Erikoistuvien johtamisopinnot

Kaikille Turun yliopistoon erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen ilmoittautuneille ja valituille kuuluu koulutukseen kymmenen opintopisteen (10 op) laajuiset johtamisopinnot, joihin on sisällytettävä:

 • teoreettisia kurssimuotoisia opintoja (4–6 op)
 • johtamisprojekti (2–4 op)
 • johtamisportfolio (2 op)

Erikoistumiskoulutukseen kuuluvat johtamisopinnot voi suorittaa milloin tahansa opinto-oikeuden saamisen jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (56/2015, muutettu 55/2020) määrittelee erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen yhdeksi tavoitteeksi antaa valmiudet terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin työyhteisössä. Johtamisopintojen suorittamisen jälkeen erikoistuvalla on perusvalmiudet itsensä ja moniammatillisen tiimin johtamiseen sekä oman erikoisalansa ja työyhteisönsä toiminnan kehittämiseen.

Johtamisopintojen tavoitteet (laaketieteelliset.fi) >>

Erikoistumiseen kuuluvat 10 op johtamisopinnot

Teoreettiset opinnot

Kaikille erikoislääkärikoulutukseen ilmoittautuneille koulutukseen kuuluu pakollisena kymmenen opintopisteen (10 op) laajuiset johtamisopinnot, joihin on sisällytettävä teoreettisia kurssimuotoisia opintoja 4-6 opintopistettä. ​​Teoreettisiin opintoihin erikoistuva valitsee Medimerc-johtamiskoulutuksen tarjonnasta itselleen parhaiten soveltuvat kurssit mahdollisimman monipuolisesti.

Vain erikoistumiskoulutukseen kuuluvat kurssit (korkeintaan 3 kpl) ovat Turun yliopiston erikoistuvalle maksuttomia. Mikäli erikoistuva ilmoittautuu ja osallistuu useammalle kurssille, laskutetaan ylimääräisistä kursseista normaali maksu. Muun kuin Turun yliopiston erikoistuva maksaa kaikista kursseista normaalin maksun (300 euroa + alv).

Medimerc -kurssit ovat pääsääntöisesti kahden opintopisteen laajuisia. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelua, minkä vuoksi kursseihin sisältyy aina kontaktiopetuksen lisäksi kirjallisia ennakko-, väli- tai/ja lopputehtäviä. Kurssit tulee suorittaa kokonaisuudessaan, osittaisia suoritteita ei hyväksytä. Hyväksyttävä suorittaminen edellyttää sekä aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, että annettavien tehtävien tai tentin suorittamista annetussa määräajassa.

Medimerc-kurssitarjonnasta on laadittu alustava runko kahdelle lukuvuodelle: kurssitarjonnan kahden vuoden runko

Erikoistuvat ilmoittautuvat Medimerc-kursseille Pepin kautta:  https://student.peppi.utu.fi

Johtamisprojekti

Johtamisprojektin (2 – 4 op) tavoitteena on saada käytännön harjoitusta omaa työyhteisöä hyödyntävän, johtamiseen tai kehittämiseen liittyvän projektin suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa. Puhtaasti kliinisiä projekteja ei hyväksytä.

Erikoistuva sopii ohjaajansa kanssa omaa työyhteisöä hyödyttävästä hallinnollisesta projektista kuten esimerkiksi jonkin prosessin selkiyttämisestä tai toimintatavan pilotoinnista. Projekti voi olla erikoistuvaa varten suunniteltu työ tai osa isompaa hanketta.

Johtamisprojektin valmistuttua erikoistuva laatii projektistaan esseemuotoisen, väliotsikoidun, kirjallisen raportin, joka varustetaan kansilehdellä ja sisällysluettelolla. Raportti on kuvaus tehdystä projektityöstä.

 • Raportti jaotellaan kappaleisiin (Johdanto, Aineisto ja menetelmät, Tulososa sekä Pohdinta / johtopäätökset).
 • Johdannossa perustellaan, miksi aihe valittiin, mihin ongelmaan etsittiin ratkaisua ja mikä oli työn tavoite.
 • Aineisto ja menetelmät -osiossa kuvataan, miten työ tehtiin ja mitä mahdollisia aineistoja ja lähteitä käytettiin. Miten projekti eteni? Pysyttiinkö aikataulussa? Mikäli projektissa on ollut mukana useampia henkilöitä, tuothan samalla ilmi mikä oli oma osuutesi hankkeessa ja mistä muut vastasivat.
 • Tulososassa kuvataan päätulokset ja mahdolliset sivuhuomiot. Löydettiinkö ongelmaan ratkaisu? Oliko tuloksissa jotain yllättävää?
 • Pohdinta on projektiraportin laajin osio, jossa on tarkoitus tulkita löydökset ja arvioida tulosten merkitystä. Mikä merkitys tällä työllä oli työyhteisöllesi? Mihin projekti johti? Voidaanko tuloksia hyödyntää jatkossa? Mitä tuloksista voidaan päätellä? Mitä projekti opetti sinulle? Onnistuiko kehitystyö? Olisiko kehitystä hyvä jatkaa tulevaisuudessa, ja jos, niin miten?
 • Mahdolliset lainaukset on merkittävä selvästi.

Ohjaaja (erikoislääkäri, lähiesimies) vastaa johtamisprojektin hyväksymisestä ja arvioi työn laajuuden opintopisteinä (yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta). Medimerc-koulutuksen vastuuhenkilö päättää viime kädessä kirjallisten töiden laajuuden ja sisällön hyväksyttävyydestä, ja pyytää niihin tarvittaessa täydennyksiä.

Johtamisportfolio

Erikoistumiskoulutuksen pakollisiin johtamisopintoihin kuuluu yhtenä osana 2 opintopisteen laajuisen, esseemuotoisen, kansilehdellä, sisällysluettelolla ja väliotsikoilla varustetun johtamisportfolion laatiminen.

Portfolion laadinnassa tulee 1.1.2024 alkaen käyttää portfolion mallipohjaa, jonka löydät tästä sekä Lomakkeetsivulta​. Mallipohjaan on kirjattu yksityiskohtaisemmat ohjeet portfolion laatimisen tueksi. Mallipohjaa voi käyttää jo nyt apuna portfoliotyöskentelyssä.

Erikoistuva laatii johtamisportfolion itseään varten ja sen tarkoitus on auttaa pohtimaan omia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia, uhkia ja tulevaisuudensuunnitelmia. Johtamisportfolion tulee sisältää henkilökohtaista erikoislääkäriksi tai erikoishammaslääkäriksi kasvamisen pohdintaa, johtamisopintojen reflektointia ja itsearvioita. Siihen voi sisällyttää myös omaa taustaansa, CV:n, omaa johtamisfilosofiaansa, koosteita kursseilla opitusta, saatuja palautteita ja erikoistumisen yhteenvedon.

Johtamisportfolioon ei pidä kirjoittaa arkaluontoisia tietoja, kuten terveyttä, etnistä alkuperää, politiikkaa, uskonnollisia vakaumuksia tai seksuaalista käyttäytymistä koskevia tietoja ja sitä on laadittava vähintään yhden vuoden ajalta. Johtamisportfolion avulla ohjaaja voi varmistaa, että koulutus vahvistaa niitä johtamistaitojen osa-alueita, joita erikoistuva tulevassa työssään eniten tarvitsee.

Valmis johtamisportfolio toimitetaan ohjaajalle, joka päättää sen hyväksymisestä (sisältääkö henkilökohtaista johtajaksi kehittymisen reflektointia ja pohdintaa esseemuodossa). Medimerc- koulutuksen vastuuhenkilö päättää viime kädessä kirjallisten töiden laajuuden ja sisällön hyväksyttävyydestä, ja pyytää niihin tarvittaessa täydennyksiä.

Muuta johtamisopintoihin liittyvää

Johtamisopintojen tavoitteet

Sosiaali-ja terveysministeriön asetus (56/2015, muutettu 55/2020) erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta määrittelee yhdeksi koulutuksen tavoitteeksi antaa valmiudet terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin työyhteisössä.

Johtamisopinnoille on valtakunnallisesti määritelty yhteiset ydinopetusteemat ja koulutuksen rakenne. Opintojen aihealueita ovat henkilöstöjohtaminen, vuorovaikutus ja viestintä, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, toiminta ja juridiikka, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä sekä terveydenhuollon rahoitus. Kukin yliopisto ohjeistaa tarkemmat johtamisopintojen suoritusvaatimukset autonomisesti, valtakunnallisesti sovittujen tavoitteiden pohjalta.

Johtamisopintojen suorittamisen jälkeen erikoistuva:

 • omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja riittävät oman työn hallinnan taidot
 • omaa perusvalmiudet itsensä ja moniammatillisen tiimin johtamiseen
 • osaa toimia lähiesimiehenä ja alaisena
 • osaa toimia lääkäriasiantuntijana
 • osaa määritellä tehtäviinsä liittyvät juridiset vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
 • osaa kuvata palvelujärjestelmän eri osien tehtävät
 • osaa vertailla eri diagnostiikka- ja hoitomuotojen kustannuksia ja vaikuttavuutta
 • osaa kehittää oman erikoisalansa ja työyhteisönsä toimintaa
 • osaa vertailla eri toimintasektoreiden työskentelytapoja

Tavoitteet on kirjattu erikoistuvien valtakunnallisille verkkosivuille:

https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/johtamisopinnot

Kokonaisuusmerkinnän hakeminen

Suoritettuaan johtamisopinnot kokonaisuudessaan (teoreettiset kurssit, projektityö ja johtamisportfolio) erikoistuva vastaa johtamisopintojen palautekyselyyn tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/16B8C42B7EC8AA43

Palautekyselyyn vastaaminen on osa pakollisia johtamisopintoja 1.8.2023 alkaen.

Tämän jälkeen erikoistuva täyttää lomakkeen 10-op-johtamisopinnot_hakemus-erikoistumiskoulutukseen-hyvaksymisesta ja pyytää ohjaajaansa (ohjaajiensa, mikäli johtamisportfoliolla ja projektityöllä eri ohjaaja) täyttämään lomakkeesta kohdat projekti- ja portfoliotyöskentelyiden hyväksymisestä ja niiden laajuuden arvioinnista.

Sekä erikoistuva että ohjaaja allekirjoittavat hakemuslomakkeen ja erikoistuva toimittaa sen yhdessä johtamisportfolion ja johtamisprojektiraportin kanssa Medimercille. Allekirjoitetun hakemuksen sekä kopiot johtamisportfoliosta ja johtamisprojektin raportista voi toimittaa joko sähköpostitse tai postitse. Medimerc säilyttää nämä asiakirjat yliopiston säilytysaikapäätöksen mukaisesti 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen ne hävitetään tietoturvallisesti.

Työskentelemme osittain etänä, joten mikäli haluat tuoda dokumentit Medimercin toimistolle niin sovithan tapaamisesta etukäteen.

Sähköposti: medimerc(a)utu.fi
Käyntiosoite: Medisiina C, Kiinamyllynkatu 10, huone B120
Postiosoite: Medimerc, Medisiina C, Kiinamyllynkatu 10 C, 20520 Turku

Johtamisopintojen kurssisuoritteet on 1.8.2017 lähtien viety suoraan opintorekisteriin. Mikäli johtamisopintokokonaisuus sisältää ennen 1.8.2017 suoritettuja opintoja, viedään ne opintorekisteriin johtamisopintojen hyväksymistä haettaessa.

Erikoistumiskoulutukseen kuuluvien johtamisopintojen laajentaminen

Mikäli haluat laajentaa pakollista 10 opintopisteen (op) johtamisopintokokonaisuutta 30 op sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyydeksi, ole yhteydessä Medimercin toimistoon opintosuunnitelmaa laatiessasi. Erikoislääkärikoulutukseen kuuluvan 10 op kokonaisuuden voi sisällyttää laajempaan pätevyyteen. Täydentävän 20 op osalta koulutus on maksullista täydennyskoulutusta. Koulutukseen rekisteröidytään lomakkeella  Rekisteröityminen täydentävään johtamiskoulutukseen ja rekisteröitymisen yhteydessä laskutetaan kahden tuhannen euron ( 2 000 euroa + alv 24%) rekisteröitymismaksu. Lisäksi yksittäiset kurssit maksavat 300 euroa (+ alv 24%).

30 op johtamisen pätevyyteen tulee, erikoislääkärikoulutukseen suoritetut opinnot mukaan lukien, sisällyttää teoreettisia kurssimuotoisia opintoja yhteensä 10 – 20 op. Projektityöskentelyn laajuus johtamisen pätevyydessä on 5 – 15 op. Erikoislääkärikoulutukseen kuuluvaa projektityötä voi mahdollisuuksien mukaan laajentaa ja sisällyttää tähän kokonaisuuteen tai tehdä erillinen, laajempi projektityö. Johtamisportfoliolta tähän kokonaisuuteen vaadittava laajuus on 5 – 10 op. Erikoistumiskoulutukseen laadittua 2 op johtamisportfoliota voi täydentää laajemmaksi, koulutusta reflektoivaksi kokonaisuudeksi.

Johtamisopintojen hyväksilukeminen

Turun yliopistossa aiemmin suoritettu johtamisopintokokonaisuus:
Mikäli erikoistuva on aiempaan erikoistumiseen liittyen kertaalleen hyväksytysti suorittanut 10 op johtamisopinnot, ei niiden suorittamista vaadita uudelleen toisen alan erikoistumiskoulutukseen.

Toisessa yliopistossa suoritettu johtamisopintokokonaisuus:
Jos olet suorittanut erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluvan 10 opintopisteen johtamisopintokokonaisuuden muussa yliopistossa, ja olet siirtynyt erikoistumaan Turun yliopistoon, suorituksesi hyväksytään sellaisenaan korvaamaan pakolliset johtamisopinnot. Toimita tässä tapauksessa vapaamuotoinen hakemus ja alkuperäisen todistuksen kopio opintojen hyväksymiseksi johtamiskoulutuksen vastuuhenkilölle. Hyväksymisen jälkeen suoritus viedään opintorekisteriin osaksi erikoistumiskoulutustasi.

Suosittelemme, että johtamisopinnot suoritetaan kokonaisuutena yhdessä yliopistossa. Mikäli kuitenkin on tarve hakea hyväksi lukemista muussa yliopistossa tehdystä osasuorituksesta, ole yhteydessä koulutuksen vastuuhenkilöön. Osasuorituksien mahdollista korvaavuutta arvioidaan vertaamalla niiden opetussisältöä Turun yliopiston johtamiskoulutuksen kurssisisältöihin.

RUK:
Erikoistuvien johtamisopintojen valtakunnallisessa kokouksessa on syksyllä 2017 linjattu, että täyslaillistettuna lääkärinä suoritetusta RUK:sta voidaan erillisestä hakemuksesta hyväksi lukea 2 op teoreettisia opintoja.

Centrala anvisningar på svenska för ledarskapsstudier

Dessa svenskspråkiga instruktioner är till för att hjälpa de ST-läkare (läkare under specialistutbildning) som har en starkare språkförståelse inom svenska. Ledarskapsstudier och alla kurser genomförs dock på finska.

Teorikurser (4–6 sp)
Alla kurser hålls på finska.
Det är obligatoriskt att avlägga 2–3 kurser (vilket motsvarar 4–6 sp). Kurserna ska genomföras i sin helhet och de innefattar skriftliga uppgifter utöver kontaktundervisning. För att anses ha genomfört kursen på ett godkänt sätt krävs aktivt deltagande i undervisningen och slutförande av uppgifterna inom den angivna tidsgränsen.

Ledarskapsprojekt (2–4 sp)
Syftet med ledarskapsprojektet (2–4 sp) är att öva planering, genomförande och rapportering av ett projekt. Enbart kliniska projekt accepteras inte. ST-läkaren kommer överens med sin handledare om ett administrativt projekt som ska vara relaterat till ledning eller utveckling samt syftar till att gynna den egna arbetsplatsen. Detta projekt kan vara antingen ett pågående projekt eller ett separat arbete som planeras specifikt för ST-läkaren.

Efter att ha utfört projektet sammanställer ST-läkaren en skriftlig rapport som är en beskrivning av det utförda projektarbetet. Projektrapporten följer uppsatsformat och innehåller mellanrubriker, försättsblad och en innehållsförteckning. Om handledaren godkänner är det tillåtet att skriva projektrapporten på svenska.

 • Rapporten är indelad i kapitel (exempelvis Inledning, Material och metoder, Resultat och Reflektion). Eventuella citat ska markeras tydligt.
 • Inledningen förklarar varför ämnet valdes och vilket problem man sökte en lösning på.
 • Material- och metodavsnittet beskriver hur arbetet utfördes (material, källor).
 • Resultatsektionen beskriver de viktigaste resultaten.
 • Reflektion är det mest omfattande avsnittet i projektrapporten, där syftet är att tolka resultaten och utvärdera resultatens betydelse.

Handledaren (specialistläkare, närmaste handledare) godkänner ledarskapsprojektet och föreslår antalet studiepoäng (en studiepoäng motsvarar cirka 27 timmars arbete). Medimerc fattar det slutgiltiga beslutet om godkännande av arbetet och begär eventuella kompletteringar vid behov.

Ledarskapsportfölj (2 sp)
I ledarskapsstudier ingår en ledarskapsportfölj (2 sp) som följer uppsatsformat och ska innehålla mellanrubriker, försättsblad samt en innehållsförteckning. Om handledaren godkänner är det tillåtet att skriva portföljen på svenska.

ST-läkaren sammanställer en ledarskapsportfölj med syfte att reflektera över sina egna styrkor, svagheter, möjligheter och framtidsplaner. Portföljen innehåller även reflektion över ledarskapsstudier samt om vägen till att bli specialistläkare eller specialisttandläkare. Du kan även berätta om din egen bakgrund och din personliga ledarskapsfilosofi samt ha med en sammanfattning av vad du har lärt dig under kurserna, ditt CV, mottagen feedback och en översikt av din specialiseringstid.

Ledarskapsportföljen ska inte innehålla känslig information såsom information om hälsa, etnicitet, politik, religiös övertygelse eller sexuellt beteende. Portföljen ska sammanställas under en period på minst ett år.

Handledaren godkänner ledarskapsportföljen och ser till att portföljen innehåller reflektion över de ämnen som tidigare nämnts. Medimerc fattar det slutgiltiga beslutet om godkännande av arbetet och begär eventuella kompletteringar vid behov.

Sammanställning av studiehelheten
Efter att ha genomfört ledarskapsstudierna i sin helhet (sammanlagt 10 studiepoäng: teoretiska kurser, projektarbete och ledarskapsportfölj) fyller ST-läkaren denna blankett tillsammans med sin handledare: hakemus erikoistumiskoulutuksen johtamisopintojen hyväksymiseksi. Blanketten lämnas in tillsammans med ledarskapsportföljen och projektrapporten till Medimerc (antingen via e-post eller per post).

Ledarskapsutbildning och kunskapsmål
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning (56/2015, ändrad 55/2020) föreskriver att ett av målen för utbildningen är att ge färdigheter för ledning, förvaltning och planering av hälso- och sjukvården, för det yrkesövergripande samarbetet inom hälso- och sjukvården samt för styrning av lärandet och bedömning av kunnandet på den egna arbetsplatsen.

Ledarskapsstudier har nationellt definierade gemensamma mål. Studiernas ämnesområden är social- och hälsovårdssystem samt dess struktur och finansiering, verksamhet och juridik, samverkan och kommunikation samt personalledning. Prestationskraven för ledarskapsstudier definieras självständigt av varje universitet utifrån nationellt överenskomna mål.

Efter avslutade ledarskapsstudier förväntas ST-läkaren:

 • ha goda kommunikationsfärdigheter och tillräckliga färdigheter för att behärska det egna arbetet
 • ha de grundläggande färdigheterna att leda sig själv och ett multiprofessionellt team
 • kunna fungera som närmaste chef och medarbetare
 • kunna fungera som sakkunnigläkare
 • känna till hur man definierar det juridiska ansvaret, skyldigheterna och rättigheterna som är förknippade med de egna uppgifterna
 • kunna beskriva vilka uppgifter hälso- och sjukvårdssystemets olika delar har
 • kunna jämföra kostnaderna och effektiviteten för olika diagnostik- och behandlingsmetoder
 • kunna utveckla verksamheten inom sin egen specialitet samt inom arbetsgemenskapen
 • kunna jämföra arbetssätt inom olika sektorer