Kuulumisia varhaiskasvatuksen opettajakouluttajien seminaarista

Kirjoittajat: Katja Annala, Jyväskylän yliopisto, Kirsi-Marja Heikkinen, Helsingin yliopisto ja Tiina Kuutti, Itä-Suomen yliopisto

OHOSKE-verkosto järjesti 26.1.2022 varhaiskasvatuksen opettajankouluttajille suunnatun seminaarin, jonka tarkoituksena oli jakaa tietoa ohjausosaamiseen ja ohjaajana toimimiseen liittyen. Seminaarin aluksi professori Inkeri Ruokonen johdatteli kuulijat aiheeseen kertomalla OHOSKE-hankkeen eri vaiheista ja tapahtumista. Hankkeessa onkin tapahtunut jo paljon ja lisää on tulossa. Valtakunnallisen ohjaajakoulutuksen suunnittelu on hyvässä vauhdissa ja kokonaisuuteen on tulossa monipuolisesti mukaan hankkeessa toimivien yliopistojen erityisosaamista ja asiantuntemusta. Seminaarissa esiteltiin myös alustavia tuloksia kyselystä, joka tehtiin syksyllä 2021 harjoitteluita ohjaaville yliopisto-opettajille ja –lehtoreille. Tarja-Riitta Hurme ja Anitta Melasalmi olivat koonneet tuloksista näyttävän diaesityksen, jonka avulla pääsimme erilaisten metaforien kautta kuulemaan, millaisia vahvuuksia ja kehittämisentarpeita harjoittelunohjauksessa on erityisesti yliopistojen näkökulmasta. Seminaarin aikana pääsimme kuulemaan myös puheenvuorot jokaisesta hankkeessa mukana olevasta yliopistosta. Puheenvuorojen perusteella voidaankin sanoa, että OHOSKE-hankkeessa kehitetään ja viedään harjoitteluiden ohjaamiseen liittyviä asioita isolla vaihteella eteenpäin ympäri Suomea.

Erityisasiantuntija, KT Leena Penttinen Jyväskylän yliopistosta käytti mielenkiintoisen keynote -puheenvuoron ”Ohjausosaamisesta opintopolun tukemisessa”, jonka keskiössä olivat ohjauksen ja ohjausosaamisen käsitteet sekä ohjausosaamisen elementit. Puheenvuorossaan Penttinen korosti ohjauksen kokonaisvaltaisuutta: kyse ei ole vain kouluttautumisesta tai tutkinnon suorittamisesta, vaan laajemmin yksilön elämänpolusta ja kiinnittymisestä ympäröivään yhteiskuntaan henkilökohtaisten arvojen ja merkitysten kautta. Tässä olennaista on opiskelijan toimijuuden tukeminen ja ohjaaminen taitoihin, jotka kannattelevat sekä työssä, mutta myös laajemmin elämässä.

Penttinen määrittelee opiskelijan toimijuuden Vehviläisen (2014) mukaan, jolloin se on

Muun muassa globalisaatio ja prekarisaatio vaikuttavat työelämään ja näiden taitojen omaksuminen sekä ymmärrys niiden heijastumisesta yksilöllisiin elämänkulkuihin on olennaista. ”Ohjauksella tuetaan toimijuutta ja navigointia epävarmassa tulevaisuudessa” (Penttinen, 2022).

Tauon jälkeen osallistujat jaettiin pienryhmiin siten, että jokaisessa oli eri yliopistojen edustajia. Pienryhmätyöskentelyn tarkoitus oli varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ohjattujen pedagogisten harjoitteluihin liittyvän ohjausosaamisen kehittäminen valtakunnallisesti ja hyvien käytänteiden jakaminen. Jokainen pienryhmä sai valita keskustelun aiheet. Kuudessa pienryhmässä mietittiin mm. miten voisi tukea päiväkodin ohjaavaa opettajaa (mentoria) tai koulutuksen ohjaavaa opettajankouluttajaa (tutoria) ohjaustehtävässä, mikä on päiväkodin johtajan rooli varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijan ohjauksessa tai miten voisi vahvistaa opettajaopiskelijan rakentuvaa ammatti-identiteettiä ennen harjoittelua, harjoittelun aikana ja harjoittelun jälkeen.

Pienryhmissä syntyi monenlaisia ja moniulotteisia keskusteluja ja pohdintoja, joita on mahdoton tiivistää lyhyesti. Joitakin poimintoja edellisiin kysymyksiin viitaten mainittakoon esimerkiksi ohjaus- ja täydennyskoulutuksen tarve ja merkityksellisyys niin päiväkotien kuin koulutuksen ohjaaville opettajille. Haasteita voi olla koulutuksen yhteensovittaminen kiireiseen työelämään. Hyvänä käytäntönä mainittiin myös vertaistuki ja -oppiminen – yhden yliopiston alueella on käytössä kehittäjäopettajat työelämässä ja toisessa yliopistossa on kehitetty jaettua tutoropettajuutta.

Keskusteluissa heräsi ajatus myös siitä, kuinka tärkeää onkin varhaiskasvatuksen esihenkilöstön ylläpitää ohjausmyönteistä keskustelua ja kulttuuria päiväkodeissa, tiedostaa ohjattujen harjoittelujen merkitys ja opiskelijan rooli harjoittelun aikana. Jos harjoittelua verrattaisiin purjehdusmatkaan, esihenkilöstön tehtävä olisi huolehtia purjeista, jotta vene suuntaisi oikeaan satamaan. Opiskelijan rakentuvan ammatti-identiteetin tueksi taas jaettiin hyviä käytänteitä kuten Varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisen asiantuntijuuden osaamisalueet (Suvanto, M., Liinamaa, T. & Ukkonen-Mikkola, T. 2021) -kuvion hyödyntämistä. Lisäksi hyväksi käytännöksi on koettu kysymyksin ohjattu oppimispäiväkirjan kirjoittaminen harjoittelun aikana.

Jyväskylän yliopistossa on aloitettu syksyllä 2021 OHOSKE-hankkeessa yliopiston opettajille ja lehtoreille ohjausosaamiseen liittyvä koulutus OhO: Minä ohjaajana – yliopiston opettajana kohti opiskelijakeskeistä, reflektiivistä ja dialogista ohjausta 3 op. Tähän koulutukseen kuuluvat osaksi OHOSKE-hankkeessa järjestettävät seminaarit, joiden jälkeen koulutukseen osallistujat jatkavat keskustelua verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Tämä mahdollistaa muun muassa keskustelujen jatkamisen, oman ajattelun sekä osaamisen reflektoinnin. Lisäksi asiat jäävät tallennetuksi kirjallisena, joten niihin pystyy palaamaan myöhemminkin.

Tammikuun seminaarin jälkeen on Moodlessa käyty vilkasta keskustelua ja jaettu huomioita sekä reflektoitu omaa ohjausosaamista niin pienryhmätyöskentelystä kuin muistakin seminaarin aiheista. Lisäksi on tuotu esille kehittämiskohteita ja hyviä käytänteitä, joita voisi Jyväskylän yliopistossa hyödyntää. Kehittämisen lisäksi on havaittu myös sitä, missä asioissa meillä on onnistuttu ja mikä harjoittelujen ohjauksessa meillä on hyvää.

Erittäin merkityksellinen tapahtuma. Tämä on synnyttänyt monissa yhteyksissä keskusteluja ja aiheisiin on palattu”, kommentoi eräs seminaariin osallistunut yliopiston lehtori.

 

Lähteet:

Suvanto, M., Liinamaa, T. & Ukkonen-Mikkola, T. 2021. Varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisen asiantuntijuuden jäsennys. Teoksessa E. Fonsén, M. Koivula, R. Korhonen & T. Ukkonen-Mikkola (toim.) Varhaiskasvatuksen vahvat ammatilliset asiantuntijat – visioita ja käytäntöä varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Suomen varhaiskasvatus Ry.