Osatutkimus II: Elävät juuritarinat kokeilevalla otteella

Osatutkimuksessa II kerätään aineistoa myös kokeilevalla otteella, jotta saadaan kosketusta sellaisiin osallisuuden ja osattomuuden syihin, jotka herkästi piiloutuvat tyypillisissä tieteen aineistonkeruissa. Juuritarinoita työstetään luovan pedagogiikan keinoin ja autoetnografista otetta hyödyntäen.

Ylisukupolvisen osattomuuden takana voi olla hiljaisuuksia, näkymättömyyksiä ja affekteja, jotka voivat saada äänen tai muodon ruumiillisuuden avulla. Tutkimukseen osallistuvien kanssa työstetäänkin juuritarinoita sukututkimuksen lisäksi monitaiteellisin menetelmin hyödyntäen soveltavaa draamaa, somaattista liikettä ja liikeimprovisaatiota, tekstiä ja kuvaa sekä menneisyysmatkailua. Soveltavan taiteen menetelmien tehtävänä on innostaa miettimään sukutarinaa uusista näkökulmista.

Osatutkimukseen liittyvä kurssi toteutetaan yhteistyössä Naistenkartanon kanssa. Osatutkimus toteutetaan Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa sosiaalityön oppiaineessa. Yhteistyötä tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaman Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeen – Sokran, Metropolia-ammattikorkeakoulun musiikkikasvatuksen lehtorin, tutkija (FT, musiikkiterapeutti) Laura Huhtinen-Hildénin  ja koreografi Ninni Perkon kanssa.

Osatutkimuksen I ja II löydösten julkaisemisesta on alustavasti sovittu tiedekustantajan kanssa. Osatutkimukseen II liittyy myös Ninni Perkon tanssielokuva Kylmäketju.