Good Nursing Care Scale

Development and testing the Good Nursing Care Scale (GNCS)

Original development and testing the instrument for the evaluation of the quality of nursing care, Good Nursing Care Scale for Patients (GNCS-P) and Nurses (GNCS-N) was made in 1990-1994. The GNCS is a structured instrument, including the same number of items in both paralled scales (for nurses and patients).

Selected publications:

 • Leino-Kilpi Helena, Walta Leena, Helenius Hans, Vuorenheimo Jaana & Välimäki Maritta. 1994. HOIDON LAADUN MITTAAMINEN. Asiakaslähtöisen HYVÄ HOITO-mittarin kehittely ja mitta-rilla saadut tulokset. STAKES, Raportteja 151. STAKES, Helsinki.
 • Gröndahl W & Leino-Kilpi H. 2014. Potilaslähtöinen hoidon laatu – Näkökulmia arviointiin. Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A67.

Further development, modifications and testing in different clinical fields

Since 1995 The Good Nursing Care -Scale has been tested and evaluated in several times and groups (Figure 1). The scale has been evaluated and modified in 2008 and 2013. There are three different versions (Figure 2) about the scale (version-0, version-1, version- 2). The version-2 development is still on-going.

Figure 1. Different fields of nursing care (6 studies is on-going)
Figure 2. Content categories and number of items

 

Selected publications:

 • Wasenius L 2000 Analyysi HYVÄ HOITO -mittarilla saaduista laatutuloksista. Master thesis, Department of Nursing Science.
 • Leinonen T 2002 The quality of perioperative care: developing a patient-oriented measurement tool. Annales Universitatis Turkuensis, D481, University of Turku, Turku, Finland.
 • Ruotsalainen T 2006 Sisätautipotilaan hoidon laatu. Potilas laadun arvioijana. Annales Universitatis Turkuensis, C246, University of Turku, Turku, Finland.

International modifications and testing

Figure 3. International studies of Good Nursing Care Scale (some of the international studies are on-going)

Selected publications:

 • Rehnström L, Christensson L, Leino-Kilpi H & Unosson M. 2003. Adaptation and psychometric evaluation of the Swedish version of the Good Nursing Care Scale for Patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences 17(3), 308-314.
 • Kalam-Salminen LY. 2005. Hoidon laatu lapsivuodeosastoilla Suomessa ja Virossa. Näkökulmia asiakaskeskeiseen laatuun ja sen kehittämiseen. Turun yliopiston julkaisuja, Sarja C. Scripta lingua Fennica edita no. 238. Turku.
 • Pelander, Tiina. 2008. The quality of paediatric nursing care – children´s perspective
 • Natalja Istomina. 2011. Quality of Abdominal Surgical Nursing Care. Annales Universitatis Turkuensis D 987. Painosalama Oy, Turku.
 • Domez YC & Ozbayir T. 2010. Validity and reliability of the ‘good perioperative nursing care scale’ for Turkish patients and nurses. Journal of Clinical Nursing 20, 166–174.
 • Zhao SH, Akkadechanaut T & Xue XL. 2009. Quality nursing care as perceived by nurses and patient in a Chinese hospital. Journal of Clinical Nursing 18(12), 1722-8.

 

Studies

PhD studies

On-going PhD studies

Health care in general: Ying Liu, Chiang Mai University of Thailand

Surgery: Glarcher Manela, Austria

Master studies for Good Nursing Care Scale (GNCS)

Arvonen M. 2008. Kotisairaalasta kotiuttaminen – potilaiden ja heidän omaistensa arviointi kotiuttamisen toteutumisesta. Master study, University of Turku

Autio A. 1996. Potilaan kotiuttaminen sairaalasta – potilaan ja henkilökunnan näkökulma. Master study, University of Turku

Eriksson-Ettala P. 1999. Hyvä hoito terveyskeskuksen 55-65-vuotiaiden eläkkeellä olevien asiakkaiden kokemana. Master study, University of Turku

Järnstedt P. 1992. Hyvä hoito ja tiedon saaminen ensiapupoliklinikalla potilaan näkökulmasta, Master study, University of Turku

Kalam-Salminen L. 1996. Hyvä ja vähemmän hyvä hoitaja lapsivuodeosastolla äitien näkökulma. Master study, University of Turku

Kankaanranta. 1998. Lähihoitajaopiskelijat oman hoitotoimintansa arvioijina vanhusten hoitotyössä. Master study, University of Turku

Karinen S-M. 2002. Asiakkaiden tyytyväisyys yksityisellä hammaslääkäriasemalla. Master study, University of Turku

Kaukavuori S. 2012. Perioperatiivisen hoidon laatu – gastroenterologisten kirurgisten potilaiden arvioimana. Master study, University of Turku

Keppola O-K. 1996. Hoidon laatu ensiapupoliklinikalla, potilaiden käsityksiä. Master study, University of Turku

Koivusalo A-M. 2003. Päiväkirurgisen potilaan tyytyväisyys hoitoonsa. Master study, University of Turku

Kuukkala E. 2002. Hyvän hoidon toteutuminen – suuhygienistiopiskelijoiden arviointi toiminnastaan Master study, University of Turku

Luhtasela L. 2006. Hoitoisuuden vaikutus hoitotyöhön RAFAELA –järjestelmän avulla tarkasteluna. Master study, University of Tampere

Maaskola M. 2000. Tutorointi ongelmaperustaisessa oppimisessa: terveysalan opiskelijoiden kokemuksia hyvästä tutorista. Master study, University of Tampere

Mustajoki S. 2000. Vanhusten hyvä hoito vanhainkodissa – asukkaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan kokemana. Master study, University of Turku

Myint Lay Lay. 2010. Nursing work Environment and Quality Nursing Care as Perceived by Professional Nurses in Yangon General Hospital, Union of Myanmar. Master study, University of Chiang Mai, Thailand

Palojoki S. 2002. Hyvä tehohoitaja, hyvään tehohoitoon liittyvät toiminnot ja hyvä yhteistyö omaisten kanssa. Hoitajien näkökulma. Master study, University of Turku

Pekonen A. 2010. Hoidon laatu keuhkosairauksien vuodeosastolla. Master study, University of Turku

Rasku T. 1997. Rintakipupotilaan hyvä ensihoito. Master study, University of Turku
Rehnström L. 1995. Bearbetning av mätinstrument för att mäta omvårdskvalitet. Master study, University of Linköpings, Sveden

Renholm M. 1996. Potilaiden kokemuksia saamastaan hoidosta päivystysosastolla. Master study, University of Turku

Ruotsalainen T. 2000. Hoidon laatu ja sen kehittämiskohteet lapsivuodeosastolla ja sisätautien vuodeosastolla. Master study, University of Turku

Saarinen S. 2007. Hoidon laatu päivystyspoliklinikalla potilaan näkökulmasta. Master study, University of Turku

Sillanpää Liisa. 1995. Sairaanhoitajaopiskelijat oman hoitotoimintansa arvioijina. Master study, University of Turku

Strandell C. 2001. Yksityisen lääkäriaseman palvelun laatu – kuvaus asiakkaiden tyytyväisyydestä. Master study, University of Turku

Suomi L.1998. Sairaanhoitaja kliinisen oppimisen arvioijana. Master study, University of Turku

Särkioja T. 2001. Hoitotyö kipupoliklinikalla – hoitajan ja potilaan näkökulmasta. Master study, University of Turku

Teerijoki J. 2008. Perioperatiivisen hoidon laatu potilaiden arvioimana. Master study, University of Eastern Finland

Toivanen T. 1996. Suun terveydenhuollon aikuisasiakkaan hoidon laadun ongelma-alueet, onko niitä? Master study, University of Turku

Valli S. 2007. Sairaalan spontaanin vapaamuotoisen asiakaspalautteen sisällön analyysi terveydenhuollon laadunhallinnan viitekehyksessä. Master study, University of Tampere

Wasenius L. 2000. Analyysi HYVÄ HOITO –mittarilla saaduista laatutuloksista. Master study, University of Turku

Vähäkangas P. 1997. Tyytymättömien potilaiden kokemuksia terveydenhuollosta. Lehti-ilmoitus. Master study, University of Oulu

On-going Masters studies

Health care in general: Sammir Ahmed, Chiang Mai University of Thailand
Mouioudomdeth Phonesavanh, Chiang Mai University of Thailand

Perioperative: Pedrosa Joao, Portugal

 

Other scientific studies for Good Nursing Care Scale (GNCS)

Breilin E-L & Leino-Kilpi. 1998. Luo sairaiden – terveysalan opiskelijat ammatillisen osaamisensa arvioijana.  Master study, University of Turku.

Domenz YC & Ozbayir T. 2010. Validity and reliability of the ‘good perioperative nursing care scale’ for Turkish patients and nurses. Journal of Clinical Nursing 20, 166–174.

Eloranta S, Katajisto J & Leino-Kilpi H. 2008. Potilas kirurgisen hoidon laadun arvioitsijana. Hoitotiede 20(3), 115-125.

Gröndahl W, Vilajnen-Peuraniemi M, Kallio H, Kosklin R, Lehtikunnas T, Leppänen J, Pukari M & Leino-Kilpi H. 2009. Hoitotyön laatu haavahoitajien vastaanotolla kirurgian, ortopedian ja traumatologian poliklinikalla Turun yliopistollisessa keskussairaalassa potilaiden arvioimana. Turun yliopiston julkaisusarja (painossa)

Hannula L. 1996. Hyvä hoito lapsivuodeosastolla: Synnyttäneiden äitien näkemys hoitotoimintojen toteutumisesta.

Jalas A. 1997. Kokemuksia Lappeenrannan terveyskeskuksessa. HYVÄ HOITO –mittarin käyttö. Lappeenrannan terveyskeskus. Sairaanhoitaja –lehti, 9: 28-30.

Leino-Kilpi ym. 1999. Kirurgisen potilaan hoidon laatu Turun kaupungin kirurgisessa sairaalassa.

Rehnström L, Christensson L, Leino-Kilpi H & Unosson M. 2003. Adaptation and psychometric evaluation of the Swedish version of the Good Nursing Care Scale for Patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 17(3):308–314.

Siekkinen M, Laiho R, Katajisto J, Pyrhönen S & Leino-Kilpi H. 2008. Potilaslähtöinen hyvä hoito sädehoito-osastolla. Quality of care experienced by Finnish cancer patients during radiotherapy. European Journal of Cancer Care, 17: 387-393.

Zhao SH, Akkadechanaut T & Xue XL. 2008. Quality nursing care as perceived by nurses and patient in a Chinese hospital. Journal of Clinical Nursing, 18:1722-1728.

Instruments

Those interested to use the Good Nursing Care-Scale, have to ask the permission. Here is the form for starting the permission procedure:

The requested scale form