OHOSKE Flinga 26.3.2021

OHOSKE-verkosto käynnistyi yhteisellä seminaarilla 26.3.2021

OHOSKE-verkosto käynnistyi yhteisellä seminaarilla 26.3.2021

OHOSKE-verkosto on kuuden yliopiston varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen ohjausosaamista kehittävä verkosto, joka kokoaa yhteen kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa ohjausosaamisesta ja sen kehittämisestä muuttuvissa oppimisympäristöissä sekä selkeyttää ohjausosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. Verkosto järjestää ohjausosaamisen koulutusta sekä seminaareja, tuottaa ohjausosaamisen materiaaleja opettajankoulutuksen käyttöön. Verkosto kehittää varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen liittyvää ohjausosaamista kansallisesti ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien ja opettajankouluttajien perus-ja täydennyskoulutuksessa. Verkostoon kuuluvat paikalliset kehittäjäryhmät ja se kattaa varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat, harjoittelupäiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat, opettajankouluttajat, kuntatoimijat sekä alan tutkijat.

OHOSKE-verkosto on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema valtakunnallinen hanke. Hankkeessa mukana ovat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Lisäksi OHOSKE-hanke tekee yhteistyötä muiden kehittämishankkeiden, verkostojen ja yliopistojen kanssa. Hanketta koordinoi Turun yliopisto.

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen niin kuin muuhunkin suomalaiseen opettajakoulutukseen on aina vahvasti kuulunut opettajuuden harjoittelu päiväkodeissa ja kouluissa. Opettajuuteen kasvamisen liittyvissä harjoitteluissa puhutaan ns. tuplaohjausmallista, jossa opiskelija saa ohjausta sekä yliopiston opettajankouluttajalta, että lapsiryhmässä toimivalta ohjaavalta opettajalta. Keskiössä on opettajaopiskelijan ammatillisen identiteetin ja pedagogisen osaamisen tukeminen siinä kasvuprosessissa varhaiskasvatuksen opettajuuteen, joka opiskelijalla opintojen aikana eri harjoittelujen ja opettajankoulutukseen kuuluvien tutkimusperustaisten opintojen myötä kehittyy.

OHOSKE-verkosto on Opetus- ja kulttuuriministeriölle erittäin kiitollinen tästä erityishankerahoituksesta. Varhaiskasvatuksen opetusharjoittelu tapahtuu harjoittelupäiväkodeissa ja sen vuoksi yliopistolta tulevan tutkimusperustaisten ohjausosaamisen mallien kehittäminen on meille kaikille erityisen tärkeä ja yhteinen haaste. Ohjausosaamisen kehittämistarvetta lisäävät koulutuksessa tapahtuneet muutokset. Ensinnäkin koko ajan kasvavat varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen aloituspaikkamäärät, toiseksi opiskelijoiden monimuotoiset taustat ja koulutukset, kolmanneksi kansainväliset BA- Early Childhood Teacher Education opettajankoulutusohjelmat, neljänneksi etäohjaukseen liittyvien ohjausosaamismallien kehittämistarve poikkeusoloihin liittyen ja viidenneksi kansallisen varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen liittyvän ohjausosaamisen koulutusmateriaalin puute.

Nämä kaikki edellämainitut seikat lisäävät tarvetta tutkimusperustaisen opetusharjoittelun ohjausosaamisen vahvistamiseen ja koulutusmateriaalien tuotantoon. Nyt saatu avustus mahdollistaa valtakunnallisen kuuden yliopiston muodostaman varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen opetusharjoittelun ohjausta kehittävän yhteistyön ja siihen liittyvän digitaalisen yhteistyöverkoston perustamisen.

Tässä verkostossa tavoitteenamme on kehittää yliopistojen välisenä yhteistyönä uusia tutkimusperustaisia relationaalisen asiantuntijuuden ohjausosaamisen malleja ja koulutusmateriaaleja. Toteutamme ohjausosaamiseen liittyvää koulutusta sekä valtakunnallisesti että paikallisesti, jaamme toisillemme parhaita käytänteitä, kehitämme yhteistä ohjausosaamisen koulutusmateriaalia ja pidämme yhteyttä harjoittelupäiväkotien ohjaaviin opettajiin ja työyhteisöihin. Turun yliopistosta kehittämistyössä on mukana myös Rauman kampuksella toimiva yliopiston harjoittelupäiväkoti, Rauman pikkunorssi. Verkostotoiminnassa tutkimusperustaisesti kehitetyt parhaat koulutusmateriaalit sekä alan tutkimusartikkelit ovat kaikille opettajankoulutusyksiköille ja harjoittelupäiväkodeille avoimesti jaossa verkoston kotisivustolla ja Avointen oppimateriaalien aoe.fi -alustalla.

Varhaiskasvatuksen opetusharjoittelun ohjausosaamista kehittävän OHOSKE verkoston perustaminen on tervetullut uudistus, sillä varhaiskasvatuksen opettajankoulutukselta on puuttunut luokanopettaja- ja aineenopettajakoulutuksissa opetusharjoittelujen laatua ylläpitävä normaalikoulujen kanssa tehtävä verkostoyhteistyö, kuten e-Norssi -verkosto.

OHOSKE-hanke toteutetaan nyt kuuden yliopiston verkostoyhteistyönä, mutta yhteistyössä muidenkin varhaiskasvatuksen alan koulutustahojen kanssa. Hanketoimintaan osallistuu verkoston johtoryhmän rinnalle kutsuttava valtakunnallinen ohjausryhmä sekä paikallisesta toiminnasta vastaavat ohjausosaamisen kehittämisryhmät. Yhteisöllisessä oppimisympäristössä jaetaan tietoa, käytänteitä ja ohjausosaamisen tutkimusperustaisesti kehitettyjä materiaaleja ja järjestetään koulutuksia. Ohjausosaamisen kehittämisellä on yhteiskunnallista merkitystä työelämään kiinnittymisen ja alan pitovoiman vahvistamisessa.

OHOSKE-verkoston käynnistysseminaarissa jokaisen verkostoon kuuluvan yliopiston kehittäjäryhmät pitivät puheenvuoronsa ohjausosaamisen kehittämistyön profilaatioihin ja  suuntaviivoihin liittyen. Seminaariin oli kutsuttu varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen keskeisiä yhteistyökumppaneita, varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ohjaukseen osallistuvia opettajankouluttajia ja varhaiskasvatuksen opettajia sekä kuntien varhaiskasvatustyötä johtavia asiantuntijoita. Seminaariosallistujia oli yhteensä 57 eri puolilta Suomea.

Opetusneuvos Kirsi Alila kertoi OKM:n ajankohtaisia uutisia liittyen mm. Oikeus oppia-ohjelmaan ja erilaisiin kohdennettuihin avustushakuihin. Esityksensä lopuksi, kirsikkana kakussa, hän esitteli hankehakemuksemme analyysin kautta tekemänsä kaaviokuvan hankkeestamme. Helsingin yliopiston edustajat Elina Fonsén ja Essi Kantonen nostivat esille johtajuuden näkökulmia ohjauskulttuurin kehittämiseen.  Itä-Suomen yliopiston puheenvuoron käytti professori Nina Sajaniemi, joka tarkasteli puheenvuorossaan eriytyvästä ja yhteisestä osaamisesta moniammatillisen tiimityön voimavarana. Mukana olivat myös Tiina Kuutti ja Sanni Kahila. Jyväskylän yliopiston edustajat Tarja Liinamaa ja Tuulikki Ukkonen-Mikkola korostivat puheenvuorossaan koulutuksen ja työelämän yhteistyötä matkalla kohti relationaalista asiantuntijuutta. Oulun yliopiston edustajat Outi Ylitapio-Mäntylä ja Marika Matengu tarkastelivat  työssäoppimisen monia näkökulmia ohjausosaamisen kehittämistyön kimmokkeena.Tamperene yliopiston puheenvuoron käyttivät Arttu Mykkänen, Susanna Itäkare, Heini Niinimäki ja Laura Rantavuori, jotka tarkastelivat mentorointikoulutuksesta saatua laatua ohjausosaamisen kehittämiseen ja Turun yliopiston puheenvuorossa tarkasteltiin ohjausosaamista ammatillista identiteetin ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Anitta Melasalmi, Tarja-Riitta Hurme, Anne Toivonen, Anne Sorariutta ja Inkeri Ruokonen. Lisäksi esiteltiin Rauman pikkunorssi uutena yhteistyökumppanina varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen ohjausosaamisen kehittämisessä. Seminaariesitysten diat ovat saatavilla OHOSKE-hankkeen kotisivujen materiaalit osiossa.

Breakout rooms-tiloissa keskusteltiin varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen ohjausosaamiseen liittyvistä kehittämistarpeista ja teemoista.  Keskustelun ydinasiat koottiin yhteisöllisesti Flinga-alustalle verkoston käyttöön toiminnan kehittämistä ja jatkotyöstämistä varten. https://edu.flinga.fi/s/ENAB7WS

Varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen perustaja Hanna Rothman perusti Suomeen ensimmäisen Kansanlastentarhan ja aloitti silloisen lastentarhanopettajakoulutuksen tiiviisti tuon ensimmäisen lastentarhan yhteydessä. Ohjausosaamisen kehittäminen ja arvostus oli jo silloin keskeinen osa opettajankoulutusta. Lastentarhanopettajien koulutustarpeen ollessa kiihkeimmillään, Ebeneser-talossa opiskeli 300 opiskelijaa ja lastentarhassa oli 320 lasta.

Tänä aikanakin Suomessa tarvitaan lisää varhaiskasvatuksen opettajia ja tähän koulutustarpeeseen olemme yliopistojen tasolla nyt vastaamassa. Samaan aikaan kehitämme ohjausosaamiseen liittyvää koulutusta. Opettajuuteen kasvu tapahtuu yhdessä opettajayhteisön kanssa. Sillä opilla ja tuella, mitä koulutuksen ja siihen liittyvien pedagogisten harjoittelujen aikana saadaan, ja miten induktiovaiheessa päiväkotiin tulevat uudet opettajat otetaan moniammatillisessa yhteisössä vastaan, on valtava merkitys alan veto- ja pitovoimalle. Lisäksi on vielä paljon tehtävää siinä, miten varhaiskasvatuksen opettajien palkkaus kehittyy suhteessa työn vaativuuteen ja arvostukseen.

Näin Tutkitun tiedon teemavuotena 2021, jolloin OHOSKE -hanke käynnistyy, toivotan sille parhainta menestystä, yhteisöllistä, uutta ja hyvää luovaa myötätuulta, ja päätän blogini edelläkävijämme Hanna Rothmanin sanoihin: ”Mitä on elämä ilman tietoa, nimittäin sellaista tietoa, joka on vallannut sekä sydämen että pään. Jos niin on käynyt, syntyy tiedosta elämän siunaus eli työ.”

 

Turun yliopistossa 26.3.2021

Inkeri Ruokonen, OHOSKE-hankkeen johtaja