Sundberg, 050 472 1372

Pelillistämisen kehittämisen tutkimus- ja kehityskokonaisuus

Tampereen yliopiston / UC Porin Gamification Groupin osaprojekti on pelillistämisen tutkimus- ja kehityskokonaisuus. Ottaen huomioon projektin vaatimukset ja aiheen se voidaan jakaa viiteen työvaiheeseen:

1) State-of-the-art -kartoitus,
2) pelillistämisen suunnittelu ja suunnittelun tutkimus,
3) pelillistämisen vaikutuksien kokeellinen/empiirinen tutkimus, ja
4) kysely/haastattelu -tutkimukset käyttämisen kokemuksista ja niiden vaikutuksia käyttäjiin.
5) Tulosten vahva integrointi alueen kenttään sekä muu tulosten disseminaatio.

• Vaiheessa 1 selvitetään ja kartoitetaan kaikki aikaisempi tutkimus pelillistämisestä hankkeen sovellusalueella. Kartoitus tuottaa tietoa siitä, miten pelillistäminen tulisi toteuttaa projektissa.

• Vaiheessa 2 kehitetään pelillistämisen ratkaisut prosessia samanaikaisesti dokumentoiden Action Design Research -periaatteisiin nojautuen. Tämä dokumentaatio tuottaa tietoa siitä, miten vastaavanlainen hanke voidaan onnistuneesti toteuttaa eri organisaatioissa.

• Vaiheessa 3 toteutetun pelillistämisen eri versioiden vaikutuksia (esim. käyttäjien motivaatioon, turvallisuuskäyttäytymiseen, sääntöjen noudattamiseen ja kehittämiseen, optimointiin, voimaantumiseen, ja yhteisöllisyyden kokemuksiin) kokeellisesti testataan seuranta tutkimuksena koko projektin ajan (ja sen jälkeen). Tuloksena vaihe tuottaa tietoa siitä minkälaiset pelillistämisen ratkaisut toimivat kohdekontekstissa ja onnistuvat edistämään projektin tavoitteita.

• Vaiheessa 4 toteutetaan kyselytutkimus pilottikonteksteissa käyttämisen kokemuksista ja niiden vaikutuksia käyttäjiin. Vaihe tuottaa tietoa siitä mitä osatavoitteita eri pelillistämisen osa-alueet ovat otollisimpia edistämään.

• Vaihe 5 varmistaa tulosten jalkauttamisen hankkeen verkostossa sekä laajemmin alueella.

Lisätiedot: Juho Hamari, 050 318 6861, juho.hamari@tuni.fi

Riskienhallinnan ja kuljetuslogistiikan turvallisuuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet

Tampereen yliopisto selvittää alan yritysten riskienhallinnan tasoa sekä suunnittelee ja pilotoi riskienhallinnan akateemista koulutusta ja sen käytännön harjoituksia. Kuljetuslogistiikan turvallisuutta pyritään kehittämään valmistelemalla ja toteutettamalla turvallisuusraportointi -mobiilisovelluksen pilotoinnit kuljetusalalla. Hankkeessa hyödynnetään, pilotoidaan ja jatkokehitetään SATTUKO-hankkeessa tuotettuja mobiilisovelluksia.

Lisätiedot: Minna Haapakoski, 040 826 2944, minna.haapakoski@tuni.fi

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan käynnistäminen

Osana hankkeen toteutusta esitellään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) ja luodaan pohjaa TKI-toiminnan ja/tai TKI-yhteistyön käynnistämiseksi satakuntalaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja/tai tutkimuslaitosten kanssa. Tavoitteena on TKI-toiminnan ja/tai TKI-yhteistyön käynnistäminen ja osallistuvilta yrityksiltä varmistetaan, että ne tietävät osallistuvansa hanketoimenpiteeseen ja tuottavansa indikaattorin hankkeelle.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

Palaute ja toiminnan kehittäminen

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualankoulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) kerää yhdessä muiden hanketoteuttajien kanssa hanketoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamisen osallistuvilta sekä osallistujilta palautetta ja kokemuksia, joita hyödynnetään jo hankkeen aikana. Palautetta kerätään verkko- ja paperikyselyinä. Hankkeen tiedotteissa ja verkkosivulla esitetään mahdollisuus vaikuttaa tulevien tilaisuuksien sisältöön ja tiedotuskanaviin. Kerätyn palautteen ja kommentointien perusteella arvioidaan hankkeen toimintaa ja lopullisia toteutuksia. Ohjausryhmä toimii SataDiLogis-hankkeen sisäisenä arvioijana ja kehittäjänä koko hankkeen ajan.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

Hyvät yhteistyökäytänteet

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualankoulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) toimesta koostetaan hankekokemuksista ja todetuista hyvistä yhteistyökäytänteistä yhteenveto, joka jaetaan yhteistyöverkostolle.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

Verkostoituminen ja sidosryhmäyhteistyö

Verkostoitumisen ja sidosryhmäyhteistyön kautta esitellään satakuntalaista korkeakouluosaamista, TKI-toimintaa ja luodaan väyliä yritysten innovaatiotoiminnan kehittämiselle tavoitteena kuljetuslogistiikan turvallisuuden ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantaminen. Verkostoitumista tapahtuu osana työpaja- ja -seminaaripäiviä, pilotointia, testausta ja kehittämistoimenpiteitä. Osana verkostoitumista osallistutaan sidosryhmätilaisuuksiin, -matkoihin ja asiantuntijaverkostoihin sekä kotimaassa ja ulkomailla. Kansainvälisen verkostoitumisen ja sidosryhmäyhteistyön kautta edistetään satakuntalaisten pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia ja satakuntalaisen huippuosaamisen esille nostamista.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi