Osatutkimus I: Juuritarinat

Osatutkimuksessa I kerätään avoimella kutsulla haastatteluja juuritarinoista. Tutkimukseen osallistuva ihmiset saavat itse määrittää, missä määrin he ovat kokeneet osattomuutta ja / tai osallisuutta.

Osatutkimuksen tavoitteena on vertailla juuritarinoiden sisältöjä suhteessa koettuun osallisuuteen ja osattomuuteen. Jotta osattomuutta voidaan tutkia, on ymmärrettävä, millaisia merkityksiä ihmiset antavat osattomuudelle ja osallisuudelle. Tavoite ymmärtää ihmisten antamia merkityksiä omista suvuistaan on fenomenologisen tutkimusperinteen ytimessä.

Osatutkimus I toteutetaan Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalityön oppiaineessa ja sitä rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Tutkimusyhteistyötä tehdään Päämäärättömät-tutkimusryhmän kanssa, johon kuuluvat Anna-Maria Isola, Antti Karjalainen (Kalliolan Setlementti) ja Elina Marttinen (Nyyti ry).

Tutkimuskutsu