Tutkimusryhmä

Turun yliopisto / Sosiologia

Hannu Ruonavaara, sosiologian professori Turun yliopistosta toimii hankkeen johtajana. Ruonavaara on sosiaalitieteiden laitoksen johtaja ja asumisen sosiologian dosentti Turun yliopistossa. Ruonavaara on tutkinut asumista ja asuntopolitiikkaa 1980-luvun puolivälistä lähtien. Hän on ollut mukana eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa vertailevissa tutkimusprojekteissa ja johtanut kotimaassa omia tutkimushankkeitaan. Ruonavaara on julkaissut tutkimuksiaan alan kansainvälisissä aikakauskirjoissa kuten Housing Studies, International Journal of Housing Policy ja Journal of Housing and the Built Environment. Hänen nykyisiä tutkimuskohteitaan ovat asuntopolitiikan muutos, naapurisuhteet ja asunnon hankinnan prosessi. Ruonavaara on Housing, Theory and Society  – aikakauskirjan päätoimittaja.

Niina Nieminen (FM) on sosiologian jatko-opiskelija Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hänen väitöskirjatyönsä käsittelee asumispreferenssejä kaupunkiasumisen kontekstissa. Niemisen tutkimuksessa asumistoiveita lähestytään uudella tavalla sekä teoreettisesta että menetelmällisestä näkökulmasta, jossa tarkastelu keskittyy asukkaan arkielämästä kumpuaviin kokemuksiin asumisesta ja asuinympäristöistä.  Nieminen työskenteli projektitutkijana Tampereen ja Turun yliopistojen yhteisessä Reframing City Districts -hankkeessa 2016-2017 ja edisti väitöstutkimustaan Turun kaupunkitutkimusohjelman myöntämällä apurahalla 2018-2019.

Tampereen yliopisto / Johtamiskorkeakoulu

 

Markus Laine (HT, YM) on pitkän linjan maankäytön, kestävän kaupunkikehityksen, kaupunkiympäristön ja asumisen tutkija. Hän on toiminut johtajana useammassa tutkimushankkeessa, joka keskittyy asukkaiden ja kaupunkilaisten kokemuksiin ja asumisen ratkaisuihin (Suomen Akatemian STN hankkeen Dwellers in Agile Cities -osahanke, Mahdollistava kaupunki, 2016-2019; Reframing City Districts, Tekesin rahoittama tutkimus-ja kehityshanke yhteistyössä Turun yliopiston kanssa). Hänen viimeaikaisissa julkaisuissaan on vahva asukasnäkökulma ja ne koskevat kaupunkien täydennysrakentamista, ryhmärakennuttamisen mahdollisuuksia sekä kaupunkistrategian ja kaavoituksen suhdetta.

Helena Leino (HT, dosentti, Aalto yliopisto) on kansalaisosallistumisen, tiedon tuotannon käytäntöjen ja kestävän kaupunkikehityksen tutkija. Hän johtaa tällä hetkellä kahta Suomen Akatemian tutkimushanketta (Dwellers in Agile Cities, STN, 2016-2019 ja SCENSLECO 2015-2019), jotka keskittyvät kaupunkien strategiseen suunnitteluun ja kansalaisten tarpeisiin tiivistyvissä kaupungeissa. Leinolla on useita kansainvälisiä sekä kotimaisia julkaisuja alan kärkilehdissä (mm. Planning Theory, Planning Theory & Practice, International Planning Studies).

Jenni Kuoppa (HT) työskentelee Johtamisen ja talouden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa  keskittyy arkielämän sekä kaupunkisuunnittelun ja -politiikan välisiin kytköksiin kiinnittyen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ja kaupunkitutkimuksen kentille. Kuoppa tutki uudenlaisia asumisen ja kaupunkikehittämisen malleja Dwellers in Agile Cities –hankkeessa (Suomen Akatemia, STN). Hanke jatkoi Kuopan aiempaa tutkimusta, jonka teemoja ovat olleet mm. asumiskokemukset ja toiveet uudistuvilla asuinalueilla, ryhmärakennuttaminen ja yhteisöllinen asuminen (collaborative housing). Hänellä on vahva laadullisiin tutkimusotteisiin liittyvä osaaminen ja hän on soveltanut innovatiivisia menetelmiä ihmisten ympäristö- ja paikkasuhteiden tutkimukseen (mm. kävelyhaastattelut, osallistava valokuvatyöpajamenetelmä).

Veera Turku (HM) työskentelee Johtamisen ja talouden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt kansalaisosallistumiseen, väliaikaiskäyttöihin sekä paikallisiin kestävyystransitioihin urbaanin kaupunkikehityksen kontekstissa. Turku on tutkinut ruohonjuuritason toimijoiden osallisuutta kestävien kaupunkien tekemiseen Dwellers in Agile Cities -hankkeessa (Suomen Akatemia, STN) sekä viimeisimpänä CICAT2025-hankkeessa (Suomen Akatemia, STN).

 

Tampereen yliopisto / Arkkitehtuuri

Sini Saarimaa (arkkitehti SAFA) työskentelee väitöskirjatutkijana Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikön ASUTUT-tutkimusryhmässä. Hän on perehtynyt asunroarkkitehtuurin laatuun ja erityisesti erilaisten käyttäjien tarpeisiin mukautuvien ja siten ajassa kestävien asuinympäristöjen suunnittelun kysymyksiin. Hänellä on kokemusta arkkitehtuurin tutkimusosioiden projektipäällikkönä toimimisesta lukuisissa asuntorakentamisen kehitystä koskevissa tutkimushankkeissa. Akateemisen työn ohella hän omaa vuosikymmenen ajalta kokemusta asuntokohteiden ja maankäytön suunnittelusta.
Jyrki Tarpio (TkT, arkkitehti SAFA) työskentelee Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin yksikön ASUTUT-tutkimusryhmässä. Tarpio on kokenut asuntosuunnittelun tutkija, jonka erityisosaamista ovat joustavaan asuintilaan ja sen suunnitteluun liittyvät kysymykset (mm. Sisärakennusjärjestelmä avoimeen rakentamiseen -hankkeen raportit 2000–2001, Tilasäädettävät pienasunnot -tuotekehityshanke 2002–2004 sekä väitöskirja Joustavan asunnon tilalliset logiikat 2015). Tarpio on toiminut vastuullisena johtajana Kohtuuhintaisen asumisen rakennuskonseptit (KARKIT) -tutkimushankkeessa ja projektipäällikkönä/tutkijana Suomen Akatemian STN-hankkeen Dwellers in Agile Cities Innovatiivinen suunnittelu -osahankkeessa.

 

                     Hankkeen ohjaus: Turun kaupunkitutkimusohjelma

Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoituksella.