European Social Surveyn ydinmoduulit

ESS:n kyselylomakkeiden moduulit tarkastelevat yhteiskunnan sosiaalista, poliittista ja kulttuurista rakennetta. Ydinmoduulit toistetaan jokaisella kierroksella samanlaisina. Ydinmoduulien lisäksi jokaisella kierroksella käytetään vaihtuvia moduuleita erityisteemojen kartoittamiseen. Ydinmoduulit tarjoavat työkaluja arvojen ja asenteiden, kansalaisuuden ja osallisuuden, kokemusten ja käyttäytymisen sekä Euroopan väestöjen sosiodemografisen rakenteen tarkasteluun ja huomioimiseen analyyseissa. Vaihtuvat moduulit kartoittavat ihmisten asenteita tietyistä erityisteemoista.

Ydinmoduulien aiheet

1. Median seuraaminen

Keskeisiä kysymyksiä ovat kuinka paljon ja millä laitteilla ihmiset seuraavat ajankohtaisia tapahtumia, politiikkaa ja muita aiheita. Myös internetin käytöstä on kysymyksiä.

2. Luottamus

Ydinmoduulissa mitataan sekä yleistettyä ihmisten välistä luottamusta että eri instituutioita koskevaa luottamusta useilla mittareilla.

3. Politiikka

Mittauksen kohteena ovat poliittinen osallistuminen ja äänestyskäyttäytyminen, poliittinen suuntautuneisuus ja mielipiteet, kiinnostus politiikkaa kohtaan, luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin politiikassa sekä suhtautuminen kansalliseen ja ylikansalliseen päätöksentekoon.

4. Onnellisuus ja identiteetti

Koetun hyvinvoinnin ohella tarkastellaan kokemuksia turvallisuudesta, terveydestä, osallisuudesta ja syrjinnästä. Lisäksi moduuli tarkastelee eurooppalaisten identiteetin taustarakenteita, kuten mahdollista kuulumista etniseen vähemmistöön, kansallisuutta, kieltä, kulttuuria, perhetaustaa ja uskonnollisuutta.

5. Elämäntilanne ja sosioekonomiset taustatekijät

Vastaajien sosioekonomisia taustatekijöitä mitataan tarkkaan suunnitelluilla ja standardoiduilla kysymyksillä. Aineisto kattaa laajan valikoiman taustatekijöitä, kuten esimerkiksi perhe-, työ-, ammatti-, ja koulutustaustan sekä asumisolot. Taloudellista tilannetta mitataan kotitalouden tulojen ja koetun taloudellisen tilanteen perusteella. Joiltain osin taustatiedot on kerätty myös vastaajien puolisoista ja vanhemmista.

6. Inhimilliset arvot

ESS:n keskeisenä tehtävänä alusta lähtien on ollut kartoittaa eurooppalaisia arvosuuntauksia. Arvomittareilla tarkastellaan mm. kollektivismia ja individualismia, egoismia ja universalismia, luovuuden arvostusta ja . sääntöjen noudattamisen tärkeyttä jne. ESS –ydinmoduuliin sisältyy Shalom Schwartzin arvoteoriaan pohjautuva mittaristo.

 

Yksityiskohtaiset tiedot ja kattava dokumentointi löytyy ESS:n kansainvälisiltä kotisivuilta.