Polar Star

Opettaja, lähde luokkasi kanssa pilotoimaan syksyllä 2021 uusia STEAM-työpaketteja! Kutsu mukaan eri aineiden opettajia ja tulkaa mukaan yhdessä tai innosta projektiin koko koulu!

Mitä: Polar Star -työpaketit yhdistävät viimeisimmän tieteellisen tutkimuksen sekä STEAM-opetuksen pedagogiikan. Työpakettien aiheina ovat tähtitiede ja arktinen tutkimus, jotka yhdistävät itsessään monipuolisesti STEAM-aineita ja tarjoavat monipuolisia aktiviteettimahdollisuuksia. Hankeeseen mukaan lähtevät kouluryhmät voivat suorittaa työpaketteja luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen tukemiseksi, ja monipuolistamiseksi. Oppimispakettien pilotointi tapahtuu syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Opettajille järjestetään myös ilmaista STEAM-koulutusta. Hankkeessa on mukana 7 EU-maata ja kaikki pilotoivat samoja oppimiskokonaisuuksia.

Kenelle: Hanke sopii parhaiten 5.-9. luokille. Osallistuminen on maksutonta! Oppilaille jaettava materiaali käännetään suomeksi ja opettajien materiaali on pääsääntöisesti englannin kielistä.

Milloin: Nyt. Työpakettien pilotointi alkaa syksyllä 2021 ja opettajille pilotoinnin avuksi suunnattu koulutus järjestetään 1.11. Osa pilotoinneista tehdään myös vuoden 2022 aikana. Hanke päättyy syksyllä 2022.

Hankkeen koordinaattorina toimii Pasi Nurmi, jolle voi lähettää tiedustelut ja kysymykset: pasnurmi@utu.fi

ILMOITTAUDU MUKAAN TÄÄLTÄ! MUKAAN VOI TULLA YKSI LUOKKA TAI VAIKKA KOKO KOULU!

Alla on lyhyt esittely hankkeesta. Pääset tutustumaan hankkeeseen syvällisemmin myös Polar Star:in sivuilla klikkaamalla tätä!

POLAR STAR, STEAM-koulutusiltapäivä opettajille 1.11 klo 13-16

Missä: Turun yliopisto, Aurum B529 tai etänä https://utu.zoom.us/j/62851442902 (ilmoittaudu myös, jos osallistut etänä)

ILMOITTAUDU TÄÄLLÄ.

Kenelle: STEAM-opetukseen ja Polar Star -metodologiaan ja -aktiviteetteihin perehdyttävä koulutus on suunnattu projektissa mukana oleville ja siitä kiinnostuneille opettajille. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä projektiin sitoutumista!

Mitä: Koulutuksen tarkoituksena on paitsi tutustuttaa matodologiaan ja sen pohjalta luotuihin valmiisiin aktiviteetteihin, myös antaa valmiuksia metodologian ja/tai aktiviteettien toteuttamiseen ja soveltamiseen omassa luokassa. Koulutuksessa käydään myös läpi, mitä projektiin osallistuminen vaatii metodologian tai aktiviteettien toteuttamisen lisäksi. Koulutus on ilmainen ja siihen voi osallistua paikan päällä Turun yliopistolla tai etänä.

Koulutus alkaa yhteisellä kahvihetkellä, ja lopussa on ilmainen ruokailumahdollisuus paikalla olijoille. Koulutukseen liittyviä kysymyksiä voi laittaa Matleena Tuomistolle (hemtuo@utu.fi) tai Pasi Nurmelle (pasnurmi@utu.fi).

POLAR STAR lyhyesti

POLAR STAR:in tavoitteena on yhdistää uusin oppimispedagogia ja nykytiede mielenkiintoisten aktiviteettien kautta, jotka auttavat opettajia lisäämään STEAM-opetusta luokassaan. Samalla hankkeessa keskitytään oppilaiden keskeisten taitojen ja osaamisen kehittämiseen, sekä syventämään oppilaiden tietämystä tieteen perusperiaatteista. POLAR STAR pyrkii lisäämään oppilaiden arvostusta tiedettä ja teknologiaa kohtaan, ja korostaa niiden roolia tämän päivän yhteiskunnassa.

POLAR STAR:in lähestymistapa oppimiseen: Keskiössä ovat ’Tiede kokonaisuutena’ ja yksilöllinen, opiskelijakeskeinen oppiminen. Hankkeessa yhdistetään innovatiiviset oppimistekniikat, kuten tutkiva oppiminen (inquiry learning) ja suunnitteluajattelu (design thinking), sekä eri opetusvälineet yhdeksi erottamattomaksi metodologiaksi. Näiden menetelmien avulla opettajat voivat siirtyä opettamisessa kohti opiskelijakeskeistä oppimista. Uusien toimintatapojen kautta opettajat voivat lisätä monitieteistä oppimista ja poikkitieteellisiä menetelmiä omaan opetukseensa. Tavoitteena on ylittää opetussuunnitelmien perinteiset toimintatavat ja antaa opettajille ja opiskelijoille mahdollisuus luoda yhteyksiä eri tieteenalojen välille ja löytää taustalla olevat yhteydet eri ilmiöiden välillä.

POLAR STAR -aktiviteetit: POLAR STAR tuo nykytiedettä opetukseen keskittymällä kahteen keskeiseen tutkimusalueeseen: arktiseen tutkimukseen ja avaruustutkimukseen. Vaikka molemmat tutkimusalat ovat vaikuttaneet paljon tieteen etenemiseen ja liittyvät suoraan jokapäiväiseen elämäämme ja yhteiskunnan kehitykseen, niitä ei yleensä nähdä tieteenaloina, joilla on todellista vaikutusta elämäämme, ja ne jäävät usein opetussuunnitelmien ulkopuolelle. Molemmat ovat kuitenkin luonteeltaan poikkitieteellisiä ja kiehtovat opiskelijoita sukupuolesta riippumatta. Siksi nämä ovat hyviä tiedealoja myös sellaisten tieteiden opettamiselle, joita pidetään hyvin usein vähemmän houkuttelevina. Näiden aineiden kautta voidaan nostaa esille sellaisia tutkimusaloja, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten tarpeiden kannalta merkityksettömiltä, mutta vaikuttavat itse asiassa suuresti omaan elämäämme.

Miksi puhua oppitunneilla tähtitieteestä ja arktisesta tutkimuksesta?

Tähtitiede ja avaruustutkimus ovat aina olleet jännittäviä ja mieltä kiehtovia aiheita niin nuorille kuin vanhemmillekin opiskelijoille. Tähtitieteilijöiden löytämät eksoottiset avaruuden kohteet, maailmankaikkeuden valtavuus ja loputon pyrkimys selittää omaa paikkaamme universumissa ovat vain pieni osa niistä aiheista, joita voidaan käyttää opetuksen tukena. Niiden aiheuttama tieteellinen hämmennys voidaan muuntaa yksinkertaisiksi luokan toiminnoiksi, jotka voivat lisätä opiskelijoiden sitoutumista oppimiseen ja lisätä heidän uteliaisuuttaan, luovuuttaan ja mielikuvitusta. Itse asiassa, kuten monet tutkimukset osoittavat, eri tutkimusaiheet, kuten Maan ulkopuolisen elämän etsiminen ja maailmankaikkeuden alkuperä, ovat hyvin suosittuja sukupuolesta riippumatta.

Vaikka se ei välttämättä olekaan ilmeistä, niin avaruustutkimus liittyy arkeemme monin eri tavoin ja se on ala, joka ylittää eri tieteentieteenalat ja kulttuurit. Käytämme päivittäin monia avaruuden teknologiasta peräisin olevia sovelluksia (esimerkiksi GPS-navigointia), ja toisaalta eri satelliiteilla (kuten Copernicus) on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen kaltaisten maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemisessa. Tähtitaivas on ollut aina läsnä kaikissa kulttuureissa ympäri maailmaa erilaisissa rooleissa, kuten legendojen lähteenä ja navigointivälineenä. On hyvä muistaa, että olemme kaikki saman tähtitaivaan alla, ja siksi tähtitiede ja avaruustutkimus voivat olla keskeisessä asemassa maailmankansalaisuuden ajatuksen välittämisessä ja eri kulttuureista tulevien ihmisten yhdistämisessä. Se antaa ihmisille mahdollisuuden kommunikoida ja kertoa omista kulttuureistaan ja perinteistään.

POLAR STAR aktiviteeteissa eri maista ja kulttuuritaustoista tulevat oppilaat voivat jakaa ajatuksiaan avaruudesta ja tehdä yhteistyötä hyvin poikkitieteellisissä toiminnoissa, jotka kattavat laajan valikoiman eri STEAM-aiheita, mutta joihin tuodaan mukaan kulttuurisia ja sosiaalisia näkökulmia.

Myös Arktinen tutkimus kattaa useita eri aiheita ilmastonmuutoksesta säähän ja tiettyjen eläinten sukupuuttoon koko planeettamme historian aikana. Arktinen tiede on myös hyvin ainutlaatuinen tieteenala, joka kiehtoo oppilaita. Se on luonteeltaan hyvin poikkitieteellistä ja sen avulla voidaan nostaa esille useita käsitteitä ja ilmiöitä, joista oppilaiden kanssa on helppo keskustella. Siksi arktinen tutkimus sopii hyvin koulujen opetukseen ja sen avulla on helppo esitellä eri käsitteiden poikkitieteellisyyttä ja soveltaa ’Tiede kokonaisuutena’ -lähestymistapaa. Koska monet arktisen tutkimuksen aiheista liittyvät läheisesti ympäristökysymyksiin, niin myös tämä tieteenala voidaan liittää ihmiskuntaan ja jokapäiväiseen elämäämme.

POLAR STAR –aktiviteetit tuovat esille avaruustieteiden ja arktisen tutkimuksen merkittävän roolin esimerkiksi ilmastonmuutostutkimuksessa ja ympäristökysymyksissä. Tutkimusalat kattavat laajan valikoiman eri aiheita, jotka liittyvät maantieteeseen, luonnonvarojen käytön historiaan, yhteiskunta- ja valtiotieteisiin ja moneen muuhun tieteenalaan.