Lealan strategia 2021–2030

Missio

Leala on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava ja houkutteleva kielen oppimisen tutkimuskeskus. Lealassa tutkitaan erityisesti toisen ja vieraan kielen oppimista, ja sen vahvuutena ovat monikielisyys ja monialaisuus. Leala tukee kielen oppimisen tutkijoita kaikissa uravaiheissa. Teemme tiivistä yhteistyötä Turun yliopiston muiden tutkimuskeskusten ja kieliaineiden tohtoriohjelman kanssa ja tuomme tutkimusperustaisen ja jatkuvan oppimisen näkökulman kielten oppimiseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Visio

Leala tunnetaan menetelmällistä monialaisuutta ja eettisesti kestäviä käytänteitä edistävistä toimintatavoistaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Olemme yhteiskunnallisesti merkittävä toimija ja luomme yhteyksiä tutkijoiden, kielten opettajien ja muiden tahojen välille.

Temaattiset kokonaisuudet

Lealan tutkimus toteuttaa Turun yliopiston strategian (2021–2030) läpileikkaavia teemoja, joita ovat

  • kansainvälisyys;
  • tieteidenvälisyys;
  • avoin tiede;
  • kestävä kehitys;
  • yhteistyö ja vuorovaikutus;
  • digitalisaatio ja hyvinvointi.

Lealan toiminta nivoutuu erityisesti yliopiston seuraaviin temaattisiin kokonaisuuksiin:

  • Lapset, nuoret ja oppiminen;
  • Tulevaisuuden teknologiat ja digitaalinen maailma;
  • Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos.

Tämän Leala tekee tarjoamalla alustoja verkostoitumiseen ja yhteistyöhön muiden tieteenalojen, korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden kanssa.

Arvot

Luovuus: Leala on yhteisö, jossa tutkijat voivat esitellä uusia ideoitaan ja yllättäviäkin näkökulmia turvallisessa ympäristössä.

Avoimuus: Leala edistää avoimuutta kaikessa toiminnassaan niin aineistojen, menetelmien, tutkimustulosten, viestinnän kuin tutkijoiden välisen yhteistyönkin osalta.

Eettisyys: Lealan piirissä tutkimuksen eettisyys huomioidaan ja dokumentoidaan laaja-alaisesti. Tutkimustoimintamme noudattaa yhdenmukaisia eettisiä suuntaviivoja niin aineistojen, menetelmien kuin tutkimuksen kohteenkin kannalta.

Kriittisyys: Leala edistää piirissään toimintatapoja, jotka helpottavat huomioimaan ja tekemään näkyviksi yksittäisen tutkijan tekemien valintojen vaikutuksen.

Yhteisöllisyys: Lealan piirissä hyväksytään epätäydellisyys ja keskeneräisyys. Tutkimuskeskus kannustaa piirissään toimivia tutkijoita hyvien käytänteiden ja osaamisen jakamiseen reilulla ja kestävällä tavalla.