Erikoistuvien johtamisopinnot

Kaikille Turun yliopistoon erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen 1.8.2009 tai sen jälkeen ilmoittautuneille ja valituille koulutukseen kuuluu kymmenen opintopisteen (10 op) laajuiset johtamisopinnot, joihin on sisällytettävä sekä teoreettisia kurssimuotoisia opintoja (3–6 op), projektityö (2–5 op) että johtamisportfolio (2–5 op).

Erikoistumiskoulutukseen kuuluvat johtamisopinnot voi suorittaa milloin tahansa opinto-oikeuden saamisen jälkeen. Teoreettiset 2op kurssimme tulee suorittaa kokonaisuudessaan, osittaisia suoritteita niistä ei hyväksytä. Johtamisopintojen kurssisuoritteet on 1.8.2017 lähtien viety suoraan Nettiopsuun. Aiemmin suoritetut kurssit näkyvät omassa rekisterissämme ja niiden suorittamisesta on kurssin jälkeen lähetetty kirjallinen todistus.

Mikäli erikoistuva on aiempaan, 1.8.2009 jälkeen aloitettuun erikoistumiseen liittyen kertaalleen hyväksytysti suorittanut 10 op johtamisopinnot, ei niiden suorittamista vaadita uudelleen toisen alan erikoistumiskoulutukseen. Vastuu asian selvittämisestä ja Medimercille ilmoittamisesta on erikoistuvalla.

Ennen 1.8.2009 erikoistumiskoulutukseen ilmoittautuneille koulutukseen kuuluu pakollisena 20 tunnin laajuiset terveydenhuollon hallinnon opinnot, jotka voi suorittaa joko keräämällä tuntimääräisiä hallinnon koulutuksia esimerkiksi lääketiede- tai täydennyskoulutustapahtumista tai suorittamalla yhden (1) Medimerc -kurssin.

HUOM: Turun yliopistossa otetaan käyttöön uusi opintotietojärjestelmä Peppi kesällä 2021. Uusi järjestelmä korvaa Nettiopsun, Opsun, Hops-järjestelmän, Avoimen yliopiston Nettiopsun ja Rekan. Opiskelijat ja henkilökunta pääsevät Pepin perusrekisteriin ja opiskelijan työpöydälle 2.8.2021 alkaen.

Medimerc-kursseille ilmoittautuminen tapahtuu Webropolin (ei Pepin) kautta vielä syksyn 2021 ajan.

 

Opinnot

Teoreettiset opinnot

Kaikille erikoislääkärikoulutukseen 1.8.2009 tai sen jälkeen ilmoittautuneille koulutukseen kuuluu pakollisena kymmenen opintopisteen (10 op) laajuiset johtamisopinnot, joihin on sisällytettävä teoreettisia kurssimuotoisia opintoja 3-6 opintopistettä. ​

Vain erikoistumiskoulutukseen kuuluvat kurssit (korkeintaan 3 kpl) ovat Turun yliopiston erikoistuvalle maksuttomia. Mikäli erikoistuva ilmoittautuu ja osallistuu useammalle kurssille, laskutetaan ylimääräisistä kursseista normaali maksu. Muun kuin Turun yliopiston erikoistuva maksaa kaikista kursseista normaalin maksun (300 euroa + alv).

Medimerc -kurssit ovat pääsääntöisesti kahden opintopisteen laajuisia. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelua, minkä vuoksi kursseihin sisältyy aina kontaktiopetuksen lisäksi kirjallisia ennakko-, väli- tai/ja lopputehtäviä. Kurssit tulee suorittaa kokonaisuudessaan, osittaisia suoritteita ei hyväksytä. Hyväksyttävä suorittaminen edellyttää sekä aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, että annettavien tehtävien tai tentin suorittamista annetussa määräajassa.

Erikoistumiskoulutuksessa olevat ilmoittautuvat kursseille sähköisellä lomakkeella.  Lomakkeet on linkitetty jokaisen kurssikuvauksen alaosaan.

Medimerc-kurssitarjonnasta on laadittu alustava runko kahdelle lukuvuodelle. Kurssisuunnitelma lukuvuosille 2021-2022.

Jos erikoistuva haluaa laajentaa erikoistumiskoulutukseen kuuluvat johtamisopinnot sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyydeksi (30 op), on koulutus 20 opintopisteen osalta maksullista täydennyskoulutusta. Pätevyyden suorittamiseksi erikoistuvan tulee erikseen rekisteröityä. Rekisteröitymismaksu johtamisopintojen laajentamiseksi on 2000 euroa (+24% alv).

Projektityö

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit jotka ovat rekisteröityneet koulutusohjelmaansa 1.8.2009 tai sen jälkeen suorittavat erikoistumisopintojensa osana kymmenen (10) opintopisteen laajuiset johtamisopinnot, joihin kuuluu 2 – 5 opintopisteen laajuinen projektityöskentely.

​Projektityön tavoitteena on saada käytännön harjoitusta omaa työyhteisöä hyödyntävien projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa. Erikoistuvan tulee sopia ohjaajansa kanssa omaa työyhteisöä hyödyttävästä projektihankkeesta, joka voi olla jokin jo meneillään oleva hanke koulutettavan työyhteisössä tai olla erillinen, erikoistuvaa varten suunniteltu työ. Projektityön valmistuttua erikoistuva laatii siitä esseemuotoisen, väliotsikoidun, kirjallisen raportin.  Useampi sivuinen raportti varustetaan kansilehdellä ja sisällysluettelolla. Raportti on kuvaus tehdystä projektityöstä.

  • Raportti jaotellaan kappaleisiin: johdanto, aineisto ja menetelmät, tulososa sekä pohdinta/ johtopäätökset. Kussakin kappaleessa voit tarvittaessa käyttää jäsentäviä väliotsikoita. Mahdolliset lainaukset merkitään selvästi. Johdannossa perustellaan, miksi aihe on tärkeä – mihin ongelmaan etsitään ratkaisua.
  • Aineisto ja menetelmät -osiossa kuvataan, miten työ on tehty; aineiston valinta, tietolähteet. Vuokaavio on hyvä tapa havainnollistaa projektiaineiston muodostaminen.
  • Tulososa koostuu projektiaineiston kuvauksesta, päätuloksista ja mahdollisista sivulöydöksistä tai huomioista.
  • Pohdinta on projektiraportin laajin osio, jossa on tarkoitus tulkita löydökset ja arvioida tulosten merkitystä.

Ohjaaja (erikoislääkäri, lähiesimies) vastaa projektityön hyväksymisestä ja arvioi työn laajuuden opintopisteinä (yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta). Medimerc- koulutuksen vastuuhenkilö päättää viime kädessä kirjallisten töiden laajuuden ja sisällön hyväksyttävyydestä, ja pyytää niihin tarvittaessa täydennyksiä.

Johtamisportfolio

Erikoistumiskoulutuksen pakollisiin johtamisopintoihin kuuluu (kaikilla 1.8.2009 tai sen jälkeen aloittaneilla) yhtenä osana 2 – 5 opintopisteen laajuisen, esseemuotoisen, kansilehdellä, sisällysluettelolla ja väliotsikoilla varustetun johtamisportfolion laatiminen.

Erikoistuva laatii johtamisportfolion itseään varten ja sen tarkoitus on auttaa pohtimaan omia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia, uhkia ja tulevaisuudensuunnitelmia. Johtamisportfolion tulee sisältää henkilökohtaista erikoislääkäriksi tai erikoishammaslääkäriksi kasvamisen pohdintaa, johtamisopintojen reflektointia ja itsearvioita. Siihen voi sisällyttää myös omaa taustaansa, CV:n, omaa johtamisfilosofiaansa, koosteita kursseilla opitusta, saatuja palautteita ja erikoistumisen yhteenvedon.

Johtamisportfolioon ei pidä kirjoittaa arkaluontoisia tietoja, kuten terveyttä, etnistä alkuperää, politiikkaa, uskonnollisia vakaumuksia tai seksuaalista käyttäytymistä koskevia tietoja ja sitä on laadittava vähintään yhden vuoden ajalta. Johtamisportfolion avulla ohjaaja voi varmistaa, että koulutus vahvistaa niitä johtamistaitojen osa-alueita, joita erikoistuva tulevassa työssään eniten tarvitsee.

Valmis johtamisportfolio toimitetaan ohjaajalle, joka päättää sen hyväksymisestä (sisältääkö henkilökohtaista johtajaksi kehittymisen reflektointia ja pohdintaa esseemuodossa) ja arvioi työn laajuuden opintopisteinä (yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta). Medimerc- koulutuksen vastuuhenkilö päättää viime kädessä kirjallisten töiden laajuuden ja sisällön hyväksyttävyydestä, ja pyytää niihin tarvittaessa täydennyksiä.

Kokonaisuusmerkinnän hakeminen

1.8.2017 alkaen johtamisopintojen teoreettiset kurssisuoritteet viedään suoraan Turun yliopiston opintorekisteriin OPSUun.

Kun johtamisopinnot (teoreettiset kurssit ja projektityö ja johtamisportfolio) on kokonaisuudessaan suoritettu, erikoistuva täyttää lomakkeen ”Hakemus 10 op johtamisopintojen hyväksymisestä erikoistumiskoulutukseen  ja pyytää ohjaajaansa (ohjaajiensa, mikäli johtamisportfoliolla ja projektityöllä eri ohjaaja) täyttämään lomakkeesta kohdat projekti- ja portfoliotyöskentelyiden hyväksymisestä ja niiden laajuuden arvioinnista. Tämän jälkeen sekä erikoistuva että ohjaaja allekirjoittavat lomakkeen ja erikoistuva toimittaa sen yhdessä johtamisportfolion ja projektityön raportin kanssa Medimerc -toimistoon, jossa erikoistumiskoulutukseen liittyvän johtamisopintokokonaisuuden suorittamisesta tehdään merkintä Turun yliopiston opintorekisteriin. Allekirjoitetun hakemuksen sekä kopiot johtamisportfoliosta ja projektityön raportista voi toimittaa joko sähköisesti tai paperiversiona – pdf- tai word-dokumentteina. Medimerc säilyttää nämä asiakirjat yliopiston säilytysaikapäätöksen mukaisesti 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen ne hävitetään tietoturvallisesti.

Mikäli johtamisopintokokonaisuus sisältää ennen 1.8.2017 suoritettuja opintoja, ne viedään Turun yliopiston opintorekisteriin, kun erikoistuva hakee edellä kuvatulla tavalla 10 op johtamisopintojen hyväksymistä.

 

Johtamisopintojen suorittaminen toisessa yliopistossa

Jos olet suorittanut erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluvan 10 opintopisteen johtamisopintokokonaisuuden muussa yliopistossa, ja olet siirtynyt erikoistumaan Turun yliopistoon, suorituksesi hyväksytään sellaisenaan korvaamaan pakolliset johtamisopinnot. Toimita tässä tapauksessa vapaamuotoinen hakemus ja alkuperäisen todistuksen kopio opintojen hyväksymiseksi johtamiskoulutuksen vastuuhenkilölle. Hyväksymisen jälkeen suoritus voidaan viedä opintorekisteriin osaksi erikoistumiskoulutustasi.

Suosittelemme, että johtamisopinnot suoritetaan kokonaisuutena yhdessä yliopistossa. Mikäli kuitenkin on tarve hakea hyväksi lukemista muussa yliopistossa tehdystä osasuorituksesta, ole yhteydessä koulutuksen vastuuhenkilöön. Osasuorituksien mahdollista korvaavuutta arvioidaan vertaamalla niiden opetussisältöä Turun yliopiston johtamiskoulutuksen kurssisisältöihin.

Erikoistumiskoulutukseen kuuluvien johtamisopintojen laajentaminen

Mikäli olet halukas laajentamaan pakollista 10 opintopisteen johtamisopintokokonaisuutta 30 opintopisteen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyydeksi, ole yhteydessä Medimercin toimistoon opintosuunnitelmaa laatiessasi. Erikoislääkärikoulutukseen kuuluvan 10 op kokonaisuuden voi sisällyttää laajempaan pätevyyteen. Täydentävän 20 opintopisteen osalta koulutus on maksullista täydennyskoulutusta (2000 euroa + 24 % alv). Koulutukseen rekisteröidytään lomakkeella  Rekisteröityminen täydentävään johtamiskoulutukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyttä varten tulee teoreettisia kurssimuotoisia opintoja suorittaa 6-20 op. Erikoislääkärikoulutusta varten suoritetut teoreettiset opinnot voi sisällyttää tähän laajempaan kokonaisuuteen.

Projektityöskentelyn laajuus johtamisen pätevyydessä on 5 – 15 op. Erikoislääkärikoulutukseen kuuluvaa projektityötä voi mahdollisuuksien mukaan laajentaa ja sisällyttää tähän kokonaisuuteen tai tehdä erillisen, laajemman projektityön.

Johtamisportfolion laajuus johtamiskoulutuksessa on 5 – 10 op ja sitä pidetään vähintään kahden vuoden ajan. Erikoistumiskoulutukseen laadittu 2 – 5 opintopisteen johtamisportfolio täydennetään laajemmaksi, koulutusta reflektoivaksi kokonaisuudeksi.

Erikoistumiseen kuuluvat 10 op johtamisopinnot:

Kooste Turun yliopiston ohjeistuksesta