Tule vierailemaan yliopistolla!

Yläkoulujen työpajat

Turun yliopistolla järjestettävissä työpajoissa oppilaat eri luokka-asteilta pääsevät tutustumaan laboratoriotyöskentelyyn ja syventämään osaamistaan käytännön töiden kautta. Työpajat linkittyvät opetussuunnitelmiin ja tukevat myös opettajien täydennyskoulutusta

Syksyllä 2023 pystymme järjestämään yhteensä 35 pajaa kouluille maksutta! Pajoja tarjotaan vain tiettyihin aikoihin. Sivun lopussa olevasta varauskalenterista pystyt varaamaan pajan omalle luokallesi. Jotta mahdollisimman monella koululla olisi mahdollisuus tulla käymään pajoissamme, rajoitamme syyskuun loppuun asti varaamisen maksimissaan kolmeen pajaan koulua kohti. Mikäli tämän jälkeen paja-aikoja on vielä vapaana, loput pajat saa varata vapaasti.

Maksuttomien paja-aikojen mentyä täyteen pystymme järjestämään lisäpajoja maksullisina. Tällöin pajat maksavat koululle 124 euroa (sis. alv).

Kaikkien pajojen kesto on 2 tuntia.

Syksyn maksuttomat pajat ovat nyt täynnä! Mikäli haluat syksylle maksullisen pajan, olethan yhteydessä sähköpostitse.

Jos pajoista tai niiden varaamisesta on kysyttävää, laita ihmeessä viestiä Matleenalle hemtuo@utu.fi, loka-joulukuussa 2023 Reetalle reetta.j.kyynarainen@utu.fi. Jo varatuista pajoista voit olla myös yhteydessä suoraan pajan vetäjään.

Tarjolla olevat työpajat

Luonnon monimuotoisuus -paja

Eläinmuseolla oppilaat tutustuvat aluksi opastetusti eläinmuseoon ja siellä esillä oleviin lajinäytteisiin, sekä eläinmuseolla tehtävään tutkimukseen. Tehtäväosioissa oppilaat pääsevät tutustumaan lajien luokitteluun ja tunnistamiseen, sekä pohtimaan, miksi lajien välillä on eroja. Oppilaat pääsevät itse etsimään lajien ominaisia tuntomerkkejä ja pohtimaan niiden yhteyttä lajien elinympäristöön ja elintapoihin.  

Maaperäeliöosuudessa oppilaat tutustuvat maaperässä eläviin lajeihin ja niiden merkitykseen ekosysteemissä. Tehtäväosioissa oppilaat tutustuvat maaperäeliöiden tutkimukseen. Oppilaat hakevat näytteet (ei talvella) maastosta, oppivat käyttämään funnelia, sekä mikroskopoivat maaperänäytettä ja oppivat tunnistamaan eri eliöryhmiä määrityskaavion avulla. 

Maksimiosallistujamäärä 25 oppilasta.

Luonnon monimuotoisuus -pajaa voidaan ennen syyslomaa pitää maanantai- ja keskiviikkoaamuisin ja tiistai-iltapäivisin. Syysloman jälkeen pajaa voidaan pitää keskiviikkoiltapäivisin ja torstaiaamupäivisin, sekä marras-joulukuun vaihteessa myös muihin aikoihin – katso tarkat ajat kalenterista.


Yhteys opetussuunnitelmaan

Opetussuunnitelmassa vierailu tukee seuraavia biologian tavoitteita ja sisältöjä.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen 
T1 Ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja S2-3
L4-5 
T2 Auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta S2-3 L4-5 
T10 Ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella S2-3L1, L5 
T12 Innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoutta S2-3L7 

Lumoavat luonnonvärit -paja

Työpajassa pohditaan, miten luonnossa näkyvät värit syntyvät, kuinka ihminen on hyödyntänyt niitä entisaikoina ja nykyään sekä miten luonnon väriaineiden saatavuus on vaikuttanut siihen, miten eri värejä on käytetty. Pajassa tutustutaan myös pinnallisesti eri värien lähteiden historiaan. Oppilaat pääsevät värjäämään lankoja luonnosta eristämillään väriaineilla ja tekemään pajan jälkeen koululla langoista omat avaimenperät. Ohjeet avaimenperän tekoon saa pajan yhteydessä.

Työpajassa yhdistellään biologiaa, historiaa, taidetta ja kemiaa. 

Maksimiosallistujamäärä 25 oppilasta.

Lumoavat luonnonvärit -pajaa voidaan ennen syyslomaa pitää maanantai- ja keskiviikkoaamuisin ja tiistai-iltapäivisin. Syysloman jälkeen pajaa voidaan pitää keskiviikkoiltapäivisin ja torstaiaamupäivisin, sekä marras-joulukuun vaihteessa myös muihin aikoihin – katso tarkat ajat kalenterista.


Yhteys opetussuunnitelmaan

Työpaja tukee vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 7-9 suunnitelmaa usean oppiaineen osalta. Paja tukee biologian, kemian, historian, kuvataiteen ja käsityön opetuksen tavoitteita. Alla olevasta taulukosta näet, mitä tavoitteita ja sisältöjä paja tukee.

Opetuksen tavoitteetTavoitteisiin liittyvät sisältöalueetLaaja-alainen osaaminen
Biologia  
T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys.S6L4, L7
T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta S2, S4, S6L7
Kemia  
T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta S2-4L3, L7
T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissäS2-4L6
Historia
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa S1-2, S5L1-4, L6-7
Kuvataide
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista S2-3L2-3, L6-7
T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan S2-3L2-3, L5-6
T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avullaS2-3L1-2, L4, L7
Käsityö
T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita S2-5L4, L6
T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa S6L3,L6
T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä S7L6
T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa S8L1, L4, L7

 

 

Monipuoliset monitahokkaat -paja

Tetraedrillä on 6 särmää, egyptiläisellä pyramidilla taas on 8. Onko mahdollista rakentaa sellainen kupera kappale, jolla on täsmälleen 7 särmää? Työpajassa etsitään vastauksia tällaisiin kysymyksiin. Oppilaat pääsevät itse rakentamanaan erilaisia monitahokkaita ja samalla tutustumaan niiden perusominaisuuksiin. Pajassa tutustutaan säännöllisiin monitahokkaisiin ja luokitellaan kaikki mahdolliset kolmiulotteiset monitahokkaat niiden ominaisuuksien mukaan. Lisäksi perehdytään moniulotteisten kappaleiden teemaan ja rakennetaan joidenkin neliulotteisten kappaleiden kolmiulotteinen ”luuranko”.

Monitahokkaiden teema on sinänsä kiehtova, mutta näillä kappaleilla on myös vakava käytännön merkitys. Nimittäin niiden ominaisuuksia käytetään hyväksi erilaisten optimointitehtävien ratkaisemisessa. Työpajassa tutustutaan optimointiteorian perustehtäviin ja päätöksenteon matemaattisiin menetelmiin sekä pohditaan yhtälöryhmien ja monitahokkaiden yhteyksiä.

Työpajassa tutustumme myös aiheeseen liittyviin legendaarisiin tarinoihin matematiikan historiasta.

Maksimiosallistujamäärä 40 oppilasta.

Matikkapajoja voidaan syksyllä 2023 järjestää tiistaiaamupäivisin ja torstai-iltapäivisin.


Yhteys opetussuunnitelmaan

Opetussuunnitelmassa vierailu tukee seuraavia matematiikan tavoitteita ja sisältöjä.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen 
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan oppijanaS3-5L1
T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessäS3-5L1
T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskunnassaS3-4L7
T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen. Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamistaS4L5
T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiäS5L1

 

 

Tutkitaan tiheyttä! -paja

Tutkitaan tiheyttä! -työpajassa oppilaat pohtivat tiheyden käsitettä kellumiseen liittyvien tutkimusten avulla. Pajassa myös mietitään eri tiheyksisien nesteiden käyttäytymistä suhteessa toisiinsa. Työpajan aikana opetellaan muun muassa tutkimuksen tekemisen vaiheita, kuten hypoteesien muodostamista ja virhelähteiden arviointia, sekä laboratoriotyöskentelyn taitoja kuten punnitsemista, tulosten taulukointia ja pipetointia. Oppilaat täyttävät työpajan aikana tehtävävihkoa.

Maksimiosallistujamäärä 25 oppilasta. 

Tutkitaan tiheyttä! -pajaa voidaan ennen syyslomaa pitää maanantai- ja keskiviikkoaamuisin ja tiistai-iltapäivisin. Syysloman jälkeen pajaa voidaan pitää keskiviikkoiltapäivisin ja torstaiaamupäivisin, sekä marras-joulukuun vaihteessa myös muihin aikoihin – katso tarkat ajat kalenterista.


Yhteys opetussuunnitelmaan

Työpaja tukee vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 7-9 fysiikan sekä sen ja kemian yhteisten tavoitteiden toteutumista edesauttamalla luonnon ilmiöiden ymmärtämistä ja niiden selittämistä omista tutkimuksista saatavan tiedon avulla. Työpajassa oppilaita kannustetaan myös ongelmanratkaisuun tutkimustehtävien avulla. Työpaja herättää oppilaissa mielenkiintoa eri tieteenaloja kohtaan ja edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tarjoamalla oppilaille mahdollisuuden tutustua näihin tieteenaloihin sekä niihin liittyviin oppimispolkuihin.

Työpaja tukee erityisesti seuraavia vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman fysiikan (ja kemian) opetuksen tavoitteita ja niihin liittyviä sisältöalueita ja laaja-alaista osaamista:

Opetuksen tavoitteetTavoitteisiin liittyvät sisältöalueetLaaja-alainen osaaminen
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluunS1-6L1
T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassaS1-6L6-7
T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksiS1-6L1, L7
T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisestiS1-6L2, L5
T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia S1-6L2, L5
T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä S1-6L1
T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä S1-6L1

 

 

Työpajojen varaus

Alla olevasta kalenterista pystyt varaamaan omalle ryhmällesi pajan yliopistolla. Valitse ensin luokkasi koko, minkä jälkeen kalenteri näyttää sinulle ne varattvissa olevat ajat ja pajat, jotka tämän kokoiselle ryhmälle voi varata. Kalenterista löytyvät kaikki pajat alakoulusta lukioon. Kalenterin kautta voit tehdä varauksia minimissään kolmen viikon päästä oleville päiville. Mikäli haluaisit pajan alle kolmen viikon päähän, laita viestiä Matleenalle (hemtuo@utu.fi), loka-joulukuussa 2023 Reetalle (reetta.j.kyynarainen@utu.fi).  Emme kuitenkaan voi luvata, että muutoin viikottain varattavissa olevat ajat ovat edelleen vapaina sekä vetäjien että labran kalentereissa alle kolmen viikon päästä oleville päiville.

Jotta mahdollisimman moni koulu pääsisi osallistumaan maksuttomiin pajoihin, syyskuun loppuun saakka otamme vastaan vain kolme varausta koulua kohti. Pajat voivat olla mihin aikaan syksystä tahansa – olennaista on varaamisen ajankohta. Lokakuusta alkaen mahdolliset vapaat paja-ajat ovat kenen tahansa varattavissa. Järjestelmä ei ilmoita automaattisesti, onko koulustasi jo varattu kolme pajaa. Mikäli teiltä varataan neljäs paja ennen syyskuun loppua, laitamme viimSyksyn maksuttomat pajat ovat nyt täynnä! Mikäli haluat syksylle maksullisen pajan, olethan yhteydessä sähköpostitse.eisen varauksen tehneelle varauksen jälkeen viestiä, että varausta ei voida vielä tehdä.

Jotta paja-ajoissa olisi hieman valinnanvaraa, vapaita aikoja on kalenterissa enemmän kuin pajoja voidaan todellisuudessa vetää. Poistamme kalenterin tältä sivulta siinä vaiheessa, kun pajoja on varattu syksyksi yhteensä 35. Jo varatut pajat näet aivan sivun alareunassa olevasta kalenterista.

Mikäli kalenteri ei näy tässä, ongelma voi olla evästeissä: kokeile avata sivu toisella selaimella ja/tai toisella laitteella, ja hyväksy kaikki evästeet. Tällöin kalenterin pitäisi tulla näkyviin.

Syksyn maksuttomat pajat ovat nyt täynnä! Mikäli haluat syksylle maksullisen pajan, olethan yhteydessä sähköpostitse.

Kalenteri, josta näet jo sopimamme pajat

Alla olevasta kalenterista näet jo varattujen työpajojen ajankohdat ja mitä pajoja on varattu. Tämä ei siis ole varauskalenteri, vaan vahvistettujen, varattujen pajojen kalenteri