Maksuttomat materiaalit

Lounais-Suomen LUMA-keskus tarjoaa kolme valmista ja helposti muokattavaa  Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuutta, jotka on suunniteltu yhdessä opettajien kanssa. Kokonaisuudet sopivat kaikille luokka-asteille ja ovat helposti muokattavissa opettajan ja oppilaiden tarpeiden mukaiseksi. Tarjoamme työmenetelmien ja materiaalin lisäksi myös laitteet maksutta kokonaisuuksien suorittamista varten. Näitä kokonaisuuksia opettajat voivat hyödyntää maastopainotteisessa luonnontutkimuksen opetuksessa.

Oppilas metsässä tietokoneeseen kytketyn maastomikroskoopin kanssa.

Metsästä mikroskoopille! Kuva: Helen Cooper

På svenska


Mobiililaboratorio-kokonaisuudet

Lähes kaikki kokonaisuudet tarjoavat valmiin materiaalin yläkouluun. Metsästä mikroskoopille! tarjoaa valmiin materiaalin myös alakouluun ja kaikki kokonaisuudet sopivat sovellettuna alakouluun ja lukioon. Materiaalit löytyvät sekä suomeksi että ruotsiksi. Elektroforeesilaitteisto on suunnattu pääasiassa lukioiden käyttöön.

Metsästä mikroskoopille!

Metsästä mikroskoopille! tarjoaa verkkomateriaalin opettajille ja oppilaille sekä erilaisia maastomikroskooppeja, joita voi käyttää opetuksessa. Kokonaisuudessa oppilaat tarkastelevat luonnon monimuotoisuutta omin aistein ja kuvantamislaitteiden avulla. Yläkoulun opetukseen sopivassa paketissa maastotutkimuksen ja mikroskooppien avulla laajennetaan oppilaiden tietoa kasvien ja selkärangattomien rakenteista ja lajien välisistä eroista sekä liitetään opittu osaksi digitaalista eliökokoelmaa. Alakouluun sopivissa paketeissa tutustutaan vastaavasti kasvien ja selkärangattomien lajien rakenne-eroihin, mutta taso on helpompi. Samalla opitaan säänmukaista pukeutumista ja turvallista liikkumista. Varaukset ja lisäkysymykset voi lähettää Olli Linnulle (otmlin@utu.fi)

Metsästä mikroskoopille! -materiaaliin

Vesimittaukset (entinen mobiluma)

Vesimittauksetkokonaisuudessa oppilaat tutkivat lähiympäristön vesistöjä mittaamalla vedenlaadusta kertovia mittaussuureita ja tekemällä havaintoja alueesta. Mittaustuloksista tuotetaan paikkatietoa, jota tarkastellaan yhdessä muiden aluetta kuvaavien paikkatietoaineistojen kanssa ja pyritään ymmärtämään veden laatuun vaikuttavia alueellisia syysuhteita. Tarjoamme lainaan valmiin mittasalkun, jolla voidaan määrittää muun muassa veden pH-, nitraatti- ja happipitoisuus sekä sameus. Laitteiston lainaamisen lisäksi koulutamme myös laitteiston käyttöön ja kokonaisuuden vetämiseen. Varaukset ja lisäkysymykset voi lähettää Olli Linnulle (otmlin@utu.fi)

Vesimittaukset -materiaaliin

Mitattu minä!

Mitattu minä on yläkouluun suunnattu ihmisen ominaisuuksia mittaava kokonaisuus, jossa yhdistetään biologiaa, terveystietoa ja fysiikkaa. Mittaamalla fysikaalisia suureita – kuten voimaa, äänentaajuutta ja painetta – voidaan kertoa paljon ihmisen terveydestä sekä perimän ja harrastusten vaikutuksesta ihmiskehoon. Oppilaat pääsevät mittaamaan itseltään äänenkorkeutta ja pohtimaan miten äänteet muodostuvat suussa ja miksi toisten ihmisten puhe kuulostaa erilaiselta. Mikä on ihmiskeuhkojen tilavuus ja miten se vaikuttaa arkielämään ja liikuntaan. He saavat myös testata omaa puristus- ja hyppyvoimaansa. Näin he pääsevät tutustumaan lihasten toimintaan ja ihmiskehon koordinaatioon. Varaukset ja lisäkysymykset voi lähettää Olli Linnulle (otmlin@utu.fi)

Mitattu minä-materiaaliin

Mitä sitten? Huolehdi ympäristöstäsi -kokonaisuus

Lisäksi täältä löydät Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden, jonka teemana on ihmisen vaikutus ympäristöön. Kokonaisuus sisältää useita eri teemoja, joissa painottuvat ekososiaalisen sivistyksen näkökulmat: yksilön vapaudet ja vastuut. Materiaalissa on valmiit kokonaisuudet ja materiialit.

Huolehdi ympäristöstäsi -materiaaliin

Elektroforeesilaitteisto

Anna oppilaillesi mahdollisuus kokeilla DNA:n erittelyä oikeilla välineillä ja menetelmillä.

Geelielektroforeesia käytetään makromolekyylien, niiden palojen tai muiden varautuneiden molekyylien erotteluun koon tai varauksen perusteella. Geelin läpi johdettava sähkövirta vetää molekyylyejä mukanaan, pienimpiä tai vahvimmin varautuneita nopeiten. Tämän jälkeen on mahdollista tarkastella, kuinka pitkälle missäkin näytteessä olleet molekyylit liikkuvat ja vetää tämän perusteella johtopäätöksiä.

Tämä laitteisto on tarkoitettu etenkin lukion biologian ryhmille. Erityisen hyvin se sopii BI6:n sisältöihin ja tavoitteisiin.

elektroforeesi -materiaaliin

Voit katsoa tästä kalenterista vapaat ajat ja tiedustella laitteita
sähköpostilla osoitteesta otmlin@utu.fi