Helsekvenser och metaspråklig kunskap i tre morfologiskt olika inlärarspråk

Projektet handlar om bruket och identifieringen av helsekvenser i morfologiskt olika inlärarspråk (svenska, finska och engelska) i skrift. Med helsekvenser (eng. formulaic sequences, formulaic language) avses sekvenser som består av två eller flera ord eller flera morfem (enligt min åsikt, in my opinion, mielestäni). Dessa är lagrade som helheter i språkinlärares minne och hen använder dem som oanalyserade enheter. Helsekvenser ser ut att spela en central roll i språkinlärning varför de har varit viktiga forskningsobjekt i internationella andraspråksstudier som dock har dominerats av engelska. I detta projekt granskas helsekvenserna även i de inhemska språken. I projektet antas att de helsekvenser som kan identifieras i inlärarsvenska, -finska och -engelska kommer att uppvisa variation beroende på de tre språkens varierande morfologi.

I tidigare studier har man undersökt helsekvenser i korpusar med hjälp av frekvensbaserade approacher. Vår approach är innovativ: vi analyserar skrivprocessen med tangentloggningsprogrammen ScriptLog och GenoGraphiX-Log som spelar in skrivprocessen och sparar exempelvis data om pausernas längd mellan tangentslag och om de korrigeringar skribenten gör. Enligt vår preliminära hypotes produceras helsekvenser som helheter, utan pauser och revideringar, eftersom de är så kallade prefabricated phrases och har lagrats som helheter i minnet. Av intresse i projektet, utöver helsekvenser, är inlärares bruk av och reflektioner över sin metaspråkliga kunskap, också i tyska som inlärarspråk.

Projektet fokuserar sålunda på de grundläggande aspekterna i språkinlärning, nämligen helsekvenser, som sammanflätar lexikon och grammatik, och inlärares metaspråkliga kunskap, som konkretiseras genom bruk av grammatiska regler och metaspråk.

Det övergripande syftet med projektet är att fördjupa vår förståelse av helsekvenser och metaspråklig kunskap i språkinlärning. Det konkretiseras i följande forskningsfrågor:

 • Vilka slags helsekvenser använder skribenter i sina texter på svenska, finska och engelska och på vilket sätt varierar de?

 • Vilken inverkan har skribentens förstaspråk (svenska, finska) på typen och variationen av helsekvenserna i andraspråket (svenska, finska, engelska)?

 • Vilken inverkan har skribentens färdighetsnivå (CEFR)?

 • Hur lämpar sig tangentloggningsprogram och retrospektiva, stimulated recall intervjuer för att identifiera helsekvenser i typologiskt olika inlärarspråk?

 • Hur kan begreppet helsekvens preciseras utgående från materialet?

 • Vad för slags grammatiska fenomen tar informanter upp i sina metaspråkliga reflektioner efter en avslutad skrivprocess på ett andraspråk?

 • På vilket sätt verbaliserar informanterna sin metaspråkliga kunskap i ett andraspråk?

Informanterna i projektet är finsk- och svenskspråkiga gymnasister och högskolestudenter från Finland. Det insamlade materialet består av texter skrivna på svenska, finska, engelska och tyska som inlärarspråk och de inhemska språken, svenska och finska, även som förstaspråk (modersmål). En del av informanterna deltog i en retrospektiv stimulated recall intervju på sitt förstaspråk.

Projektet finansierades av Svenska kulturfonden (2017–21).

Forskare i projektet:

 • Sinikka Lahtinen, Åbo universitet (projektledare), sinikka.lahtinen@utu.fi

 • Outi Toropainen, Luleå tekniska universitet, outi.toropainen@ltu.se

 • Katja Mäntylä, Jyväskylä universitet / Åbo universitet (1.8.2019-31.7.2021), katja.mantyla@jyu.fi

 • Anne-Maj Åberg, Åbo universitet, anne-maj.aberg@utu.fi

 • Veijo Vaakanainen, Åbo universitet (projektforskare)

 • Mari Mäkilä, Åbo universitet (projektforskare)

 • Aino Ristikankare (projektforskare)

 • Susanna Salminen (projektforskare)

 • Saana Usenius (forskningsassistent)

 • Anniina Örn (forskningsassistent)

Presentationer på vetenskapliga konferenser etc.:

2017

Lahtinen, Sinikka, Toropainen, Outi, Vaakanainen, Veijo & Mäkilä, Mari: Att identifiera helsekvenser i inlärarsvenska med hjälp av ScriptLog. Nordand 13. Vasa 7–9.6.2017.

Lahtinen, Sinikka, Toropainen, Outi, Mäntylä, Katja & Mäkilä, Mari: Identifying Formulaic Sequences in Learner Language Texts with Keystroke Logging. EUROSLA 27. Reading, England, 30.8–2.9.2017.

Vaakanainen, Veijo, Lahtinen, Sinikka, Mäntylä, Katja, Mäkilä, Mari & Toropainen, Outi: Sanastokeskittymien identifioiminen kielenoppijoiden teksteistä näppäilyntallennusohjelma ScriptLogin avulla. AFinLA:n syyssymposium 2017. Turku 10–11.11.2017.

2018

Mäntylä, Katja, Lahtinen, Sinikka, Vaakanainen, Veijo & Mäkilä, Mari: Using Keystroke Logging to Analyse the Writing Process – Tools for Teaching Writing. EUROCALL 2018. Jyväskylä, 22–25.8.2018.

Åberg, Anne-Maj, Lahtinen, Sinikka, Mäkilä, Mari, Vaakanainen, Veijo & Mäntylä, Katja: Exploring the use of Explicit Grammatical Rules with Keystroke Logging. EUROSLA 28. Münster, Germany, 5–8.9.2018.

Åberg, Anne-Maj, Mäkilä, Mari, Vaakanainen, Veijo, Toropainen, Outi & Lahtinen, Sinikka: Om användning av explicita grammatikregler under en skrivprocess. Svenskan i Finland 18. Åbo, 11–12.10.2018

2019

Mäntylä, Katja, Lahtinen, Sinikka & Toropainen, Outi: Using Keystroke Logging to Study Writing Process. AAAL2019. Atlanta, USA, 9–12.3.2019.

Toropainen, Outi & Lahtinen, Sinikka: Research on FL/L2 learning through writing. Turku EyeLabs. 12.4.2019.

Toropainen, Outi, Lahtinen, Sinikka & Mäntylä, Katja: Om grammatiska revideringar i texter skrivna på L2-finska, -svenska och -engelska. Nordand 14. Köpenhamn, Danmark, 27–29.5.2019.

Åberg, Anne-Maj, Lahtinen, Sinikka & Toropainen, Outi: Används explicita grammatikregler under skrivprocessen?. Poster, Nordand 14. Köpenhamn, Danmark, 27–29.5.2019.

Mäntylä, Katja, Lahtinen, Sinikka & Toropainen, Outi: Exploring the use of explicit grammatical rules with keystroke logging. Thinking, Doing, Learning 2019. Jyväskylä, 17–19.6.2019.

Mäntylä, Katja, Lahtinen, Sinikka & Toropainen, Outi: Processing formulaic sequences in typologically different languages. BAAL 2019. Manchester, England, 29–31.8.2019.

2021

Vaakanainen, Veijo: Konnektorer i finska inlärares svenska i ett systemiskt-funktionellt och L3-perspektiv. Forskarseminarium, svenska språket. Åbo Akademi, 25.2.2021, Åbo.

Lahtinen, Sinikka, Åberg, Anne-Maj, Toropainen, Outi & Mäkilä, Mari: Grammatiska regler eller intuition i svenskinlärares skrivande? Svenskan i Finland 21. 6–7.5.2021, Åbo Akademi, Vasa.

Vaakanainen, Veijo: Hur kan SFL användas för att jämföra konnektorbruket i två inlärarspråk (svenska och tyska)? Forskarseminarium, nordiska språk. Åbo universitet, 11.5.2021, Åbo.

Mutta, Maarit, Laine, Päivi & Lahtinen, Sinikka: Monikielisten kirjoittajien sanastokeskittymät elinikäisen oppimisen tukena. Linguapeda 2021. 14–15.5.2021, Itä-Suomen yliopisto.

Mäntylä, Katja, Lahtinen, Sinikka, Toropainen, Outi & Mäkilä, Mari: Processing L2 formulaic sequences in writing. AILA 2021. 15–20.8.2021, Groningen, the Netherlands.

 

Vetenskapliga artiklar:

Mäntylä, Katja, Lahtinen, Sinikka & Toropainen, Outi, 2020. Processing L2 vocabulary in writing i P.Booth & J. Clenton (red.) First language influences on multilingual lexicons. S. 107–126. New York & London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429031410-9

Toropainen, Outi, Lahtinen, Sinikka & Åberg, Anne-Maj, 2020. Metaspråklig kunskap i andraspråksskribenters reflektioner. Nordand 4(2): 111–126. https://doi.org/10.18261/issn.2535-3381-2020-02-05

Vaakanainen, Veijo & Maijala, Minna (under arbete). Systemisch-funktionale Analyse der Konnektorenverwendung in L3-Deutsch und ‑Schwedisch.

 

Avhandlingar pro gradu och biämnesavhandlingar:

Fondem, Elias, 2020. Proficiency and Complexity: Comparing the L1 and L2 Written Compositions of Finnish Upper Secondary School Students. Pro gradu. https://www.utupub.fi/handle/10024/149819

Koivunen, Mimmi, 2018. Lingvistiska revideringar i andraspråksinlärares skrivprocess. Biämnesavhandling.

Rantanen, Anniina, 2020. Inversion i skrivprocessen i L2-svenska. Pro gradu. https://www.utupub.fi/handle/10024/149734

Romo, Annastiina, 2020. The Relationship between L1 Fluency and L2 Fluency in Writing: a Mixed Methods Study of the Writing Fluency of the Finnish Learners of English by Using Keystroke Logging Data. Pro gradu. https://www.utupub.fi/handle/10024/149085

 

Blog etc.:

Mutta, Maarit & Mäkilä, Mari, 2018. Ajatusten tie mielestä tekstiksi: näppäilyntallennusohjelmat opettajien ja tutkijoiden apuna. Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti. http://hiiskuttua.utu.fi/2018/04/ajatusten-tie-mielesta-tekstiksi-nappailyntallennusohjelmat-opettajien-ja-tutkijoiden-apuna/

Mäntylä, Katja, 2019. Greetings from Britannian soveltavan kielitieteen yhdistyksen BAALin konferenssista https://sites.utu.fi/kielen-oppimisen-tutkimuskeskus/greetings-from-britannian-soveltavan-kielitieteen-yhdistyksen-baalin-konferenssista/