Tutkijoita

Teija Alenius, FT, dosentti (Turun yliopisto)

 • Esittely: Alenius on paleoekologi, joka on erikoistunut pienten järvien pohjakerrostumista tehtäviin ympäristöselvityksiin. Ihmistoiminta, kuten metsänraivaus, kaskiviljely, peltoviljely, laidunnus ja asutus ovat kaikki muuttaneet kasvillisuutta, ja aiheuttaneet ravinne- ja kiintoainekuormitusta järviin. Muutokset ovat jäljitettävissä järvien sedimentistä tehtävien analyysien, mm. siitepölyanalyysin avulla. Hän toimii TIAS:n (Turku Institute for Advanced Studies) kollegiumtutkijana. Aiemmin hän on mm. tutkinut rautakautisen kulttuurimaiseman syntyä ja kehitystä Uudellamaalla, Ahvenanmaalla, Kemiön saarella sekä pienellä Vänoxan saarella.
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.utu.fi/converis/portal/Person/1217751
 • Yhteystiedot: teija.alenius(at)utu.fi

Pirita Frigren, FT, yliopisto-opettaja (Turun yliopisto)

 • Esittely: Frigren on tutkinut 1800-luvun suomalaista yhteiskuntaa erityisesti merenkulusta elävän väestön ja satamakaupunkien näkökulmasta. Hän on keskittynyt erityisesti suomalaisten merimiesten kansainväliseen liikkuvuuteen ja merimieslähetykseen. Frigren on kiinnostunut myös merenkulkuun liittyvän historian käytöstä kulttuuriperintöprosesseissa.
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.utu.fi/converis/portal/Person/41184351
 • Yhteystiedot: pirita.frigren(at)utu.fi

Kirsi Keravuori, FT, VTM, toimituspäällikkö (SKS)

 • Esittely: Keravuoren tutkimusaloja ovat merihistoria, biografia ja egodokumenttien tutkimus. Hänen väitöskirjansa Turun yliopistossa käsitteli 1800-luvun saariston ja talonpoikaispurjehduksen historiaa: hän tutki siinä saaristolaisten elämää, työtä, maailmankuvaa ja sosiaalisia verkostoja yhden kirjoitustaitoisen talonpoikaislaivuriperheen kirjeiden kautta. Keravuori on Suomen merihistoriallisen yhdistyksen puheenjohtaja ja Nautica Fennican toituskunnan jäsen.
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://www.finlit.fi/fi/tutkimus/loyda-asiantuntija/kirsi-keravuori
 • Yhteystiedot: kirsi.keravuori (at) finlit.fi

Jaana Kouri, FT (Åbo Akademi)

 • Esittely: Kouri on muistitietotutkimukseen sekä mikro- ja ympäristöhistoriaan erikoistunut uskontotieteilijä. Hänen tutkimuksensa kohdistuu ihmisen ja meren väliseen suhteeseen niin kokemuksellisena tietona kuin historiallisena ilmiönä. Hänen erityisalaansa ovat shamanismi, etnografia, kirjoittamisen ohjaus ja yleistajuisen tekstin toimittaminen.  Hän on tutkijana Åbo Akademissa Living with the Baltic Sea in the Changing Climate: Environmental Heritage and the Circulation of Knowledge (SeaHer, Suomen Akatemia) ja Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri (Antti ja Herlinin säätiö) -projekteissa.
 • Julkaisuja ja lisätietoja:https://research.abo.fi/converis/portal/Person/17109965
 • Yhteystiedot: jaana.kouri(at)abo.fi

Simo Laakkonen, VTT, sosentti, yliopistonlehtori (Turun yliopisto)

 • Esittely: Simo Laakkonen on ympäristöhistorioitsija, joka toimii maisemantutkimuksen yliopistonlehtorina Turun yliopistolla. Hän on työskennellyt aiemmin ympäristöpolitiikan lehtorina Helsingin yliopistossa ja professorina (ma.) Itä-Suomen yliopistossa. Hänen päätutkimusteemansa on Itämeren saastumisen ja suojelun paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen ympäristöhistoria 1800-luvun lopulta 2000-luvun alkuun. Hän on muun muassa ollut toimittamassa Itämeren sosioekologisista kysymyksistä kahta monitieteistä teemanumeroa (2001 ja 2007) Ambiolle, joka on Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian julkaisusarja. Viime aikoina hän on tutkinut toisen maailmansodan ja kylmän sodan vaikutuksia Itämeren alueen yhteiskuntiin ja ympäristöön. Parhaillaan hän johtaa Koneen Säätiön tukemaa (2021-2025) vertailevaa tutkimushanketta ylirajaisesta kilpailusta ja yhteistyöstä Suomen ja Neuvostoliiton vesiensuojelun historiassa.
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.utu.fi/converis/portal/Person/736829
 • Yhteystiedot: simo.laakkonen(at)utu.fi

Silja Laine, FT, Tutkijatohtori (Åbo Akademi)

 • Esittely: Silja Laine on kaupunkihistoriaan ja maisemantutkimukseen erikoistunut kulttuurihistorioitsija. Hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa on vuodenaikojen kulttuurihistoria ja eletyt ympäristöt. Laine toimii tällä hetkellä tutkijatohtorina PUTSPACE-projektissa ja on affilioitunut SEAHER-hankkeeseen. Hän on myös mukana merenkulkuun liittyvässä tilaustutkimustoiminnassa ja kirjoittaa ELOMATICIN 50-vuotisjuhlakirjaa yhdessä Petri Lavosen kanssa.
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.abo.fi/en/persons/silja-laine
 • Yhteystiedot: silja.laine (at) abo.fi

Otto Latva, FT, Tutkimuspäällikkö (Turun yliopisto)

 • Esittely: Latva on meri- ja ympäristöhistoriaan sekä kulttuuriseen eläintutkimukseen erikoistunut historioitsija. Hän on julkaissut useita kirjoituksia koskien sekä ihmisten ja merieläinten jaettua menneisyyttä että historiallisia käsityksiä merenalaisesta maailmasta. Latva toimii Turun yliopiston meri ja merinkulku -profilaatiossa tutkimuspäällikkönä.
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.abo.fi/en/persons/otto-latva; https://research.utu.fi/converis/portal/Person/956567
 • Yhteystiedot: otto.latva (at) utu.fi

Pauliina Latvala-Harvilahti, FT, dosentti (SKS)

 • Esittely: Latvala-Harvilahden fokuksessa on kulttuurisesti kestävä kehitys. Yhteisöjen muistitiedon ja paikkasuhteen tutkimuksen rinnalla hän on kiinnostunut myös ajankohtaisesta kulttuuriperintöpolitiikasta sekä esimerkiksi tulevaisuudentutkimuksen menetelmien hyödyntämisestä. Latvala-Harvilahti työskentelee Koneen Säätiön rahoittamassa kulttuurista luontosuhdetta tutkivassa hankkeessa “Alastomuutta, allikoita ja kannanottoa: suotrendi kulttuuriperintöä muokkaamassa” Itä-Suomen yliopistossa, minkä lisäksi hän toimii Turun yliopistossa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa erikoistutkijana Dynamo-projektissa.
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.utu.fi/converis/portal/Person/708739
 • Yhteystiedot: pauliina.latvala-harvilahti(at)utu.fi

Heta Lähdesmäki, FT (Turun yliopisto)

 • Esittely: Lähdesmäki on kiinnostunut ihmisten ja eri eläin- ja kasvilajien kanssakäymisen historiasta ja on tutkinut aihetta Turun saaristossa sijaitsevan Seilin näkökulmasta. Hän on erityisen kiinnostunut ihmisten ja luonnonvaraisten eläinten suhteesta, ympäristöhistoriasta sekä posthumanistisesta ja uusmaterialistisesta ajattelusta.
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.utu.fi/converis/portal/Person/1037392
 • Yhteystiedot: hailah(at)utu.fi

Heidi Mikkola, FM, tohtorikoulutettava (Turun yliopisto)

 • Esittely: Mikkola on audiovisuaaliseen kulttuuriin sekä kulttuuriseen eläin- ja ympäristötutkimukseen erikoistunut mediatutkija.  Hän tutkii väitöskirjassaan luontodokumentteja ja on kiinnostunut ihmisen, eläimen, ympäristön ja teknologian vuorovaikutuksista ja kytkeytymisistä.
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.utu.fi/converis/portal/Person/971831
 • Yhteystiedot: hmmikk(at)utu.fi

Maija Ojala-Fulwood, FT, tutkijatohtori (Turun yliopisto, Centre for Medieval and Early Modern Studies TUCEMEMS)

 • Esittely: Ojala-Fulwood on tutkinut kaupunkielämää Itämeren alueen rannikkokaupungeissa, kuten Tukholmassa, Tallinnassa, Riiassa ja Lyypekissä keskiajalla ja uuden ajan alussa. Hän on julkaissut mm. artikkelin koskien veden käyttöä Tukholmassa myöhäiskeskiajalla. Viime aikoina hän on tutkinut uuden ajan alun löytöretkiä Arktisilla vesillä. Uusimassa tutkimushankkeessaan Liikkuvuuden hallinta esimodernissa Pohjolassa hän tutkii ihmisten siirtolaisuutta ja liikkuvuutta 1600-luvun Ruotsissa Hanketta rahoittaa pääosin Suomen Akatemia.
 • Julkaisuja ja lisätietoja:  https://research.utu.fi/converis/portal/Person/41723619
 • Yhteystiedot: maija.ojala-fulwood(at)utu.fi

Tuomas Räsänen, FT, dosentti, apulaisprofessori (Itä-Suomen yliopisto)

 • Esittely: Räsänen on tarkastellut ihmisen aiheuttamia merellisiä ympäristömuutoksia, ympäristöongelmista Suomessa ja Ruotsissa käytyjä tieteellisiä ja yhteiskunnallisia keskusteluita, kansainvälistä merensuojeluyhteistyötä sekä merisuhteessa tapahtuneita aatteellisia murroksia. Viime aikoina Räsänen on keskittynyt myös tutkimaan sitä, miten ihmisten ja Itämeren eläinten suhde on vaikuttanut ihmisten käsityksiin merestä ja ylipäänsä ympäristöstä.
 • Julkaisuja ja lisätietoja:
 • Yhteystiedot: tuomas.rasanen(at)utu.fi

Laura Seesmeri, FT (Turun yliopisto)

 • Esittely: Seesmeren tausta on folkloristiikassa ja estetiikassa, jotka näkyvät myös maisemantutkijan otteessani. Hän tutkinut paikkasuhdetta, muistojen, kulttuurin ja kehollisen kokemuksen vyyhtenä saunomisen yhteydessä. Toinen Seesmeren erityinen tutkimusalue on meri ja vedenalainen maisema. Hän on kiinnostunut ihmisten maisemasuhteesta ja sen muodostumisesta ja maiseman kerronnallistumisesta, kehollisuudesta ja affektiivisuudesta.
 • Julkaisuja ja lisätietoja:  https://research.utu.fi/converis/portal/Person/898214
 • Yhteystiedot: laura.seesmeri(at)utu.fi

Reetta Sippola, FM, tohtorikoulutettava (Turun yliopisto)

 • Esittely: Sippola tutkii tutkimusmatkailijoiden varhaisia kuvauksia Tyynenmeren luoteisrannikon kulttuureista ja ympäristöstä. Häntä kiinnostaa henkilökohtaisen näkyminen virallisissa lähteissä ja se kuinka näkökulma muuttui vuorovaikutuksen myötä. Sippola tuntee sydämen paloa erityisesti kapteeni James Cookin luomaan aineistoon (1760-70-luvuilla), jossa viitataan usein inhimillsyyteen, empatiaan ja luotettavan silminnäkijätiedon merkitykseen.
 • Julkaisuja ja lisätietoja:  https://research.utu.fi/converis/portal/Person/1128976
 • Yhteystiedot: reetta.a.sippola (at) utu.fi

Kirsi Sonck-Rautio, FT (Åbo Akademi)

 • Esittely: Sonck-Raution pääasiallinen tutkimuskohde on Saaristomeren pienimuotoisen rannikkokalastus ja sen tulevaisuus. Yksi tärkeistä teemoista hänen tutkimuksessaan on ilmastonmuutoksen vaikutus paikalliseen kalastuselinkeinoon, mutta myös lainsäädännön, kulutustottumusten, kansainvälisten rajoitusten ja monen muun tekijän vaikutukset ovat usein myös konkreettisempia. Hänen muita kiinnostuksen kohteita ovat myös paikallinen ympäristötieto, sen merkitys ja yhdistäminen tieteelliseen tietoon, merellinen elämäntapa ja kulttuuri, ympäristötiede ja globaalin muutoksen tutkimus.
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.abo.fi/converis/portal/Person/18790594
 • Yhteystiedot: kirsi.m.sonck-rautio(at)utu.fi

Nina Tynkkynen, HT, dosentti, apulaisprofessori (Åbo Akademi)

 • Esittely: Tynkkysen tutkimuksellinen kiinnostuksen kohde on kansainvälinen ja rajoja ylittävä ympäristöpolitiikka ja –hallinta sekä niiden tutkimuksen metodologia erityisesti merensuojelun kontekstissa. Viime vuosina hänen tutkimuksensa on kohdistunut Itämeren ympäristöhallintaan sekä arktisen alueen ympäristöpolitiikkaan ja merensuojeluun. Tähän liittyy myös metodologinen tehtävä: millä tavoin merien hallintaa tulisi tutkia ja tukea, jotta voidaan paremmin huomioida erilaiset kulttuuriset, yhteiskunnalliset, poliittiset ja materiaaliset reunaehdot? Tynkkysen tutkimus on siten kauttaaltaan poikkitieteistä. Tällä hetkellä hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta ”Living with the Baltic Sea in a changing climate: Environmental heritage and the circulation of knowledge” rahoituksen (2018-2022) ja Tiina ja Antti Herlinin rahaston rahoittamaa hanketta ”Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri” (2018/2019).
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.abo.fi/converis/portal/Person/13676055
 • Yhteystiedot: nina.tynkkynen(at)abo.fi

Harri Uusitalo, FT (Turun yliopisto)

 • Esittely: Uusitalo on suomen kielen tutkija, joka on erikoistunut kielihistoriaan. Häntä kiinnostaa suomen kielen luontosanaston alkuperä ja kehitys. Erityinen kiinnostuksen kohde on kalojen suomenkieliset nimitykset; niiden alkuperä, muutokset ja historialliset, jo kielestä kadonneet nimitykset.
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.utu.fi/converis/portal/Person/679324
 • Yhteystiedot: htuusi(at)utu.fi