Toimenpiteet ja tulokset

Tulokset

Julkaisu kuljetusalan tuotevahingoista

Toimenpiteet

Käytännönläheiset teemalliset työpajat ja -seminaarit

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualankoulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue suunnittelevat ja toteuttaa yhteistyössä verkostokumppaneiden kanssa hankkeen aikana yhdeksän informatiivista ja osallistavaa työpajaseminaaripäivää.

Tilaisuuksien sisältöinä ovat eri kuljetusmuotojen, turvallisuuden ja kuormanvarmistuksen uudet innovatiiviset ratkaisut ja kehittämismahdollisuudet sekä toimiminen erilaisissa onnettomuustilanteissa. Osaan työpaja- ja -seminaaripäivistä sisältyy vierailuja, joiden avulla saadaan uutta osaamista ja innovointia yli Satakunnan maakuntarajojen. Tämän myötä on mahdollista kehittää maakunnan logistiikan turvallisuuteen liittyviä asioita, joita voidaan sitten hyödyntää kansallisestikin.

Jokaisen tilaisuuden sisältö on erilainen, jolloin saadaan mahdollisimman laajasti katettua lasti-, kuljetus- ja henkilöturvallisuuden ja riskien arvioinnin eri osa-alueet eri toimijoiden ja kuljetusmuotojen näkökulmasta ja erilaisissa tilanteissa toimiminen turvallisuutta edistäen ja vahinkoja minimoiden. Esittelypäivien avulla luodaan myös uusia verkostoja ja luodaan pohjaa logistiikan turvallisuuden kehittämiseen.

Toiminnassa varmistetaan tilaisuuksiin osallistuvilta pk-yritykset heidän tietävän osallistuvan hankkeen toimenpiteeseen ja tuottavan indikaattorin. Koska jokainen tilaisuus on erilainen, saattaa eri tilaisuuksiin osallistua samoja yrityksiä. Jokaiseen tilaisuuteen on mahdollista osallistua vähintään 15 osallistujaa. Jos osallistujia on enemmän kuin voidaan ottaa vastaan, varmistetaan että jokaisesta yrityksestä on vain yksi osallistuja. Näin mahdollistetaan mahdollisimman monen eri pk-yrityksen osallistuminen.

Työpajoissa ja seminaareissa esitellään TKI-toimintaa ja luodaan pohjaa TKI-toiminnan ja/tai TKI-yhteistyön käynnistämiseksi satakuntalaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja/tai tutkimuslaitosten kanssa.

Lisätiedot:
Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi
Aleksi Vihtilä, 044 701 8252, aleksi.vihtila@pori.fi

Verkkokurssien pilotointi, testaus ja kehittäminen

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualankoulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) koordinoi IRU Academy Task Forcen verkkokurssien Protect Yourself and Your Cargo ja Safe Loading and Cargo Securing pilotointia, testausta ja kehittämistä yhdessä IRU Academy Task Forcen kanssa. MKK kartoittaa ja kokoaa pilottiin osallistuvat pk-yritykset Satakunnasta ja toimii verkkokurssien pilotoinnin ja testauksen ohjaajana ja vastaa pilotoinnin käytännön järjestelyistä.

Pilotoinnissa pk-yritykset testaavat verkkokursseja ja verkkokursseja kehitetään heiltä kerätyn palautteen ja kokemusten perusteella. Pilotointiin osallistuu yhteensä 30 testaajaa mahdollisimman monesta eri pk-yrityksestä. Pilotoinnissa, testauksessa ja kehittämisessä varmistetaan, että yritykset tietävät osallistuvansa hankkeen toimenpiteeseen ja tuottavat osallistumisellaan indikaattorin.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

Selvitys kuljetus- ja logistiikka-alan tuotevahingoista

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualankoulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) selvittää kuljetus- ja logistiikka-alan tuotevahinkoja ja tekee riskianalyysiä logistiikkaketjuissa kattaen satamien takamaatutkimuksissa kuvatut satakuntalaisten satamien logistiikkavirrat. Kuljetusvahinkojen minimointi on erityisen tärkeää, kun Suomi lähtee toipumaan Korona-kriisistä ja kilpailukyky on viritettävä äärimmilleen. Kuljetusvahinkoja ja -turvallisuutta selvitetään laajalla kyselyllä, joka kohdistuu kaikkiin kuljetuksiin ja kuljetusmuotoihin.

Selvitys toteutetaan tilastoanalyysin, kyselytutkimuksen ja haastatteluiden avulla. Tuloksista julkaistaan raportti. Haastatteluihin ja kyselyihin osallistuvilta yrityksiltä varmistetaan, että he tietävät osallistuvansa hankkeen toimenpiteeseen. Satakunnan alueen haastatteluihin osallistuvat yritykset myös tuottavat indikaattorin.

Lisätiedot: Pekka Sundberg, 050 472 1372

Pelillistämisen kehittämisen tutkimus- ja kehityskokonaisuus

Tampereen yliopiston / UC Porin Gamification Groupin osaprojekti on pelillistämisen tutkimus- ja kehityskokonaisuus. Ottaen huomioon projektin vaatimukset ja aiheen se voidaan jakaa viiteen työvaiheeseen:

1) State-of-the-art -kartoitus,
2) pelillistämisen suunnittelu ja suunnittelun tutkimus,
3) pelillistämisen vaikutuksien kokeellinen/empiirinen tutkimus, ja
4) kysely/haastattelu -tutkimukset käyttämisen kokemuksista ja niiden vaikutuksia käyttäjiin.
5) Tulosten vahva integrointi alueen kenttään sekä muu tulosten disseminaatio.

• Vaiheessa 1 selvitetään ja kartoitetaan kaikki aikaisempi tutkimus pelillistämisestä hankkeen sovellusalueella. Kartoitus tuottaa tietoa siitä, miten pelillistäminen tulisi toteuttaa projektissa.

• Vaiheessa 2 kehitetään pelillistämisen ratkaisut prosessia samanaikaisesti dokumentoiden Action Design Research -periaatteisiin nojautuen. Tämä dokumentaatio tuottaa tietoa siitä, miten vastaavanlainen hanke voidaan onnistuneesti toteuttaa eri organisaatioissa.

• Vaiheessa 3 toteutetun pelillistämisen eri versioiden vaikutuksia (esim. käyttäjien motivaatioon, turvallisuuskäyttäytymiseen, sääntöjen noudattamiseen ja kehittämiseen, optimointiin, voimaantumiseen, ja yhteisöllisyyden kokemuksiin) kokeellisesti testataan seuranta tutkimuksena koko projektin ajan (ja sen jälkeen). Tuloksena vaihe tuottaa tietoa siitä minkälaiset pelillistämisen ratkaisut toimivat kohdekontekstissa ja onnistuvat edistämään projektin tavoitteita.

• Vaiheessa 4 toteutetaan kyselytutkimus pilottikonteksteissa käyttämisen kokemuksista ja niiden vaikutuksia käyttäjiin. Vaihe tuottaa tietoa siitä mitä osatavoitteita eri pelillistämisen osa-alueet ovat otollisimpia edistämään.

• Vaihe 5 varmistaa tulosten jalkauttamisen hankkeen verkostossa sekä laajemmin alueella.

Lisätiedot: Juho Hamari, 050 318 6861, juho.hamari@tuni.fi

Riskienhallinnan ja kuljetuslogistiikan turvallisuuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet

Tampereen yliopisto selvittää alan yritysten riskienhallinnan tasoa sekä suunnittelee ja pilotoi riskienhallinnan akateemista koulutusta ja sen käytännön harjoituksia. Kuljetuslogistiikan turvallisuutta pyritään kehittämään valmistelemalla ja toteutettamalla turvallisuusraportointi -mobiilisovelluksen pilotoinnit kuljetusalalla. Hankkeessa hyödynnetään, pilotoidaan ja jatkokehitetään SATTUKO-hankkeessa tuotettuja mobiilisovelluksia.

Lisätiedot: Minna Haapakoski, 040 826 2944, minna.haapakoski@tuni.fi

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan käynnistäminen

Osana hankkeen toteutusta esitellään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) ja luodaan pohjaa TKI-toiminnan ja/tai TKI-yhteistyön käynnistämiseksi satakuntalaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja/tai tutkimuslaitosten kanssa. Tavoitteena on TKI-toiminnan ja/tai TKI-yhteistyön käynnistäminen ja osallistuvilta yrityksiltä varmistetaan, että ne tietävät osallistuvansa hanketoimenpiteeseen ja tuottavansa indikaattorin hankkeelle.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

Palaute ja toiminnan kehittäminen

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualankoulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) kerää yhdessä muiden hanketoteuttajien kanssa hanketoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamisen osallistuvilta sekä osallistujilta palautetta ja kokemuksia, joita hyödynnetään jo hankkeen aikana. Palautetta kerätään verkko- ja paperikyselyinä. Hankkeen tiedotteissa ja verkkosivulla esitetään mahdollisuus vaikuttaa tulevien tilaisuuksien sisältöön ja tiedotuskanaviin. Kerätyn palautteen ja kommentointien perusteella arvioidaan hankkeen toimintaa ja lopullisia toteutuksia. Ohjausryhmä toimii SataDiLogis-hankkeen sisäisenä arvioijana ja kehittäjänä koko hankkeen ajan.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

Hyvät yhteistyökäytänteet

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualankoulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) toimesta koostetaan hankekokemuksista ja todetuista hyvistä yhteistyökäytänteistä yhteenveto, joka jaetaan yhteistyöverkostolle.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

Verkostoituminen ja sidosryhmäyhteistyö

Verkostoitumisen ja sidosryhmäyhteistyön kautta esitellään satakuntalaista korkeakouluosaamista, TKI-toimintaa ja luodaan väyliä yritysten innovaatiotoiminnan kehittämiselle tavoitteena kuljetuslogistiikan turvallisuuden ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantaminen. Verkostoitumista tapahtuu osana työpaja- ja -seminaaripäiviä, pilotointia, testausta ja kehittämistoimenpiteitä. Osana verkostoitumista osallistutaan sidosryhmätilaisuuksiin, -matkoihin ja asiantuntijaverkostoihin sekä kotimaassa ja ulkomailla. Kansainvälisen verkostoitumisen ja sidosryhmäyhteistyön kautta edistetään satakuntalaisten pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia ja satakuntalaisen huippuosaamisen esille nostamista.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi