Oppilas metsässä tietokoneeseen kytketyn maastomikroskoopin kanssa.

Undervisningshelheterna

Västra Finlands LUMA-center erbjuder tre färdiga och lätt modifierbara Mobillaboratorie-undervisningshelheter som är planerade tillsammans med lärare. Helheterna passar för alla klasser och kan lätt modifieras enligt lärarens och elevernas behov. Vi erbjuder förutom arbetsinstruktioner och material även mätinstrument för att utföra helheten. Dessa helheter kan lärarna utnyttja i undervisningen av terrängbetonad naturundervisning.

Oppilas metsässä tietokoneeseen kytketyn maastomikroskoopin kanssa.

Från skogen till mikroskopet! Bild: Helen Cooper

Suomeksi


 

Mobillaboratorie-helheterna

Alla helheter innehåller färdigt material för högstadiet. Från skogen till mikroskopet! Erbjuder färdigt material även för lågstadiet och alla helheter lämpar sig efter anpassning för lågstadiet och gymnasiet.

 

Från skogen till mikroskopet!

Från skogen till mikroskopet! erbjuder nätbaserat material för lärare och elever samt olika fältmikroskop som kan användas vid undervisningen. I helheten observerar eleverna naturens mångfald med hjälp av sina egna sinnen och fotograferingsutrustning. I helheten som lämpar sig för högstadiet breddas elevernas kunskap om växters och ryggradslösa djurs strukturer samt skillnader mellan arter med hjälp av fältstudier och fältmikroskop. Denna kunskap förs sedan in som en del i den digitala organismsamlingen. I paketet som lämpar sig för lågstadiet bekantar man sig likväl med växters och ryggradslösa djurs strukturella skillnader men nivån är enklare. Samtidigt lär man sig att klä sig enligt väder samt hur man rör sig säkert i terrängen. Bokningar och frågor kan riktas till Helen Cooper (hcooper@abo.fi) eller Olli Lintu (otmlin@utu.fi).

Vattenmätningar (tidigare Mobiluma)

I Vattenmätningar-helheten undersöker eleverna närmiljöns vattendrag genom att mäta vattnets olika storheter samt gör observationer i området. Mätresultaten används för att generera geodata som granskas tillsammans med annan tillgänglig geodata från området för att sedan tillsammans försöka förstå lokala orsak-verkning fenomen som påverkar vattnets kvalitet. Vi erbjuder en färdig mätportfölj till låns med vilken man kan bestämma till exempel vattnets pH, nitrat- och syrehalt samt grumlighet. Förutom utlåning av mätinstrument ordnar vi även skolning gällande användning av utrustningen samt utförande av helheten. Noggrannare information om mätsonderna, mätningarna samt helheten hittas här. Bokningar samt frågor kan riktas till Olli Lintu (otmlin@utu.fi).

Mät mig!

Mät mig  är en för högstadiet avsedd helhet där man mäter människans egenskaper och på så sätt sammanför biologi, hälsokunskap och fysik. Genom att mäta fysikaliska storheter så som kraft, ljudfrekvens och tryck, kan man få reda på mycket om människans hälsa samt hur gener och hobbyn inverkar på människokroppen. Eleverna får mäta sin egen ljudfrekvens och fundera över hur ljud bildas i munnen och varför andra människors tal låter annorlunda. Vad är människolungornas kapacitet och hur kan det påverka vardagslivet och motionering? Eleverna får även testa sin egen kläm- och hoppkraft. På så sätt får de bekanta sig med musklernas funktion och människokroppens koordination. Bokningar samt frågor kan riktas till Olli Lintu (otmlin@utu.fi).