Marketta Sundman: publikationer

Festskrift

Böcker och rapporter

  • Marketta Sundman (2013): Tvåspråkiga skolor? En analys av fördelar och risker med införandet av skolor med svenska och finska som undervisningsspråk. Magmastudie 4/2013.
  • Marketta Sundman (2011): På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare. Projektrapport, Svenska litteratursällskapet i Finland.
  • Marketta Sundman (1998: Barnet, skolan och tvåspråkigheten. Helsingfors: Yliopistopaino.
  • Marketta Sundman (1994): Tvåspråkigheten i skolan: en undersökning av språkfärdigheten hos en- och tvåspråkiga grundskolelever i Finland. Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo akademi.
  • Marketta Sundman (1987): Subjektval och diates i svenskan. Åbo: Åbo Akademis förlag
  • Sundman, Marketta (1980): Existentialkonstruktionen i svenskan. Meddelanden från stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut. Åbo.

Artiklar som finns tillgängliga på nätet