Yhteistyökurssit ja suoravalinta

 

Lukiot voivat järjestää opiskelijoilleen yhteistyössä Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa yhteistyökursseja. Kurssit suorittamalla tietyin ehdoin on mahdollista hakea opiskelemaan näitä aineita suoravalintaväylän kautta. Lisäksi tietyin ehdoin osa kurssisuorituksista on mahdollista hyväksilukea osana fysiikan, kemian tai tietojenkäsittelytieteen opintoja. Yhteistyökurssien tarkoituksena on tarjota lukiolaisille kosketus yliopisto-opintoihin ja suoravalintaväylä parantaa valituksi tulemisen mahdollisuuksia sekä vähentää valintakokeista syntyviä paineita.

Ajankohtaiset tiedot valinnalle löydät opintopolusta. (Esimerkiksi jos haluat fysiikalle opiskelemaan seuraavasta linkistä näet vaatimukset eri valinta reiteille kuten suoravalinnalle: Opintopolku)

 

Turun kaupungin ja Turun yliopiston välillä on jo yhteistyösopimus, jolloin Turun koulujen opettajien kanssa voidaan toimintaa järjestää suoraan.

Rauman lukion ja Turun yliopiston välillä on jo yhteistyösopimus, jolloin Rauman lukion opettajien kanssa voidaan toimintaa järjestää suoraan.

Salon lukiolla ja Turun yliopiston välillä on jo yhteistyösopimus, jolloin Salon lukion opettajien kanssa voidaan toimintaa järjestää suoraan.

Paimion lukiolla ja Turun yliopiston välillä on jo yhteistyösopimus, jolloin Paimion lukion opettajien kanssa voidaan toimintaa järjestää suoraan.

Lauttakylän lukiolla ja Turun yliopiston välillä on jo yhteistyösopimus, jolloin Lauttakylän lukion opettajien kanssa voidaan toimintaa järjestää suoraan.

Raision lukiolla ja Turun yliopiston välillä on jo yhteistyösopimus, jolloin Raision lukion opettajien kanssa voidaan toimintaa järjestää suoraan.

Muissa tapauksissa täytyy yhteistyön aloittamiseksi kirjoittaa yhteistyösopimus.

 

Mukaan yhteistyöhön

Jos lukionne on kiinnostunut toteuttamaan suoravalintaan mahdollistavia kursseja yhteistyössä Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekkunnan kanssa, sekä lukio että yliopisto täyttävät yhteistyösopimuksen. (Katso lista lukioista, jotka ovat jo allekirjoittaneet sopimuksen.) Lukio saa käyttöönsä kaiken kursseille vaadittavan materiaalin sekä suoravalinnassakin hyväksi luettavat kurssikokeet. Mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä luma@utu.fi.

Lista kouluista, jolla on jo yhteistyösopimus Turun kaupungin lukiot, Rauman lukio, Salon lukio, Paimion lukio, Lauttakylän lukio. Näiden lukioiden kanssa lukion opettajat voivat suoraan olla yhteydessä käytännön toteutusta varten.

 

Yhteistyökurssien esittelyt

Yhteistyökurssit fysiikassa
Fysiikassa tarjolla on 2 teoriakurssia ja 1 työkurssi. Laitokset tarjoavat yhteistyökursseihin
materiaalin, sisällön ja osaamistavoitteet, kurssikokeen (vuosittain) sekä arviointiperusteet.
Teoriakurssien osalta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lukion opettaja. Työkurssit
toteutetaan lukioiden ja Lounais-Suomen LUMA-keskuksen välisenä yhteistyönä. Yliopistolla
mahdollisesti tapahtuva ohjattu toiminta ja opetus ovat maksullisia.

 •  Astrofysiikka: Korvaa Johdatus maailmankaikkeuteen -kurssin
 •  Liike ja voima: Korvaa osioita Fysiikka 1 -kurssista
 •  Työkurssi: Kurssi suoritetaan joko
  a) Fysiikan harjoitustyöt IA –kurssina, jolloin oppilastyöt tehdään vastaavasti kuin IA-kurssilla kokonaan tai osittain yliopistolla. Työselostukset palautetaan ViLLEen ja opettaja
  arvioi itse töiden suorittamisen. Ainoastaan kokonaan suoritettu kurssi korvaa IA-kurssin
  mahdollisessa myöhemmin suoritettavassa tutkinnossa.
  tai
  b) Työkurssin voi myös suorittaa opettajan suunnittelemana omana työkurssina, jonka
  sisällöstä sovitaan LUMA-keskuksen kanssa. Tämä kurssi ei korvaa IA-kurssia
  mahdollisessa myöhemmin suoritettavassa tutkinnossa.

Yhteistyökurssit kemiassa
Tarjolla on 2 teoriakurssia ja 1 työkurssi. Kemian laitos tarjoaa yhteistyökursseihin
materiaalin, sisällön ja osaamistavoitteet, sekä teoriakursseihin kurssikokeen (vuosittain) ja
arviointiperusteet. Teoriakurssien osalta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lukion
opettaja. Työkurssit toteutetaan lukioiden, Tiedekeskuksen ja kemian laitoksen yhteistyönä.

 •  Sidokset, korvaa osioita Kemia I -kurssista
 • Reaktiot, korvaa osioita Kemia III -kurssista
 •  Työkurssi, korvaa osioita Kemian perusharjoitustyöt I -kurssista

Yhteistyökurssit tietojenkäsittelytieteessä ja tieto- ja viestintätekniikassa:
Tietojenkäsittelytieteessä ja tieto- ja viestintätekniikassa yhteistyö kattaa lukioiden itse
tuottamat kurssit Tietotekniikka ja kyberturvallisuus, Ohjelmoinnin perusteet ja
Ohjelmoinnin jatkokurssi. Tietotekniikan laitos vastaa kurssien sisällöstä.
Kerttulin lukion (opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä valtakunnallinen erityislukio, ICT)
opiskelijat voivat suorittaa Turun yliopistossa maksuttomalla erillisopinto-oikeudella
seuraavat tietojenkäsittelytieteen opintojaksot (yhteensä 15 op): Tietojenkäsittelytieteen
perusteet I (5 op) ja Ohjelmoinnin perusteet (5 op) ja Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op).
Sovittaessa myös muiden kurssien suorittaminen on mahdollista.

Yhteistyökurssit matematiikassa:
Kurssit ovat suoritettavissa ns. ViLLE-kursseina, jotka suoritetaan itsenäisesti. Matematiikan
laitoksella ei ole näiden suorittamiseen erillistä tukea. Hyväksytysti suoritetut kurssit voidaan
myöhemmin hyväksi lukea osana sivuaineopintoja, mutta ne eivät korvaa
pääaineopiskelijoiden kursseja. Yhteistyökurssit ovat:

 • Johdatus lineaarialgebraan, korvaa kurssin Johdatus lineaarialgebraan 5 op
  (matematiikan sivuaineopinnot)
 • Analyyttinen matematiikka, suorittamalla kurssit Analyyttinen matematiikka ja Diskreetti
  matematiikka voi korvata kurssin Matematiikan peruskurssi 1 4 op (matematiikan
  sivuaineopinnot)
 • Diskreetti matematiikka, suorittamalla kurssit Analyyttinen matematiikka ja Diskreetti
  matematiikka voi korvata kurssin Matematiikan peruskurssi 1 4 op (matematiikan
  sivuaineopinnot)

Yhteistyökurssien arviointi

Yhteistyökurssien arviointi
Jotta eri lukioista suoravalintaväylän kautta yliopistoon hakevat opiskelijat olisivat keskenään
tasa-arvoisessa asemassa, valinnassa käytettävien teoriakurssien arviointi tehdään lukion ja
yliopiston opettajien yhteistyönä. Työkurssit arvioi lukion opettaja ja niiden arvosanoja ei
huomioida suoravalinnassa. Jos työkurssin arvioi vain opettaja ja työt eivät ole virallisia IA-kurssin töitä, suoritettua kurssia ei voi hyväksi lukea osana fysiikan opintoja.
Fysiikan ja kemian osalta yhteistyössä järjestettyjen kurssien arviointi suoritetaan
yliopistossa laaditulla kokeella, joka toimitetaan yhteistyölukion opettajalle sähköisesti
arvosteluperusteiden ja pisteytysohjeiden kera viikkoa ennen kokeen ajankohtaa. Opettaja
ilmoittaa oman kurssin alkaessa yliopistolle, jos hän on järjestämässä koetta oppilaille.
Koearviointi ei koske kaikki kursseja.
Opettajien tulee käsitellä koetta luottamuksellisesti:
Koetta tai sen osia ei saa näyttää tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle lukuun ottamatta
kurssin opiskelijoita koetilaisuuden aikana. Kokeen tehtäviä tai niistä muokattuja tehtäviä ei
saa käyttää osana opetusta. Opiskelijoilla saa olla pääsy koetehtäviin vain koetilaisuuden
aikana.

Kustannukset

Kustannukset
Kurssit toteutetaan lähtökohtaisesti omassa lukiossa. Laitosten laatima materiaali yms.
yhteistyökursseille on lukioille ilmaista, mutta yliopiston tarjoama opetus ja vierailut
yliopistolla ovat maksullisia. Maksun suuruus määräytyy kulloinkin voimassa olevan
hinnaston mukaan.

Yhteistiedot

Käytännön järjestelyistä ja koordinoinnista, materiaalien ja kokeiden toimittamisesta  sekä sopimusasioista vastaa Lounais-Suomen LUMA-keskus.

Materiaaleihin liittyviin kysymyksiin parhaiten osaavat vastata kunkin materiaalin vastaavat henkilöt.

YHTEISTYÖN KOORDINOINTI
Yhteistyön koordinoinnista ja rahaliikenteestä vastaa Lounais-Suomen LUMA-keskus. LUMA-keskuksen tehtäviin kuuluu:

 •  Yhteydenpito lukioiden kanssa.
 •  Yhteistyölukioista laadittavan listan ylläpito. (Yhteystiedot, yhteistyölaitokset/aineet jne.)
 •  Kurssien materiaalin toimittaminen opettajille (yhteistyön alussa ja materiaalin
  päivittyessä).
 •  Kurssikokeen toimittaminen (vuosittain) kunkin lukion opettajalle oikeaan aikaan niiden
  kurssien osalta, joissa koe järjestetään yliopiston toimesta.
 •  Koesuoritusten luottamuksellinen säilyttäminen.
  Laitokset vastaavat kurssien materiaalin, sisällön ja osaamistavoitteiden, kurssikokeen
  (vuosittain ja koskee vain suoravalintakursseja) sekä arviointiperusteiden laatimisesta ja
  toimittamisesta LUMA-keskukselle.

Materiaali

Kurssikohtaiset materiaalit ovat ladattavissa yliopiston pilvipalvelusta. Jokainen materiaali on kurssikohtaisen salasanan takana. Salasana luovutetaan, kun koulun ja yliopiston välinen yhteistyösopimus on allekirjoitettu.