Tietoa hankkeesta

Hankkeessa tavoitellaan tietoa, jonka pohjalta Turun seudun asumisvaihtoehtoja voidaan kehittää entistä houkuttelevammiksi ja paremmin erilaisia asukkaita palveleviksi.

Millaisena Turun asuntotarjonta näyttäytyy?

Ensimmäisen työosion tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva siitä, millaisena Turku ja Turun seutu näyttäytyvät asuinalueidensa ja asuntotarjontansa suhteen. Tarkastelemalla Turun asuinympäristötyyppejä ja niiden asuntokantaa rakentuu jäsentynyt ymmärrys eri alueiden houkuttelevuutta rakentavista tekijöistä.

Mitä asukkaat haluavat?

Toisessa työosiossa kuullaan Turun seudun asukkaita. Tämän työosion ensimmäinen osa tarkastelee yksilön ja kotitalouksien asumisen kokemuksia, nykytilaa ja tulevaisuuden toiveita. Toisessa osassa tarkastelunäkökulmaa rajataan tarkemmin asuntoon ja siihen, miten asuntojen tilallisia lähtökohtia voidaan uudistaa mukautuvasti erilaisten asukkaiden tarpeisiin sopiviksi.

Minkälaiseksi asuinalueita ja asuinrakennuksia tulisi kehittää?

Hankkeen viimeisessä osassa esitetään tulosten perusteella suosituksia vetovoimaisten asunto- ja asuinympäristöjen kehittämiseen.