Tutkimuksesta

Vanhempi ja lapsi nenät vastakkain.

Tutkimuksemme tavoitteena on edesauttaa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämmän hyvinvointivaltion rakentamista. Kehittämistyössä tarvitaan ymmärrystä ihmisten kokemuksista ja hyvinvoinnista läpi elämänkaaren. Vuosittain toteuttava seurantatutkimus tarjoa ainutlaatuista ja kokonaisvaltaista tietoa ihmisten elämänkuluista.

Tutkimme monipuolisesti ihmisten hyvinvointia ja kiinnittymistä yhteiskuntaan selvittämällä muun muassa sosiaalisia suhteita ja verkostoja, terveydentilaa ja poliittisia valmiuksia. Lisäksi tiedustelemme, minkälaisena ihmiset näkevät suomalaisen yhteiskunnan ja miten he haluaisivat sitä kehittää.

Tutkimus lisää ymmärrystä sosiaalisesta eriarvoisuudesta sekä erilaisten yksilötason tekijöiden ja yhteiskunnallisten asenteiden välisistä monimutkaisista suhteista. Tutkimustulokset tarjoavat meille välineitä kehittää entistä parempia politiikkatoimia ja interventio-ohjelmia, joiden avulla pyrimme parantamaan laaja-alaisesti suomalaisten hyvinvointia.

Keitä on kutsuttu vastaamaan kyselyyn?

Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen on kutsuttu yli 16 000 Suomessa asuvaa, vuonna 2024 iältään 18–80-vuotiasta henkilöä. Mukaan kutsutut henkilöt on poimittu Digi- ja väestötietoviraston väestörekisteristä satunnaisotantamenetelmällä.

Kattava satunnaisotos edustaa rakenteeltaan, sosioekonomiselta taustaltaan sekä maantieteelliseltä asuinalueiltaan koko Suomea.

Tutkimuksen aihepiirit

Yhteiskunnalliset asenteet

Tiedustelemme vastaajien mielipiteitä esimerkiksi julkisten resurssien käytöstä ja verotuksesta.

Sosiaalinen liikkuvuus

Kartoitamme vastaajien elämässä etenemistä ja siihen liittyviä näkemyksiä.

Hyvinvointi ja terveys

Tutkimme vastaajien kokemuksia terveydentilasta, elämäntyytyväisyydestä ja psykologisista valmiuksista.

Yhteiskunnallinen kiinnittyminen

Tiedustelemme vastaajien poliittisia valmiuksia ja osallistumistapoja sekä luottamusta yhteiskunnan instituutioihin.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Tutkimme esimerkiksi, kuinka paljon vastaajat lukevat ja käyttävät digilaitteita.

Asuminen ja sosiaaliset suhteet

Kartoitamme vastaajien sosiaalisia suhteita, perhetilannetta ja asumiseen liittyviä mielipiteitä.