Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyys on 30 opintopisteen (op) laajuinen kokonaisuus, johon sisältyy sekä teoreettisia kurssimuotoisia opintoja (6-20 op), johtamisprojekti (5-15 op) että portfolio (5-10 op).  Jokainen laatii opinnoilleen yksilöllisen, omaa johtajaksi kehittymistä tukevan, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), ja opinnot voi aloittaa joustavasti oman aikataulun mukaan. Koulutus on mahdollista suorittaa kahden vuoden aikana.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen aloittaminen ja HOPS

Koulutuksen aloittaminen vaatii rekisteröitymisen, sopimisen mentorista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinnan.

REKISTERÖITYMINEN
Koulutukseen rekisteröidytään lomakkeella Sosiaali-ja-terveydenhuollon-johtamiskoulutukseen-rekisteröityminen.

MENTORI
Koulutukseen osallistuvalla tulee olla henkilökohtainen mentori, joka tuntee koulutettavan työympäristön ja organisaation, eli työskentelee samassa yksikössä kuin kouluttautuja, joko esimiesasemassa tai muuten ohjaavassa asemassa.  Kouluttautujan rekisteröityessä vahvistetaan mentorin sopivuus tehtävään.  Mentorin tehtävä on seurata kouluttautumisen edistymistä ja antaa omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan sekä portfolioon että projektityöhön liittyen. Sovi ja aloita yhteistyö mentorisi kanssa jo koulutusta suunnitellessasi. Mentorilta ei edellytetä aiempaa kokemusta vastaavasta tehtävästä. Tarkempi ohjeistus: Mentorin muistilista

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS)
HOPS laaditaan rekisteröitymislomakkeen liitteeksi. Se on kouluttautujan itselleen laatima suunnitelma johtamisopintojen suorittamisesta ja tavoitteista. Sen tarkoitus on aktivoida kouluttautuja pohtimaan lähtökohtiaan ja johtamisopintojensa päämäärää. Keskustele suunnitelmastasi mentorisi kanssa ja hyväksytä valmis HOPS myös hänellä.  Tarkempi ohjeistus: Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Allekirjoitettu rekisteröitymislomake ja henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan Turun yliopistoon joko sähköisinä (skannattu pdf tai word) tai paperisina.

Sähköposti: medimerc(a)utu.fi

KÄYNTIOSOITE:
Medisiina C
Kiinamyllynkatu 10 C, 1. kerros
huone B120

POSTISOITE:
Medimerc
Medisiina C, Kiinamyllynkatu 10 C, 1.krs
20520 Turku

Teoreettiset opinnot

Sosaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyteen (30 op) on sisällytettävä teoreettisia kurssimuotoisia opintoja 6-20 op johtamisen teoriasta.

​Teoreettisiin opintoihin kouluttautuja valitsee Medimerc-johtamiskoulutuksen tarjonnasta itselleen parhaiten soveltuvat kurssit mahdollisimman monipuolisesti. Teoreettisia opintoja  voi suorittaa missä koulutuksen vaiheessa tahansa. Pääsääntöisesti teoreettiset opinnot suoritetaan Medimerc-kursseille osallistumalla. Mikäli olet suorittanut sellaisen opintokokonaisuuden, jonka katsot korvaavan osan johtamisopintojen teoriaosuudesta, ole jo opintosuunnitelmaa laatiessasi yhteydessä Medimerc-toimistoon. Korvaavien suoritteiden hyväksymisestä päättää koulutuksen vastuuhenkilö.

Medimerc -kurssit ovat pääsääntöisesti kahden opintopisteen laajuisia. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelua. Kurssit tulee suorittaa kokonaisuudessaan, osittaisia suoritteita ei hyväksytä. Hyväksyttävä suorittaminen edellyttää sekä aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, että annettavien tehtävien tai tentin suorittamista annetussa määräajassa.

Kursseille ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Lomakkeet on linkitetty jokaisen tarkemman kurssikuvauksen yhteyteen.

Johtamisprojekti

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyttä (30 op) suorittavien opintoihin kuuluu 5 -15 opintopisteen laajuinen projektityöskentely.

Johtamisprojektin tavoitteena on antaa kouluttautujalle käytännön harjoitusta omaa työyhteisöä hyödyntävien projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa. Johtamisopintoja suorittavan tulisi heti opintojen alkuvaiheessa sopia mentorinsa kanssa omaa työyhteisöä hyödyttävästä projektihankkeesta, joka voi olla jokin työyhteisössä jo meneillään oleva hanke  tai erillinen, kouluttautujan tarpeita varten erikseen suunniteltu hanke.  Mentori arvioi johtamisprojektin sisällön ja laajuuden opintopisteinä (yksi opintopiste vastaa noin 27  tunnin työpanosta).

Johtamisprojektin valmistuttua kouluttautuja laatii siitä esseemuotoisen,  väliotsikoidun, kirjallisen raportin. Raportti on kuvaus tehdystä projektityöstä. Useampi sivuinen raportti varustetaan kansilehdellä ja sisällysluettelolla.  Raportti jaotellaan kappaleisiin: johdanto, aineisto ja menetelmät, tulososa sekä pohdinta/ johtopäätökset. Mahdolliset lainaukset merkitään selvästi.

  • Johdannossa perustellaan, miksi aihe on tärkeä – mihin ongelmaan etsitään ratkaisua.
  • Aineisto ja menetelmät -osiossa kuvataan, miten työ on tehty; aineiston valinta, tietolähteet.
  • Tulososa koostuu projektiaineiston kuvauksesta, päätuloksista ja mahdollisista sivulöydöksistä tai huomioista.
  • Pohdinta on projektiraportin laajin osio, jossa on tarkoitus tulkita löydökset ja arvioida tulosten merkitystä.

Mentori  vastaa johtamisprojektin raportin sisällön ja laajuuden tarkastamisesta ja hyväksyttyään raportin kirjoittaa koulutettavalle vapaamuotoisen lausunnon, josta ilmenee työn hyväksyminen (hyväksytty/hylätty) ja laajuus opintopisteinä. Medimerc -koulutuksen vastuuhenkilö päättää viime kädessä kirjallisten töiden sisällön ja laajuuden hyväksyttävyydestä,  ja pyytää niihin tarvittaessa täydennyksiä.

Ennen kuin kouluttautuja palauttaa projektityönsä mentorilleen, hän tarkistuttaa työnsä alkuperäisyyden Turnitin-järjestelmällä Moodlessa ja toimittaa Turnitin – raportin projektityön liitteenä mentorilleen. Tarkemmat ohjeet ja linkki työn alkuperäisyyden tarkistamiseen Turnitin -järjestelmällä löytyvät Moodlesta https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=12905

Mikäli sopivaa projektia ei työyhteisössäsi ole tarjolla, ole yhteydessä Medimerc-toimistoon.

Portfolio

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyttä (30 op) suorittavien opintoihin kuuluu 5 -10 opintopisteen laajuinen esseemuotoinen, kansilehdellä, sisällysluettelolla ja väliotsikoilla varustettu portfolio, jonka tarkoitus on tukea ja jäsentää johtamiskoulutusta.

Portfolion tulee sisältää henkilökohtaista johtajaksi kehittymisen pohdintaa. Se auttaa kouluttautujaa pohtimaan omia vahvuuksiaan, heikkouksiaan, mahdollisuuksiaan ja uhkia johtajana. Portfoliossa kouluttautuja johdonmukaisesti arvioi koulutuksen edistymistä, reflektoi koulutuksen antia ja tekee yhteenvedon koulutuksesta. Siihen voi sisällyttää myös omaa taustaansa, CV:n, HOPSin, omaa johtamishistoriaansa ja -filosofiaansa, omia verkostojaan, koosteita kursseilla opitusta, saatuja palautteita ja tulevaisuudensuunnitelmia.

Portfolioon ei pidä kirjoittaa arkaluontoisia tietoja, kuten terveyttä, etnistä alkuperää, politiikkaa, uskonnollisia vakaumuksia tai seksuaalista käyttäytymistä koskevia tietoja. Kouluttautuja laatii portfoliota itseään varten ja vähintään kahden vuoden ajalta. Sen säännöllinen päivittäminen tukee johtamisopintoja parhaiten. Portfolion avulla myös mentori voi varmistaa, että koulutus edistää koulutettavan johtamistietojen ja -taitojen kehittymistä.

Valmis portfolio toimitetaan mentorille, joka päättää sen hyväksymisestä ja arvioi työn laajuuden opintopisteinä (yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta). Mentori vastaa portfolion sisällön ja laajuuden tarkastamisesta ja hyväksyttyään työn kirjoittaa portfoliosta 1-2 sivun vapaamuotoisen lausunnon, josta ilmenee portfolion hyväksyminen ja sen laajuus opintopisteinä.

Medimerc- koulutuksen vastuuhenkilö päättää viime kädessä kirjallisten töiden laajuuden ja sisällön hyväksyttävyydestä, ja pyytää niihin tarvittaessa täydennyksiä.

Koulutuksen kustannukset

Medimerc -koulutus on Turun yliopiston maksullista palvelutoimintaa. Koulutus koostuu yksittäisistä kurssimuotoisista koulutuksista ja laajemmista pätevyyskoulutuksista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyys – koulutusta (30 op) aloitettaessa laskutetaan kolmen tuhannen euron (3000 euroa + alv 24%) rekisteröitymismaksu, joka kattaa pätevyysopintojen hallinnointikulut, projektityöskentelyseminaarit sekä projektityön ja portfolion valmisteluun mahdollisesti tarvittavan tuen ja töiden tarkistamisen. Kun koko Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyys -koulutuskokonaisuus on suoritettu, annetaan siitä erillinen todistus.

Yksittäiset kurssit maksavat 300 euroa (+ alv 24%). Maksuun sisältyy kontaktiopetus, kurssimateriaali Moodle -ympäristöstä (mikäli kurssin opettaja sallii materiaalin sähköisen jakamisen), kurssilla jaettava oheismateriaali, sekä kurssitehtävien tarkastus. Kokonaisuuteen tulee sisällyttää vähintään kolme kurssia. Hyväksyttävästi suoritetusta kurssista annetaan erillinen todistus tai suoritus kirjataan opintorekisteriin (erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit).

MAKSUT ERIKOISLÄÄKÄRILLE
Tiedekunta ei korvaa johtamiskoulutuksen opintoja erikoislääkäreille (Ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan päätös 18.10.2010). Kysymyksessä on tällöin täydennyskoulutus, johon voi anoa rahoitusta työnantajalta.

Valmistuminen

Projektityön valmistuttua kouluttautuja laatii siitä kirjallisen raportin, jonka toimittaa mentorilleen. Myös valmis portfolio tulee toimittaa mentorin arvioitavaksi. Kouluttautuja pyytää lisäksi mentorilta vapaamuotoisen (noin 1-2 sivun) lausunnon portfoliostaan ja projektityöstään.

Ennen kuin kouluttautuja palauttaa projektityönsä mentorilleen, hän tarkistuttaa työnsä alkuperäisyyden Turnitin-järjestelmällä Moodlessa ja toimittaa Turnitin – raportin projektityön liitteenä mentorilleen. Tarkemmat ohjeet ja linkki työn alkuperäisyyden tarkistamiseen Turnitin -järjestelmällä löytyvät Moodlesta https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=12905

Kun kaikki suoritukset ovat valmiit, kouluttautuja täyttää Sosiaali-ja-terveydenhuollon-johtamisen-patevyys-30-op-hakemuksen todistuksen saamiseksi. Täytetty hakemus, mentorin vapaamuotoinen lausunto sekä kopio portfoliosta ja projektityön raportti tulee toimittaa Medimercille. Medimerc säilyttää nämä asiakirjat yliopiston säilytysaikapäätöksen mukaisesti 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen ne hävitetään tietoturvallisesti.

Kirjallisten töiden laajuuden ja sisällön arvioi ja hyväksyy lopullisesti Medimerc, joka voi pyytää töihin tarvittaessa täydennyksiä ennen kuin myöntää pätevyyden ja antaa kokonaisuudesta todistuksen.