Tule vierailemaan yliopistolla!

Alakoulujen työpajat

Turun yliopistolla järjestettävissä työpajoissa oppilaat eri luokka-asteilta pääsevät tutustumaan laboratoriotyöskentelyyn ja syventämään osaamistaan käytännön töiden kautta. Työpajat linkittyvät opetussuunnitelmiin ja tukevat myös opettajien täydennyskoulutusta

Työpajojen yhteys opetussuunnitelmaan

Kaikki työpajat tukevat vähintään seuraavia vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3-6 ympäristöopin opetuksen tavoitteita:

Opetuksen tavoitteetTavoitteisiin liittyvät sisältöalueetLaaja-alainen osaaminen
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleenS1-S6
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtanaS1-S6L1, L7
T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäenS1-S6L1, L5
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoinS1-S6L1, L2, L5
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaanS1-S6L2, L3
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöäS1-S6L1

Työpajakohtaiset tavoitteet on esitelty pajojen kuvauksissa.

Tarjolla olevat pajat

Luonnon monimuotoisuus -paja

Eläinmuseolla oppilaat tutustuvat aluksi opastetusti eläinmuseoon ja siellä esillä oleviin lajinäytteisiin, sekä eläinmuseolla tehtävään tutkimukseen. Tehtäväosioissa oppilaat pääsevät itse etsimään lajeja tiettyjen tuntomerkkien perusteella, tutustumaan lajien luokitteluun ja tunnistamiseen sekä pohtimaan, miksi lajien välillä on eroja. Tehtävät on rakennettu verkkopohjaiseen järjestelmään, joten niitä tehdään ensisijaisesti oppilaiden omilla tai koulun älypuhelimilla tai tableteilla, joko yksin tai pareittain. Tarvittaessa tehtävistä voidaan tulostaa myös paperiversiot.

Maaperäeliöosuudessa oppilaat tutustuvat maaperässä eläviin selkärangattomiin eläimiin ja niiden merkitykseen ekosysteemissä. Tehtäväosiossa oppilaat tutustuvat maaperäeliöiden tutkimukseen. Oppilaat hakevat näytteet (ei talvella) maastosta, oppivat käyttämään funnelia sekä mikroskopoivat maaperänäytteitä ja oppivat tunnistamaan selkärangattomien ryhmiä määrityskaavion avulla.

Pajan kesto kokonaisuudessaan 2 tuntia, tarkka kesto voidaan sopia varauksen yhteydessä. Maksimiosallistujamäärä 40 oppilasta. Jos ryhmässä on yli 20 oppilasta, se jaetaan kahtia, jolloin puolet kerrallaan on maaperä-osiossa ja puolet eläinmuseolla.


Yhteys opetussuunnitelmaan

Opetussuunnitelmassa vierailu tukee 1.-2. luokkien osalta seuraavia ympäristöopin tavoitteita ja sisältöjä.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen 
T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä työskentelyä S3-4L1, L6 
T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin S3-4L1, L4 
T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä S3-4L1, L4 

3.-6. luokkien osalta vierailu tukee seuraavia opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä sivun yläosassa mainittujen lisäksi.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen 
Ympäristöoppi   
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen S3-4
L1 
Kuvataide   
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen S1-3 L2-5 

 

Tutkitaan tiheyttä! -paja

Tutkitaan tiheyttä! -työpajassa oppilaat pohtivat tiheyden käsitettä kellumiseen liittyvien tutkimusten avulla. Työpajan aikana opetellaan muun muassa tutkimuksen tekemisen vaiheita sekä laboratoriotyöskentelyn taitoja kuten punnitsemista, tulosten taulukointia ja pipetointia. Oppilaat täyttävät työpajan aikana tehtävävihkoa. Lopuksi oppilaat pääsevät tutkimaan myös veden suolapitoisuuden sekä lämpötilan vaikutusta kappaleiden kellumiseen. Työpaja on suunniteltu 4.-6. -luokkalaisille. 

Pajan kesto kokonaisuudessaan 2 tuntia, tarkka kesto voidaan sopia varauksen yhteydessä. Maksimiosallistujamäärä 20 oppilasta. 


Yhteys opetussuunnitelmaan

Työpaja tukee vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3-6 ympäristöopin tehtävää fysiikan kannalta edesauttamalla luonnon ilmiöiden ymmärtämistä ja niiden selittämistä omista tutkimuksista saatavan tiedon avulla. Kemian opetusta työpaja tukee veden ja muiden aineiden ominaisuuksien sekä niissä tapahtuvien muutosten tutkimisen osalta. Työpajassa oppilaita kannustetaan myös ongelmanratkaisuun tutkimustehtävien avulla. Työpaja herättää oppilaissa mielenkiintoa eri tieteenaloja kohtaan ja edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tarjoamalla oppilaille mahdollisuuden tutustua ympäristöopin tieteenaloihin sekä niihin liittyviin oppimispolkuihin.

Työpaja tukee erityisesti seuraavia vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman ympäristöopin opetuksen tavoitteita ja niihin liittyviä sisältöalueita ja laaja-alaista osaamista:

 

Opetuksen tavoitteetTavoitteisiin liittyvät sisältöalueetLaaja-alainen osaaminen
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellenS1-S6L3
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitäS1-S6L1, L5
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselleS2, S4-S6L1
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselleS2, S4-S6L1

 

 

Lumoavat luonnonvärit -paja

Työpajassa pohditaan, miten luonnossa näkyvät värit syntyvät, kuinka ihminen on hyödyntänyt niitä entisaikoina ja nykyään sekä miten luonnon väriaineiden saatavuus on vaikuttanut siihen, miten eri värejä on käytetty. Oppilaat pääsevät värjäämään lankoja luonnosta eristämillään väriaineilla ja tekemään pajan jälkeen koululla langoista omat avaimenperät. Ohjeet avaimenperän tekoon saa pajan yhteydessä.

Työpajassa yhdistellään biologiaa, historiaa, taidetta ja kemiaa. 

Pajan kesto kokonaisuudessaan 2 tuntia. Maksimiosallistujamäärä 20 oppilasta. 


Yhteys opetussuunnitelmaan

Työpaja tukee vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3-6 suunnitelmaa usean oppiaineen osalta. Paja tukee ympäristöopin ja käsityön opetuksen tavoitteita. Lisäksi pajassa tarkastellaan myös värien historiaa: mitä värejä eri aikoina on käytetty, kuka niitä on käyttänyt ja miksi. Alla olevasta taulukosta näet, mitä tavoitteita ja sisältöjä paja tukee.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen 
Ympäristöoppi   
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen S2, S5
L1 
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan
perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle 
S2, S5
L1 
Historia   
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena S1-5 L1-7 
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja S1-5 L2.4, L6, L7 
T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia
historian tapahtumille ja ilmiöille 
S1-5 L2, L4, L7 
Käsityö   
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön 
S2-5L1-2 
T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityö-
prosessi ja sen dokumentointi 
S2-5L1, L5 

Luonnon matematiikka -paja

1.-2. luokille

Tässä pajassa tutustutaan luonnosta löytyvään matematiikkaan. Siinä tutustutaan ja hämmästellään yhdessä itseään pienempänä ja pienempänä toistavia kuvioita, joita kasvattaa esimerkiksi kotkansiipi-saniainen ja Romanesco-kukkakaali (kuvassa). Elävien eliöiden lisäksi toistuvia rakenteita löytyy myös kiteisten aineuden kiderakenteesta. Tällaisia kiderakenteita päästään pajassa myös itse rakentamaan.

Tämä paja siis antaa ensikosketuksen itsesimilaarisuuteen, fraktaaleihin ja kiteisiin tavalla, joka sopii koulumaailman pienimmille: yhdessä ihastelemalla, kuinka matematiikkaa löytyy myös koulunpenkin ulkopuolelta, piilotettuna normaalin elämän sekaan metsän saniaisista kotikeittiön kukkakaalin ja suolaan, ja kuinka kaunista se voikaan olla.

Pajan kesto kokonaisuudessaan 2 tuntia, tarkka kesto voidaan sopia varauksen yhteydessä. Maksimiosallistujamäärä 40 oppilasta.


Yhteys opetussuunnitelmaan

Työpaja tukee vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 1-2 osalta seuraavia matematiikan tavoitteita.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen 
T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistäS1, S3L1
T2 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan tehdä havaintoja matematiikan näkökulmasta sekä tulkita ja hyödyntää niitä eri tilanteissaS1, S3L4
T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjatahavainnoimaan niiden ominaisuuksiaS3L1, L4-5
T12 harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen mukaanS1L1-2

 

Ihmeellinen matematiikka -paja

3.-6. luokille

Vaikka taikatemput luovat illuusion, jossa katsoja näkee yliluonnollisen ilmiön, taustalla on aina jokin järkevä selitys. Tässä työpajassa tutustutaan sellaisiin taikatemppuihin, joiden selitys perustuu matemaattisiin tosiasioihin. Yleensä taikurit eivät paljasta salaisuuttaan yleisölle, mutta tällä kertaa voimme kurkistaa kulissien taakse. Samalla pohditaan lukujärjestelmiä ja järjestyslukuja. Matematiikan taikatemput eivät vaadi huomattavaa näppäryyttä, joten oppilaat voivat myös helposti esittää näitä temppuja ja hämmästyttää niillä kavereitaan.

Matematiikassa on myös ilmiöitä, jotka eivät liity taikuuteen, mutta ovat silti yllättäviä ja näyttävät olevan ristiriidassa maalaisjärjen kanssa. Tällaisia yllättäviä ilmiöitä kutsutaan myös matemaattisiksi paradokseiksi. Työpajassa tutustutaan tällaisiin ihmeellisiin ilmiöihin ja pohditaan yhdessä, miten voidaan ratkaista tämä näennäinen ristiriita.

Pajan kesto kokonaisuudessaan 2 tuntia, tarkka kesto voidaan sopia varauksen yhteydessä. Maksimiosallistujamäärä 40 oppilasta.


Yhteys opetussuunnitelmaan

Työpaja tukee vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3-6 metematiikan tavoitteita seuraavilta osin.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen 
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamustaS1-3L1-2
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välilläS1-3L1-2
T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille suullisestiS2-3L1-2
T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästäS2-3L1-2
T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksiaS2-3L1-2

 

 

Työpajojen varaus

Työpajat ovat nyt varattavissa! Työpajan kesto on 2 h ja hinta 124 € (sis. alv 24%). Kalenterista näet jo varattujen työpajojen ajankohdat.

Työpaja varataan sähköpostitse: hemtuo@utu.fi. Ilmoita varauskyselyn yhteydessä:

  • Työpajan nimi
  • 1-3 toivetta työpajan ajankohdasta
  • Työpajan aloituskellonaika
  • Oppilaiden määrä ja luokka-aste
  • Laskutustiedot