Polar Star

POLAR STAR on jo päättynyt Erasmus+-projekti. Sen tuottamat materiaalit ovat kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa kaikkien opettajien käytettävissä! POLAR STAR -työpaketit yhdistävät viimeisimmän tieteellisen tutkimuksen sekä STEAM-opetuksen pedagogiikan. Työpakettien aiheina ovat tähtitiede ja arktinen tutkimus, jotka yhdistävät itsessään monipuolisesti STEAM-aineita ja tarjoavat monipuolisia aktiviteettimahdollisuuksia. Hankkeessa tuotettiin myös kaksiosainen metodologia, jolla opettajt pystyvät suunnittelemaan kokonaisvaltaisempaa ja alojenvälisempää tieteiden opetusta kouluihin. Materiaalit sopivat parhaiten 5.-9. luokille ja lukioon.

Alla on lyhyt esittely hankkeesta. Pääset tutustumaan hankkeeseen syvällisemmin myös Polar Starin sivuilla klikkaamalla tätä!

POLAR STAR lyhyesti

POLAR STARin tavoitteena oli yhdistää uusin oppimispedagogia ja nykytiede mielenkiintoisten aktiviteettien kautta, jotka auttavat opettajia lisäämään STEAM-opetusta luokassaan. Samalla hankkeessa keskityttiin oppilaiden keskeisten taitojen ja osaamisen kehittämiseen sekä syventämään oppilaiden tietämystä tieteen perusperiaatteista. POLAR STAR pyrki lisäämään oppilaiden arvostusta tiedettä ja teknologiaa kohtaan, ja korostaa niiden roolia tämän päivän yhteiskunnassa.

POLAR STARin lähestymistapa oppimiseen: Keskiössä ovat ’Tiede kokonaisuutena’ ja yksilöllinen, opiskelijakeskeinen oppiminen. Materiaaleissa yhdistetään innovatiiviset oppimistekniikat, kuten tutkiva oppiminen (inquiry learning) ja suunnitteluajattelu (design thinking), sekä eri opetusvälineet yhdeksi erottamattomaksi metodologiaksi. Näiden menetelmien avulla opettajat voivat siirtyä opettamisessa kohti opiskelijakeskeistä oppimista. Uusien toimintatapojen kautta opettajat voivat lisätä monitieteistä oppimista ja poikkitieteellisiä menetelmiä omaan opetukseensa. Tavoitteena on ylittää opetussuunnitelmien perinteiset toimintatavat ja antaa opettajille ja opiskelijoille mahdollisuus luoda yhteyksiä eri tieteenalojen välille ja löytää taustalla olevat yhteydet eri ilmiöiden välillä.

POLAR STAR -aktiviteetit: POLAR STAR tuo nykytiedettä opetukseen, keskittyen kahteen keskeiseen tutkimusalueeseen: arktiseen tutkimukseen ja avaruustutkimukseen. Vaikka molemmat tutkimusalat ovat vaikuttaneet paljon tieteen etenemiseen ja liittyvät suoraan jokapäiväiseen elämäämme ja yhteiskunnan kehitykseen, niitä ei yleensä nähdä tieteenaloina, joilla on todellista vaikutusta elämäämme, ja ne jäävät usein opetussuunnitelmien ulkopuolelle. Molemmat ovat kuitenkin luonteeltaan poikkitieteellisiä ja kiehtovat opiskelijoita sukupuolesta riippumatta. Siksi nämä ovat hyviä tiedealoja myös sellaisten tieteiden opettamiselle, joita pidetään hyvin usein vähemmän houkuttelevina. Näiden aineiden kautta voidaan nostaa esille sellaisia tutkimusaloja, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten tarpeiden kannalta merkityksettömiltä, mutta vaikuttavat itse asiassa suuresti omaan elämäämme.

Miksi puhua oppitunneilla tähtitieteestä ja arktisesta tutkimuksesta?

Tähtitiede ja avaruustutkimus ovat aina olleet jännittäviä ja mieltä kiehtovia aiheita niin nuorille kuin vanhemmillekin opiskelijoille. Tähtitieteilijöiden löytämät eksoottiset avaruuden kohteet, maailmankaikkeuden valtavuus ja loputon pyrkimys selittää omaa paikkaamme universumissa ovat vain pieni osa niistä aiheista, joita voidaan käyttää opetuksen tukena. Niiden aiheuttama tieteellinen hämmennys voidaan muuntaa yksinkertaisiksi luokan toiminnoiksi, jotka voivat lisätä opiskelijoiden sitoutumista oppimiseen ja lisätä heidän uteliaisuuttaan, luovuuttaan ja mielikuvitusta. Itse asiassa, kuten monet tutkimukset osoittavat, eri tutkimusaiheet, kuten Maan ulkopuolisen elämän etsiminen ja maailmankaikkeuden alkuperä, ovat hyvin suosittuja sukupuolesta riippumatta.

Vaikka se ei välttämättä olekaan ilmeistä, niin avaruustutkimus liittyy arkeemme monin eri tavoin ja se on ala, joka ylittää eri tieteentieteenalat ja kulttuurit. Käytämme päivittäin monia avaruuden teknologiasta peräisin olevia sovelluksia (esimerkiksi GPS-navigointia), ja toisaalta eri satelliiteilla (kuten Copernicus) on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen kaltaisten maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemisessa. Tähtitaivas on ollut aina läsnä kaikissa kulttuureissa ympäri maailmaa erilaisissa rooleissa, kuten legendojen lähteenä ja navigointivälineenä. On hyvä muistaa, että olemme kaikki saman tähtitaivaan alla, ja siksi tähtitiede ja avaruustutkimus voivat olla keskeisessä asemassa maailmankansalaisuuden ajatuksen välittämisessä ja eri kulttuureista tulevien ihmisten yhdistämisessä. Se antaa ihmisille mahdollisuuden kommunikoida ja kertoa omista kulttuureistaan ja perinteistään.

POLAR STAR -aktiviteeteissa eri maista ja kulttuuritaustoista tulevat oppilaat voivat jakaa ajatuksiaan avaruudesta ja tehdä yhteistyötä hyvin poikkitieteellisissä toiminnoissa, jotka kattavat laajan valikoiman eri STEAM-aiheita, mutta joihin tuodaan mukaan kulttuurisia ja sosiaalisia näkökulmia.

Myös Arktinen tutkimus kattaa useita eri aiheita ilmastonmuutoksesta säähän ja tiettyjen eläinten sukupuuttoon koko planeettamme historian aikana. Arktinen tiede on myös hyvin ainutlaatuinen tieteenala, joka kiehtoo oppilaita. Se on luonteeltaan hyvin poikkitieteellistä ja sen avulla voidaan nostaa esille useita käsitteitä ja ilmiöitä, joista oppilaiden kanssa on helppo keskustella. Siksi arktinen tutkimus sopii hyvin koulujen opetukseen ja sen avulla on helppo esitellä eri käsitteiden poikkitieteellisyyttä ja soveltaa ’Tiede kokonaisuutena’ -lähestymistapaa. Koska monet arktisen tutkimuksen aiheista liittyvät läheisesti ympäristökysymyksiin, niin myös tämä tieteenala voidaan liittää ihmiskuntaan ja jokapäiväiseen elämäämme.

POLAR STAR -aktiviteetit tuovat esille avaruustieteiden ja arktisen tutkimuksen merkittävän roolin esimerkiksi ilmastonmuutostutkimuksessa ja ympäristökysymyksissä. Tutkimusalat kattavat laajan valikoiman eri aiheita, jotka liittyvät maantieteeseen, luonnonvarojen käytön historiaan, yhteiskunta- ja valtiotieteisiin ja moneen muuhun tieteenalaan.

POLAR STARin yhteys opetussuunnitelmaan

POLAR STAR sopii hyvin yhteen suomalaisen opetussuunnitelman kanssa. Metodologiat tukevat oppimisen oppimista, yhteyksien löytämistä, kokonaisuuksien hallintaa, ongelmanratkaisua ja monitieteistä ajattelua. Nämä ovat samoja asioita, jotka korostuvat laaja-alaisessa osaamisessa läpi opetussuunnitelman. Aivan kaikkia osioita laaja-alaisesta osaamistavoitteista POALR STAR ei kata, mutta se tukee niistä monen toteutumista. Osa valmiista aktiviteeteista myös tukee teemojensa avulla joitain laaja-alaisen osaamisen alueita, ja sopivat yhteen joidenkin oppiaineiden sisältöjen kanssa. Metodologian pohjalta voi helposti rakentaa omia aktiviteetteja ja tuntisuunnitelmia, jotka tukevat mitä tahansa tiedeaineen opetuksen tavoitteita ja sisältöjä.

Alta näet, miten POLAR STAR tukee olennaisia laaja-alaisen osaamisen osioita. Jos haluat nähdä myös opetussuunnitelmasta suoraan otetut, POLAR STAR liittyvät osat jokaisesta laaja-alaisen oppimisen osiosta, katso tämä pdf.

Peruskoulu

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Tämä kokonaisuudessaan kuvastaa erittäin hyvin sitä, mitä Polar Starissa yritetään tehdä. Polar Starin metodologiat sopivat siis erinomaisesti tukemaan juuri tämän osion toteutumista.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Teknologia on yksi STEAMin kirjaimista, ja sitä kannustetaan käyttämään tieteen, taiteen ja tekniikan aktiviteeteissa aina, kun se on mahdollista. Esimerkiksi aurinkokunnan tähtitiede -aktiviteetissa nimen omaan tehdään taidetta avaruusmönkijöiden ja -luontainten ottamien kuvien pohjalta tähän soveltuvan teknologian avulla. Tieteen ja tekniikan aktiviteetteihin kuuluu olennaisena osana alkupuolella käsiteltävään ongelmaan liittyvän jo olemassaolevan tiedon etsintä ja lopussa omista löydöistä viestiminen, jota kannustetaan tekemään soveltuvan teknologian ja taiteen kautta.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Polar Starin metodologioissa ongelmanratkaisutaidot, yhteistö ja yhdessä projektien suunnittelu ovat keskiössä. Tieteeseen ja tekniikkaan painottuvissa STEAM-versiosisa korostetaan sitä, että omia tuloksia arvioidaan lopussa, mietitään, mitä voitaisiin tehdä paremmin (esim. miten tutkimusasetelmaa voisi muuttaa tai mallin materiaaleja vaihtaa niin, että se toimii paremmin), mitä jäi vielä selviämättä, ja mahdollisesti käytettävän ajan puitteissa kokeilla uudestaan. Tämä toimii samoin kuin oikeiden tutkijoiden ja insinöörien työ: se vaatii aikaa, pitkäjänteistä työskentelyä, parannuksia ja useita kokeiluja, ennen kun lopullinen vastaus on löydetty.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Tämä tulee esiin etenkin tekniikan STEAMissa, jossa lähtökohtana on jokin itseä, omaa koulua, luokkaa tai yhteisöä koskettava ongelma, joka kaipaa ratkaisua. Tätä ratkaisua lähdetään sitten yhdessä kehittämään. Lisäksi varsinkin napapaketin aktiviteetit keskittyvät ymmärtämään maailmanlaajuisia ongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja sen kiihtymistä tai muoviroskan määrää merissä. Näihin etsitään myös yhdessä ratkaisuja.

Lukio

Monitieteinen ja luova osaaminen

Polar Starissa moniteiteisyys ja tieteidenvälisyys on pohja-ajatuksena. Tietoa tuotetaan itse ja mietitään, mitä saatu tieto oikeasti kertoo ja mitä se ei kerro. Oikeista (eli usein monimutkaisista) tarpeista kumpuava ongelmanratkaisu on myös olennaisessa osassa aktiviteetteja ja metodologiaa. Ratkaisuja näihin ongelmiin pyritään löytämään ottaen huomioon mahdollisimman moni ratkaisuun ja ongelmaan vaikuttava näkökulma. Tiedon ja ratkaisujen vahvuudet ja rajoitteet tunnistetaan.

Yhteiskunnallinen osaaminen

Yhdessä ratkottavien ongelmien on tarkoitus olla oikean maailman ongelmia, sellaisia, jotka vaikuttavat heihin itseensä, koulunsa tai yhteisöönsä. Tällaisiin ongelmiin ratkaisujen etsiminen ja löytäminen voi kannustaa aktiiviseen osallistumiseen yhteisöissä ja näyttää oppilaille, että heidän työllään voi olla parantava vaikutus omaan ja muiden yhteisön jäsenten elämään.

Eettisyys ja ympäristöosaaminen

Tätä näkyy erityisesti napapaketin aktiviteeteissa puhuttaessa muovista, ikiroudasta ja arktisesta vahvistumisesta. Metodologioiden puitteissa voi toki käsitellä monia muitakin tämän teeman alle sopivia aiheita.

Globaali- ja kulttuuriosaaminen

Globaalius näkyy käsiteltäessä maailmanlaajuisia ongelmia, kuten muovin leviämistä ja arktisilla alueilla tapahtuvien muutosten vaikutusta koko maapalloon.