Utuling/Leala 18/4 kl. 15.15: Syntaktisk komplexitet hos avancerade inlärare av svenska

Gästföreläsning på Utuling / Leala -forskningsseminariet 18/4 kl. 15.15–17.00 via Zoom.
För mer information och Zoom-länken kontakta gärna Mari Mäkilä (mkmaki@utu.fi).

Iwona Kowal
Syntaktisk komplexitet hos avancerade inlärare av svenska – individuella skillnader eller nivåskillnader?

Syntaktisk komplexitet är en av dimensionerna som anses reflektera inlärarnas färdighetsnivå i andraspråket och därför används den ofta som ett bedömningskriterium i undervisningssammanhang eller som en referenspunkt vid fastställande av inlärarnas språkutvecklingsstadium. Det finns flera studier som undersöker denna dimension – antingen separat eller i samspelet med andra som t.ex. flyt eller korrekthet. I sådana studier undersöks ofta komplexitet hos inlärare på lägre och högre nivåer i L2 och den jämförs med varandra för att t.ex. visa hur den kan utvecklas.

Detta föredrag fokuserar på syntaktisk komplexitet hos inlärare av svenska på avancerad nivå och det ska bestå av tre delar. Utgångspunkten är utvecklingen av denna dimension från nybörjar- till avancerad nivå. I den andra delen jämförs syntaktisk komplexitet hos inlärare på C1-och C2-nivån medan i den tredje sammanställs syntaktisk komplexitet i texter skrivna på L1-polska, L2-engelska resp. tyska och L3-svenska, där både L2 och L3 förklaras vara på avancerad nivå. Resultaten diskuteras sedan från två perspektiv: nivåperspektivet och individperspektivet.

(Föredraget är på svenska, bildspelet på engelska och diskussionen kan vara i bägge språk.)

Syntactic complexity in advanced learners of Swedish – individual differences or level differences?

Syntactic complexity is one of dimensions considered to reflect learners’ level of proficiency in the second language and therefore it is often used as an assessment criterion in teaching contexts or as a reference point in determining learners’ stage of language development. There are several studies that examine this dimension – either separately or in conjunction with others such as fluency or accuracy. Such studies often examine the complexity of learners at lower and higher levels in L2 and compare it with each other to show, for example, how it might develop.

This talk focuses on syntactic complexity in L2-learners of Swedish at an advanced level and will consist of three parts. The starting point is the development of this dimension from beginner to advanced level. The second part compares the syntactic complexity of learners at C1 and C2 levels, while the third part compiles syntactic complexity in texts written in L1 Polish, L2 English or German and L3 Swedish, where both L2 and L3 are declared to be at advanced level. The results are then discussed from two perspectives: the level perspective and the individual perspective.