Tule vierailemaan yliopistolle!

Toisen asteen pajat

Turun yliopistolla järjestettävissä työpajoissa oppilaat eri luokka-asteilta pääsevät tutustumaan laboratoriotyöskentelyyn ja syventämään osaamistaan käytännön töiden kautta. Työpajat linkittyvät opetussuunnitelmiin ja tukevat myös opettajien täydennyskoulutusta.

Keväällä 2024 pystymme järjestämään yhteensä peräti 50 pajaa kouluille maksutta! Pajoja tarjotaan vain tiettyihin aikoihin. Sivun lopussa olevasta varauskalenterista pystyt varaamaan pajan omalle luokallesi. Jotta mahdollisimman monella koululla olisi mahdollisuus tulla käymään pajoissamme, rajoitamme helmikuun loppuun asti varaamisen maksimissaan kolmeen pajaan koulua kohti ja emme ota varauksia jo syksyllä pajassa käyneille ryhmille. Mikäli tämän jälkeen paja-aikoja on vielä vapaana, loput pajat saa varata vapaasti.

Maksuttomien paja-aikojen mentyä täyteen pystymme järjestämään lisäpajoja maksullisina.

Väriaurinkokennopajoja voidaan vielä järjestää joinain torstaiaamupäivinä. Muut pajat ovat nyt tältä keväältä täynnä.

Jos pajoista tai niiden varaamisesta on kysyttävää, laita ihmeessä viestiä Matleenalle hemtuo@utu.fi. Jo varatuista pajoista voit olla myös yhteydessä suoraan pajan vetäjään.

Pajat yliopistolla

Geenitutkimusta elektroforeesilaitteistolla

Työpajassa opiskelijat tutustuvat bioteknologian tutkimukseen geelielektroforeesilaitteistolla. Opiskelijat pääsevät valmistamaan itse agaroosigeelin ja testaamaan näytteiden ajon laitteistolla. Samalla opitaan käyttämään mikropipettejä ja tutustutaan elektroforeesin toimintaan. Näytteinä tutkitaan erilaisia DNA-pätkiä ja kuinka niiden erot näkyvät geeliajossa. Tutkittavia kohteita ovat esimerkiksi sirppisoluanemia tai DNA-sormenjäljet.

Saman työn voi tehdä myös omalla koululla varaamalla elektroforeesilaitteen lainaan. Lue työstä lisää laitteiston esittelysivulta. Samalta sivulta voit tarkistaa, milloin laite on lainassa. Koska meillä on vain yksi laite, pajaa ei voida järjestää laitteen ollessa lainassa.

Työpajan kesto on 2 tuntia ja maksimiryhmäkoko 15.

Keväällä 2024 elektroforeesityötä voidaan pitää (laitteiston ollessa käytettävissä – tämä ei näy varauskalenterista) maanantai-iltapäivisin, keskiviikkoaamupäivisin, usein tiistai- ja keskiviikkoiltapäivisin sekä satunnaisesti myös muihin aikoihin. Katso kaikki vapaat ajat varauskalenterista.

Yhteys opetussuunnitelmaan

Työpaja tukee vuoden 2019 lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 1-3 matematiikan tavoitteita seuraavilta osin.

Laaja-alaisesta osaamisesta
Opetusta annetaan erilaisissa oppimisympäristöissä ja monipuolisilla työmenetelmillä
Opetuksessa perehdytään biologian ja sitä lähellä olevien tieteenalojen kieleen, käsitteistöön ja tapoihin rakentaa tietoa. Biologian opetus harjaannuttaa opiskelijaa tutkimuksellisuuteen sekä monitieteiseen ja luovaan työskentelyyn vaihtelevissa oppimisympäristöissä.
Yleisistä oppimistavoitteista paja tukee sitä, että opiskelija
ymmärtää, että biologinen tieto perustuu tutkimukseen ja että Suomessa tehdään merkittävää alan tutkimusta
ymmärtää biologisen tiedon ja siihen perustuvien sovellusten merkityksen innovaatioissa sekä erilaisten ongelmien ratkaisuissa
saa kokemuksia, jotka syventävät kiinnostusta biologiaa ja sen opiskelua kohtaan
tuntee biologiseen tietoon perustuvia sovelluksia
suunnittelee ja toteuttaa yksin tai ryhmässä kokeellista työskentelyä monipuolisissa oppimisympäristöissä, kuten maastossa, laboratoriossa ja virtuaalisissa ympäristöissä
saa mahdollisuuden perehtyä biologian sovelluksiin vierailun, korkeakouluyhteistyön tai työelämäyhteistyön kautta paikallisella tai kansainvälisellä tasolla.
Tavoitteet ja sisällöt moduulista BI6
Opiskelija syventää tietoja nukleiinihapoista ja niiden ominaisuuksista sekä tietää, miten niitä voidaan hyödyntää geenitekniikassa.
Opiskelija osaa selittää esimerkkien avulla biotekniikan keskeisimpiä sovelluksia ja innovaatioita sekä perustella niiden merkityksen jalostuksessa, lääketieteissä, teollisuudessa sekä ympäristönsuojelussa.
DNA:n monistaminen, pilkkominen ja palojen erottelu
DNA:n sisältämän informaation selvittäminen
geenien siirto- ja muokkausmenetelmät
DNA-tietoon perustuva yksilön ja lajien tunnistus

 

Väriaineaurinkokennon valmistaminen

Työpajassa opiskelijat pääsevät valmistamaan itse väriaineaurinkokennon, joka on uutta tulevaisuuden aurinkokennotekniikkaa. Tutustumme aurinkokennon toimintaperiaatteeseen sekä valon että värien ominaisuuksiin. Tässä yhteydessä oppilaat mittaavat aurinkokennon väriaineen UV-Vis spektrin spektrofotometrilla. Työpajan päätteeksi oppilaat mittaavat valmistamansa aurinkokennon virran ja jännitteen sekä laskevat kennon hyötysuhteen.

Työpaja on monitieteellinen yhdistäen kemiaa, fysiikkaa, sähkötekniikkaa sekä nanoteknologiaa käytännönläheisellä tavalla.

Pajan kesto on 2 tuntia, ja maksimiopiskelijamäärä 15.

Aurinkokennot valmistetaan tutkimuskäyttöön tarkoitetuista tarvikkeista, joten niitä ei voi viedä kotiin. Halutessaan opettaja voi viedä kennot koulun laboratorioon.

Keväällä 2024 aurinkokennopajaa voidaan pitää torstaiaamupäivisin 1.2, 15.2, 29.2, 7.3, 14.3, 21.3, 4.4, 11.4, 18.4 tai 25.4

 

Tutustumiskierros eläinmuseolla

Eläinmuseon tutustumiskierroksella opiskelijat pääsevät tutustumaan Turun yliopiston eläinmuseoon, sen historiaan ja siellä tehtävään tutkimukseen. Kierroksen aikana ryhmä pääsee myös käymään museon normaalisti yleisölle suljetuissa takatiloissa, joissa museon noin 4 miljoonan näytteen kokoelmia säilytetään. Eläinmuseolle on myös suunniteltu valmiiksi tehtäviä kierroksen jälkeen tehtäväksi. Ryhmä saa toki tehdä myös omia, opettajan suunnittelemia tehtäviä.

Kierrokseen ja tehtäviin on varattu 1 tunti ja maksimiryhmäkoko on 25. Museolle saa halutessaan jäädä tutustumaan omatoimisesti näyttelyyn pidemmäksi aikaa tämän jälkeen.

Keväällä 2024 eläinmuseokierrosta voidaan pitää maanantai-iltapäivisin, keskiviikkoaamupäivisin, usein tiistai- ja keskiviikkoiltapäivisin sekä satunnaisesti myös muihin aikoihin. Katso kaikki vapaat ajat varauskalenterista.

 

Platonin kappaleet ja moderni sodankäynti - matematiikkapaja

”Platonin kappaleiden kauneus, joka perustuu niiden kiehtovaan säännöllisyyteen, on tehnyt niistä symbolisesti merkittäviä. Miten tästä symbolisesta merkityksestä kehittyi kahden vuosituhannen aikana käytännön merkitys? Työpajassa tutustumme myös aiheeseen liittyviin legendaarisiin tarinoihin matematiikan historiasta.

Platonin kappaleiden ominaisuuksia käytetään hyväksi erilaisten optimointimallien muodostamisessa. Työpajassa käsitellään operaatiotutkimuksen ja päätöksenteon sellaisia menetelmiä, jotka liittyvät monitahokkaiden teemaan.

Tetraedrillä on 6 särmää, egyptiläisellä pyramidilla taas on 8. Onko mahdollista rakentaa sellainen kupera kappale, jolla on täsmälleen 7 särmää? Vaikka tämä kysymys on melko yksinkertainen, vastauksen löytäminen vaatii pohdintaa, ja vastauksen muodollinen todistaminen on hieman kiperää.

Monitahokkaiden rakenne nousi tieteellisen tutkimuksen eturintamaan vasta silloin, kun moniulotteisten avaruuksien portit avautuivat tutkijoille. Työpajassa perehdytään myös moniulotteisten monitahokkaiden teemaan ja nähdään joidenkin neliulotteisten kappaleiden kolmiulotteinen ”luuranko”.

Maksimiosallistujamäärä 40 oppilasta.

Yhteys opetussuunnitelmaan

Työpaja tukee vuoden 2019 lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 1-3 matematiikan tavoitteita seuraavilta osin.

Tavoitteena on, että opiskelija 
osaa käyttää verrannollisuutta ongelmanratkaisussa 
ymmärtää yhtälön ja yhtälöparin ratkaisemisen periaatteet 
oppii käyttämään ohjelmistoja funktion kuvaajan piirtämisessä, havainnoinnissa ja yhtälöiden ratkaisemisessa. 
tutustuu ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä 
osaa käyttää ohjelmistoja tutkiessaan kuvioita ja kappaleita sekä niihin liittyvää geometriaa 
ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille 
ymmärtää yhtälön geometrisen merkityksen 
oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan 
oppii sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtää niiden rajoitukset 
Keskeiset sisällöt 
funktio, kuvaajan piirto ja kuvaajan tulkinta 
yhtälöryhmä 
kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus 
kahden muuttujan funktio ja pinta avaruudessa 
algoritmisen ajattelun peruskäsitteet 
ongelmien muotoileminen yhtälöiksi 
graafisia ja numeerisia menetelmiä 

 

Fysiikan harjoitustyöt

LUMA-keskuksella on valmiina neljän fysiikan harjoitustyön kokonaisuus, joka voidaan lainata kouluihin harjoitustyöohjeineen. Tilanteen niin salliessa myös yliopistolle voi tulla tekemään harjoitustyöt vierailun yhteydessä.

Harjoitustöihin kuuluvat:

  1. elektronin ominaisvarauksen määrittäminen
  2. lämpöopin työ
  3. optiikan työ
  4. oskiloskooppityö

Harjoitustyöt voidaan järjestää tavoitteena saada suoravalintakurssi, jolloin lisää tietoa löytyy yhteistyö ja suoravalinta -osiosta. Vierailu voidaan järjestää myös ilman suoravalintamahdollisuutta.  

Harjoitustöiden maksimiryhmäkoko on 15.

HUOM! Fysiikan harjoitustyöt eivät löydy varauskalenterista, sillä ne käytännössä vaativat kokonaisen päivän tai useamman käynnin, jotka on helpompi sopia aina tapauskohtaisesti varauskalenterista varaamisen sijaan. Jos haluat varata fysiikan harjoitustyöt ryhmällesi, ole suoraan yhteydessä niitä pitävään Pasiin pasnurmi@utu.fi.

Kemian harjoitustyöt

Kemian laitos tarjoaa LUMA-labrassa mielenkiintoisia harjoitustöitä, kuten kofeiinin eristäminen energiajuomasta, erotustislaus sekä esterin synteesi. Ohjaajina vierailuilla toimivat kemian opettajaksi opiskelevat kemian yliopisto-opettajan johdolla. Tarkemmat yksityiskohdat sovitaan kunkin ryhmän toiveiden mukaan sähköpostitse varauksen jälkeen.

Ryhmän maksimikoko vierailuilla on työturvallisuussyistä 16 henkeä.

Keväällä 2024 voidaan pitää 19.1. aamupäivällä, 24.1. iltapäivällä, 22.2. ap, 23.2. ap, 2.4. ap, 3.4. ip, 21.5. ap, 24.5. ap, 28.5. ap ja 30.5. ip.

Kenttätyökurssi Seilin saarelle

Vierailu ja kenttätöitä Seilissä

Tule ryhmäsi kanssa Seilin saarelle kenttätyökurssille! 

Lounais-Suomen LUMA-keskus ja Saaristomeren tutkimuslaitos tarjoavat välineistöä tiloja lähteä pitämään omaa kenttäkurssiaan Seilin saarella.

Keväällä 2024 kenttäkurssimahdollisuus on viikoilla 19-20 eli 6.-17.5.

Yhteysalusten kulkemisen takia vierailuun kannattaa vuodenajasta ja viikonpäivästä riippuen käytännössä täytyy varata vähintään yksi yö Seilissä. Yöpymisen ja ruokailun voi varata VisitSeilin kautta.

Seilin kenttätyöt sopivat erityisesti lukion biologian ryhmille. Vierailusta saa myös helposti monitieteellisen lisäämällä meren kemiaa ja fysiikkaa. Tätä varten kurssi kannattaa järjestää useamman eri aineen opettajan yhteistyönä. LUMA-keskus ja Saaristomeren tutkimuslaitos eivät järjestä kursseja kokonaisuudessaan, ainoastaan tarjoavat tilat ja välineet kouluryhmien käyttöön heidän omia kurssejaan varten.

Tarjolla oleva tila on merivesilaboratorio, jossa on pienen laboratoriotilan lisäksi myös mikroskopointihuone. Näihin tiloihin mahtuu kerrallaan maksimissaan noin 15 henkilöä, mikä on myös maksimiryhmäkoko.  Käytössä oleviin varusteisiin kuuluu mm. kahluuhaalareita ja vesikiikareita rantojen tutkimiseen sekä sameuden, pohjan ja vesipatsaan tutkimiseen soveltuvia välineitä.  

Yhden vuorokauden väline- ja tilavuokra tunnin käyttöopastuksella maksaa 86 euroa + alv 24% (1 tunnin ohjattu tutkimus kentällä ja laboratoriossa + 1 vrk tilavuokra.) 

Tarkemmat tiedot hinnoista löydät kouluryhmille suunnatusta hinnastosta yliopiston sivuilta ja yleisestä hinnastosta.

HUOM! 

Turun yliopisto ei tarjoa kuljetuksia, majoitusta tai ruokailuja Seilissä, emmekä pysty siis takaamaan, että annettuina päivinä Seiliin mahtuu majoittumaan. Ne ovat vain päivät, jolloin meidän palvelumme ovat saatavissa. Varmistathan siis jo ennen meidän palvelujemme varaamista, että ryhmällänne on majoitus Seilissä. 

Majoituksen ja ruokailut pystyt varaamaan Visit Seilin kautta. Visit Seilin sivuilta löytyy myös tietoa saareen tulosta ja yhteysaluksista sekä saaresta itsestään.

 

Lisätietoja ja varaukset, laita viestiä Matleena Tuomistolle hemtuo@utu.fi 

Työpajojen varaus

Alla olevasta kalenterista pystyt varaamaan omalle ryhmällesi pajan yliopistolla. Valitse ensin luokkasi koko, minkä jälkeen kalenteri näyttää sinulle ne varattvissa olevat ajat ja pajat, jotka tämän kokoiselle ryhmälle voi varata. Kalenterista löytyvät kaikki pajat alakoulusta lukioon. Kalenterin kautta voit tehdä varauksia minimissään kolmen viikon päästä oleville päiville. Mikäli haluaisit pajan alle kolmen viikon päähän, laita viestiä Matleenalle (hemtuo@utu.fi).  Emme kuitenkaan voi luvata, että muutoin viikottain varattavissa olevat ajat ovat edelleen vapaina sekä vetäjien että labran kalentereissa alle kolmen viikon päästä oleville päiville.

Jotta mahdollisimman moni koulu pääsisi osallistumaan maksuttomiin pajoihin, helmikuun loppuun saakka otamme vastaan vain kolme varausta koulua kohti. Pajat voivat olla mihin aikaan keväästä tahansa – olennaista on varaamisen ajankohta. Maaliskuusta alkaen mahdolliset vapaat paja-ajat ovat kenen tahansa varattavissa. Järjestelmä ei ilmoita automaattisesti, onko koulustasi jo varattu kolme pajaa. Mikäli teiltä varataan neljäs paja ennen helmikuun loppua, laitamme viimeisen varauksen tehneelle varauksen jälkeen viestiä, että varausta ei voida vielä tehdä. Mikäli kävit meillä ryhmäsi kanssa jo syksyllä, ethän varaa samalle ryhmälle toista pajaa ennen maaliskuuta, jotta mahdollisimman moni opiskelija pääsee osallistumaan pajoihimme tänä lukuvuonna!

Jotta paja-ajoissa olisi hieman valinnanvaraa, vapaita aikoja on kalenterissa enemmän kuin pajoja voidaan todellisuudessa vetää. Poistamme kalenterin tältä sivulta siinä vaiheessa, kun pajoja on varattu kevääksi yhteensä 50. Jo varatut pajat näet aivan sivun alareunassa olevasta kalenterista.

Kaikki kouluille suunnatut pajat alakoulusta lukioon näkyvät tässä samassa varauskalenterissa.

Mikäli kalenteri ei näy tässä, ongelma voi olla evästeissä: kokeile avata sivu toisella selaimella ja/tai toisella laitteella ja hyväksy kaikki evästeet. Tällöin kalenterin pitäisi tulla näkyviin.

Kalenteri, josta näet kaikki jo sopimamme pajat

Alla olevasta kalenterista näet jo varattujen työpajojen ajankohdat ja mitä pajoja on varattu. Tämä ei siis ole varauskalenteri, vaan vahvistettujen, varattujen pajojen kalenteri