Hankkeita

LALI (Language and literacy learning through art)

Monikansallisessa LALI-hankkeessa pyritään tukemaan maahanmuuttajien kotoutumista opettamalla paikalliskieltä ja luku- ja kirjoitustaitoa taiteen avulla. Paikalliskielen opetuksen lisäksi hanke tuottaa verkkomateriaaleja opettajien, kouluttajien ja muiden ammattilaisten käyttöön maahanmuuttajien integraation tueksi.

Projektin lopputuloksena on vapaasti verkossa saatavilla oleva monipuolinen opetuspaketti neljällä eri kielellä: suomeksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Projektin aikana kerätään myös tutkimusaineistoa multimodaalisesta vuorovaikutuksesta. Turun yliopistolla hankkeeseen osallistuvat molemmat humanistisen tiedekunnan laitokset.

Hankkeen johtaja (KKL): Maarit Mutta
Rahoittaja: ERASMUS+ (2017-1-FR01-KA204-037399), 2017-2020

Kansainväliset partnerit (LALI):
Élan interculturel (projektin koordinointi, Pariisi, Ranska)
De l’Art et D’autre (Pariisi, Ranska)
Stand 129 (Wien, Itävalta)
Institute of Informatics and Economics, University of Sopron (Unkari)

Muut pääyhteistyökumppanit:
Turun Taidemuseo
Turun kaupungin ulkomaalaisyksikkö

contact: Maarit Mutta, maamut(at)utu.fi

Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielen opetukseen

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella starttaa syksyllä 2019 ”Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen” -täydennyskoulutushanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa luokanopettajien ja kieltenopettajien varhaisen kielipedagogiikan osaamista sekä parantaa heidän kielitaitoaan. Lisäksi tavoitteena on kehittää heidän valmiuksiaan sitouttaa ja motivoida oppilaita kielten opiskeluun. Keskeisiä sisältöjä ovat: varhennettu kielipedagogiikka; toiminnalliset ja kielitietoiset työtavat alakoulun kielten opetuksessa; informaali oppiminen sekä osanottajille räätälöity kielitaidon opetus (englanti, espanja, ranska ja saksa), jossa otetaan huomioon oppilaiden arkipäiväinen elinpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Tarkoituksena on myös tukea monipuolisten kielivalintojen toteutumista kouluissa. Koulutus voidaan suorittaa a) osallistumalla webinaareihin ja laatimalla oman opetuksen kehittämishanke (2 op) tai b) osallistumalla webinaareihin, kielikohtaisiin harjoituksiin sekä laatimalla oman opetuksen kehittämishanke (4 op).

Contact: Minna Maijala, minmai(at)utu.fi

Virike-hankkeen sivuille.

Julkaisu Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen: Opas varhentaville opettajille

FDF2 (Sujuvuus ja epäsujuvuuspiirteet vieraan kielen puheessa)

FDF2-hankkeessa tarkastellaan puhutun kielen sujuvuutta ja epäsujuvuutta monitieteisestä näkökulmasta. Hanke yhdistää menetelmiä sekä vieraan kielen oppimisen että psykolingvistiikan viitekehyksistä. Näihin aloihin perehtyneistä tutkijoista koostuvan FlowLang-ryhmän tavoitteena on selventää sujuvuuden luonnetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä monipuolisella aineistolla, joka sisältää psykolingvistisiä testejä, suullisia puhenäytteitä sekä kyselyaineistoa. Hanke pyrkii käsitteistämään uudella tavalla vieraan kielen sujuvuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Keskeisinä painopisteinä ovat erilaisten tehtävätyyppien (monologi ja dialogi) ja puhujan henkilökohtaisten ominaisuuksien (kognitiiviset prosessit, koettu ahdistus ja äidinkielen sujuvuus) vaikutus vieraan kielen puheen sujuvuuteen. Tuloksia voidaan hyödyntää niin kielen oppimisessa, opettamisessa ja kielitaidon testaamisessa kuin myös esimerkiksi digitaalisten mobiilioppimissovellusten kehitystyössä.

Hankkeen johtaja: Pekka Lintunen, pekka.lintunen(at)utu.fi

Hankkeen rahoitus: Suomen Akatemia 2020–2024

Hankkeen verkkosivusto: https://sites.utu.fi/flowlang/fi/projektit/fdf2/

MultiFluency (Monikielisten puhujien sujuvuus)

MultiFluency-hankkeessa tarkastellaan henkilökohtaisen puhetyylin ja kieltenvälisten erojen vaikutusta toisen kielen puhuttuun kieleen. Hanke keskittyy erityisesti ruotsinkielisten yliopisto-opiskelijoiden ensimmäisen kielen sujuvuuteen ja sen vaikutukseen toisen kielen sujuvuuteen. Hankkeessa kerätään myös verrokkiaineistoa suomenkielisiltä yliopisto-opiskelijoilta selvittääksemme eri ensimmäisten kielten vaikutuksia. Ensimmäisinä kielinä on siis ruotsi ja suomi, ja kohdekielinä suomi, ruotsi ja englanti, mikä mahdollistaa monikielisten puhujien piirteiden vertailun eri kohde- ja ensimmäisissä kielissä. Tulokset hyödyttävät sekä ruotsin kielen opetusta ja arviointia että ruotsinkielisten oppijoiden vieraan kielen oppimista.

Hankkeen johtaja: Pekka Lintunen, pekka.lintunen(at)utu.fi

Hankkeen rahoitus: Svenska Kulturfonden 2020–2021

Hankkeen verkkosivusto: https://sites.utu.fi/flowlang/fi/projektit/multifluency/

Kieliä ikä kaikki

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos järjestää lukuvuonna 2020–2021 Opetushallituksen tukeman täydennyskoulutuksen Kieliä ikä kaikki. Koulutus on tarkoitettu kielten opetuksen parissa työskenteleville varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Koulutuksella halutaan luoda ymmärrystä jatkuvan oppimisen ja osaamisen merkityksestä sekä kielitaidon moninaisuudesta. Tavoitteena on laajentaa ja syventää kieltenopettajien osaamista tarjoamalla tiivis, tutkimukseen perustuva taustoitus uusiin kielikäsityksiin, monimediaisiin ympäristöihin ja kielitietoiseen, tutkivaan oppimiseen sekä käytännön työtapoja erityisesti jatkuvaan kielenoppimiseen.
Koulutuksen kantavat teemat, kuten kielitietoisuus ja kielenoppimisympäristöt sekä digitaalisuus kielenoppimisessa ja –opettamisessa koskevat kaikenikäisiä oppijoita. Oman osaamisen kehittämistä tukee myös mahdollisuus verkostoitua sekä jakaa kokemusta ja tietoa eri kouluasteiden ja kielten opettajien kanssa. Koulutus koostuu viidestä lähijaksosta ja omaan työhön sidotusta kehittämisprojektista, jonka osallistujat toteuttavat omissa kouluissaan ja johon he osallistavat omia kollegoitaan tai opiskelijoitaan.
Hankkeen johtaja: Katja Mäntylä, katja.mantyla(at)utu.fi
Hankkeen rahoitus: Opetushallitus 2020–2021

Eettisesti kestävä kielten opetus (EKKO)

Eettisesti kestävä kielten opetus on Koneen Säätiön rahoittama nelivuotinen tutkimushanke, joka käynnistyi Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella tammikuussa 2021. Hankkeen lähtökohtana on kysymys, miten eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteita voidaan edistää kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa.

Kestävän kehitykseen liittyvien aspektien lisäksi kielellisen tasa-arvon huomioiminen on haaste sekä kielten opetuksessa että kielten aineenopettajakoulutuksessa. Tutkimustietoon perustuen hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteet tarkoittavat ja miten niitä voidaan edistää kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa. Toisaalta kehitämme eettisyyteen, kestävään kehitykseen ja kielellistä tasa-arvoa edistäviä, osallistavia toimintamuotoja kielten oppijoille ja pedagogisia ratkaisuja kielten opettajille ja opettajaopiskelijoille.

Hankkeen vastuullinen johtaja: Minna Maijala, minna.maijala(at)utu.fi

EKKO-työryhmä: Leena Maria Heikkola, Salla-Riikka Kuusalu, Päivi Laine, Maarit Mutta, Katja Mäntylä, Judi Rose, Veijo Vaakanainen

Lisätietoja hankkeen sivuilta: https://sites.utu.fi/ekko/

Hankkeen rahoitus: Koneen Säätiö 2021–2024

RoboLang

RoboLangin verkkosivusto: https://sites.utu.fi/robolang/

KISUVI

KISUVI-hankkeen verkkosivusto: https://sites.utu.fi/kisuvi/

Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon (SuSuKi)

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos järjestää lukuvuonna 2022–2023 viiden viikonlopun täydennyskoulutuskokonaisuuden, jonka aiheina ovat suullisen kielitaidon opettaminen ja arviointi. Lokakuussa käynnistyvä koulutus on suunnattu ensisijaisesti lukion kieltenopettajille mutta soveltuu myös muilla koulutusasteilla työskenteleville. Opetushallituksen rahoittama koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton.

Koulutuskokonaisuus (vastaa laajuudeltaan 6 opintopistettä) muodostuu
– luennoista (viitenä perjantai-iltana klo 17–20)
– työpajoista (viitenä lauantaina klo 9–14)
– luentoihin ja työpajoihin liittyvistä ennakkotehtävistä sekä
– omaan työhön sidotusta kehittämisprojektista.

Koulutuksen luento-osuudet on mahdollista suorittaa etäyhteyden välityksellä, mutta työpajoihin osallistuminen edellyttää läsnäoloa Turussa. Osallistujat voivat kuitenkin suorittaa myös pelkät luento-osuudet ennakkotehtävineen (2 opintopistettä).

Täydennyskoulutus sisältää yhteensä viisi koulutusjaksoa, joiden ajankohdat ovat seuraavat:
1. Suullisen kielitaidon sujuvuus (7.–8.10.2022)
2. Ääntäminen osana suullista kielitaitoa (18.–19.11.2022)
3. Digitaalisuus ja vuorovaikutus suullisen kielitaidon opetuksessa (20.–21.1.2023)
4. Yksilölliset erot suullisessa kielitaidossa 1: kognitiiviset prosessit (24.–25.3.2023)
5. Yksilölliset erot suullisessa kielitaidossa 2: tunteet, asenteet ja strategiat (21.–22.4.2023)

Osittain kielikohtaisesti (englanti, espanja, ranska, ruotsi, S2) järjestetyissä työpajoissa osallistujat saavat mahdollisuuden vahvistaa myös omaa suullista kielitaitoaan.

Lisätiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen 16.9. mennessä hankkeen verkkosivuilla: www.utu.fi/susuki